TARSUS TİCARET BORSASI YÖNETİMİ,  MERSİN İL/İLÇE ODA/BORSALARI MÜSTEREK TOPLANTISINA KATILDI

abdullah - 25 Ağustos 2023 Cuma

TARSUS TİCARET BORSASI YÖNETİMİ, MERSİN İL/İLÇE ODA/BORSALARI MÜSTEREK TOPLANTISINA KATILDI

MÜŞTEREK TOPLANTI

Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mus­ta­fa Te­ke ve yö­ne­ti­mi, Mer­sin il/il­çe Oda/Bor­sa­la­rı Müş­te­rek top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dı. Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mus­ta­fa Te­ke, Mer­sin Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı’nda ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, özel­lik­le Li­sans­lı de­po­lar­da de­po­la­na­rak Elek­tro­nik Ürün Se­ne­di (ELÜS) oluş­tu­ru­lan ürün­ler­de üre­ti­ci ve ta­cir­le­re uy­gu­la­nan mu­afi­yet­le­rin 2023 so­nu iti­ba­riy­le so­nu­na ge­lin­di­ği­ni be­lir­te­rek, gı­da gü­ven­li­ği ve li­sans­lı de­po­cu­lu­ğun sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği açı­sın­dan be­lir­ti­len mu­afi­yet­le­rin Ha­zi­ne ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­ca 5 yıl sü­rey­le uza­tıl­ma­sı ko­nu­sun­da ge­rek­li dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sı­nı ta­lep et­ti.  Bor­sa Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ke­mal Sü­heyl Bat­maz ise, iç pi­ya­sa­da üre­tim ve ima­lat ya­pan sek­tör­le­re de teş­vik me­ka­niz­ma­sı­nın ça­lış­tı­rıl­ma­sı­nı, üre­tim ol­maz­sa eko­no­mik ge­liş­me­den bah­se­di­le­me­ye­ce­ği­ne de­ği­ne­rek re­el sek­tö­rün ha­re­ket­li­li­ği için teş­vik me­ka­niz­ma­sı­nın iç pi­ya­sa ak­tör­le­ri­ne ko­lay ve ula­şı­la­bi­lir ha­le ge­ti­ril­me­si­ni öner­di. Mer­sin İli Oda/Bor­sa Baş­kan­la­rı müş­te­rek top­lan­tı­da bir ara­ya gel­di­ği top­lan­tı­da eko­no­mi­de, ti­ca­ret­te, lo­jis­tik­te böl­ge­nin so­run­la­rı­nı gün­de­me ge­ti­ren baş­kan ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ya­pı­la­bi­le­cek ça­lış­ma­lar ve yü­rü­tü­le­bi­le­cek or­tak ko­nu­la­rı ele al­dı.Böl­ge­sel ko­nu­lar ha­ri­cin­de gün­de­me da­ir ko­nu­la­rın­da is­ti­şa­re edil­di­ği top­lan­tı­da Bor­sa ola­rak 8 ko­nu­da ta­lep ile­til­di.Top­lan­tı­ya, Bor­sa Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mus­ta­fa Te­ke, Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ke­mal Sü­heyl Bat­maz, Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri Yü­cel Gür­büz, Ay­han Bay­ram ve İl­han Ti­tiz ile Ge­nel Sek­re­ter Ha­san Şan­lı’da ka­tıl­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)