TARSUS TSO BAŞKANI RUHİ KOÇAK,  MERSİN İL VE İLÇE ODA/BORSALARI  MÜŞTEREK TOPLANTISINA KATILDI

abdullah - 25 Ağustos 2023 Cuma

TARSUS TSO BAŞKANI RUHİ KOÇAK, MERSİN İL VE İLÇE ODA/BORSALARI MÜŞTEREK TOPLANTISINA KATILDI

RUHİ KOÇAK

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (TSO) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak, Tar­sus Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nde, Mes­lek Li­se­si kur­mak için ça­lış­ma­la­rın de­vam et­ti­ği­ni söy­le­di. Tar­sus TSO Baş­ka­nı Ko­çak, Mer­sin İli Oda/Bor­sa Baş­kan­la­rı müş­te­rek top­lan­tın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, Tar­sus ge­ne­lin­de­ki ya­tı­rım­lar­da ge­li­nen du­ru­mu an­lat­tı. Tar­sus'a ka­zan­dır­dık­la­rı TOBB Ta­rım ve Gı­da Mes­lek Li­se­si'nin, Ey­lül ayı iti­ba­riy­le eği­ti­me baş­la­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten Ko­çak “Tar­sus Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­mi­ze de mes­lek li­se­si kur­mak için ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam edi­yor. Böl­ge­miz yüz­de 100 do­lu­luk ora­nı­na ulaş­tı. Üre­tim ya­pan fir­ma­la­rı­mız var. Ge­niş­le­me ala­nı ile il­gi­li de ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam edi­yor. Kur­du­ğu­muz Tür­ki­ye'nin ilk ta­rım tek­no­par­kı Mer­sin Ag­ro­park'ta da gü­zel ge­liş­me­ler var. Ar­Ge yap­mak is­te­yen tüm gi­ri­şim­ci­le­ri­mi­zi bek­li­yo­ruz. Böl­ge­miz ye­ni ya­tı­rım­lar ve önün­de­ki fır­sat­lar­la ge­liş­me­ye açık, ge­le­cek va­at edi­yo­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.