DURAN ŞEN’DEN, BORSA YÖNETİMİ’NE ZİYARET

abdullah - 25 Ağustos 2023 Cuma

DURAN ŞEN’DEN, BORSA YÖNETİMİ’NE ZİYARET

DURAN ŞEN

(ŞAHİN TURGUT) Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen, geçtiğimiz günlerde Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilen Mustafa Teke ve yönetimine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Oda Başkanı Duran Şen, Başkan Yardımcısı Adem Göçer ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamasında, Borsa Başkanı Mustafa Teke ve yönetimine başarı dileklerini iletirken “Borsamız, Tarsus için son derece başarılı işlere ve hizmetlere imza attı. Genç ve dinamik bir ekip. Bugüne kadar Tarsus için birlikte hareket ettik. Tarsus’un tüm sorunlarının çözümünde Oda yönetimi olarak birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mus­ta­fa Te­ke ise,  Baş­kan Du­ran Şen ve Adem Gö­çer’in zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek “Tar­sus Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Oda­sı, şeh­ri­mi­zin en önem­li mes­lek oda­la­rın­dan bi­ri­si­dir. Baş­kan Du­ran Şen ve Baş­kan Yar­dım­cı­sı Adem Gö­çer hem şo­för es­na­fı­nın, hem de Tar­sus’umu­zun so­run­la­rı­nın çö­zü­mü nok­ta­sın­da önem­li so­rum­lu­luk al­mak­ta­dır­lar. Tar­sus’umuz için hep bir­lik­te el ele ve­re­rek, ken­ti­mi­zin so­run­la­rı­nın çö­zü­mü­ne kat­kı­da bu­lu­na­ca­ğız. Ti­ca­ret Bor­sa­sı yö­ne­ti­mi ola­rak ken­ti­mi­ze bir­lik­te fay­da­lı ol­ma ko­nu­sun­da üze­ri­mi­ze dü­şen ne var­sa yap­ma­ya ha­zı­rı­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Bor­sa Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ke­mal Sü­heyl Bat­maz, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri Yü­cel Gür­büz, Ay­han Bay­ram ve İl­han Ti­tiz’in bu­lun­du­ğu zi­ya­ret­te, Tar­sus ‘a da­ir ko­nu­lar da is­ti­şa­re edil­di.