ZİRAAT ODASI BAŞKANI AVCI, MISIR  TON FİYATININ 6 BİN TL OLARAK  AÇIKLANMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

abdullah - 25 Ağustos 2023 Cuma

ZİRAAT ODASI BAŞKANI AVCI, MISIR TON FİYATININ 6 BİN TL OLARAK AÇIKLANMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

MISIRDA TABAN FİYAT

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si'nin (TMO) mı­sır alım fi­ya­tı­nı ton ba­şı­na 6 bin TL ola­rak açık­la­ma­sı­na tep­ki gös­ter­di. Ve­yis Av­cı, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, TMO ta­ra­fın­dan açık­la­nan mı­sır fi­ya­tı­nın üre­ti­ci­yi ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­rat­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “T­MO bu yıl mı­sır ton fi­ya­tı­nı 6 bin TL ola­rak açık­la­dı. Ge­çen yıl bu ra­kam 5 bin 700 TL idi. Bu­gün gö­rü­lü­yor ki, TMO yüz­de 5 gi­bi bir zam ver­miş ol­du. Ma­zo­tun 40 TL’ye yak­laş­tı­ğı, güb­re­nin 18 TL ol­du­ğu,  ilaç ve to­hu­mun yüz­de 100 art­tı­ğı bir zam yağ­mu­ru al­tın­da çift­çi­yi hi­çe sa­ya­rak göz­den çı­ka­ran bu ka­rar­dan dö­nül­me­si ge­rek­ti­ği­ni baş­ta mil­le­tin ve­kil­le­ri­ne ve yet­ki­li ma­kam­la­ra bu­ra­dan hay­kı­rı­yo­ru­m” de­di. Mı­sır­da alım fi­yat­la­rı­nın bek­len­ti­le­rin al­tın­da kal­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Baş­kan Av­cı “Çift­çi­mi­zi ez­me­yin ek­me­ği­miz­le oy­na­ma­yın bu yan­lış ka­rar­dan dö­nün alın te­ri­mi­zi hak­kı­mı­zı ye­me­yin baş­ta Ada­na ve Mer­sin Mil­let­ve­kil­le­ri­miz bu so­ru­nu çö­zün bu hak­ka­ni­yet­siz­li­ği dü­zel­tin çift­çi hak­kı­nı si­ze he­lal et­mi­yor ha­be­ri­niz ol­su­n” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.