BAŞKAN SEÇER: “GELECEK GÜNLER,  BUGÜNLERDEN ÇOK GÜZEL OLACAK”

abdullah - 25 Ağustos 2023 Cuma

BAŞKAN SEÇER: “GELECEK GÜNLER, BUGÜNLERDEN ÇOK GÜZEL OLACAK”

BAŞKAN SEÇER

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, 6 okun al­tın­da ba­şa­rı­ya ko­şa­cak güç­te ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Baş­kan Se­çer, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Mut İl­çe Baş­kan­lı­ğı Ola­ğan Kon­gre­si’nde yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, “Mut’a ina­nı­yo­rum, Mut’a gü­ve­ni­yo­rum. Bu kon­gre ta­mam­la­na­cak. Kon­gre so­nu­cun­da bir ki­şi bay­ra­ğı ala­cak ve gö­re­vi­ne de­vam ede­cek. O bi­zim baş­ka­nı­mız­dır. Yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si, bi­zim par­ti­li ar­ka­daş­la­rı­mız­dır. On­lar­la be­ra­ber omuz omu­za ça­lı­şı­rız. Mer­sin­de bir baş­ka­nı­nız var. Bu baş­ka­nı­nız özüy­le, sö­züy­le, ka­nın­da do­la­şan ak­yu­var­lar­la, al­yu­var­lar­la Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li bir be­le­di­ye baş­ka­nı­dır. Bu­nu bil­me­ni­zi is­ti­yo­rum. Bu par­ti­nin her ka­de­me­sin­de gö­rev yap­mış, mil­let­ve­kil­li­ği­ni yap­mış ve şim­di Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı olan bir par­ti­li kar­de­şi­niz­dir. Biz siz­ler­le, sev­gi­li Mut­lu­lar­la önü­müz­de­ki sü­reç­te çok gü­zel ba­şa­rı­la­ra im­za ata­ca­ğız. Ba­na ina­nın ve gü­ve­nin. Ge­le­cek gün­ler bu­gün­ler­den çok da­ha gü­zel ola­ca­k” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.