Ç.YAYLA İLÇESİNDE KAÇAK  MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

abdullah - 25 Ağustos 2023 Cuma

Ç.YAYLA İLÇESİNDE KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

KAÇAK MAKARON

Mer­sin İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri, si­ga­ra ve tü­tün ka­çak­çı­lı­ğı ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da dü­zen­le­dik­le­ri ka­çak ma­ka­ron ope­ras­yo­nun­da 1 şüp­he­li­yi ya­ka­la­dı. Çam­lı­yay­la il­çe­sin­de 1 şah­sın ara­cı ile ka­çak ma­ka­ron ge­ti­re­rek pi­ya­sa­ya sü­re­ce­ği bil­gi­si­ni alan Jan­dar­ma ekip­le­ri şüp­he­li şâh­sı ya­ka­la­mak ve ka­çak ma­ka­ron­la­ra el koy­mak ama­cıy­la Se­bil Ma­hal­le­sin­de ope­ras­yon dü­zen­le­di.  Dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da şüp­he­li­ye ait olan ve ta­ki­be alı­nan araç­ta ara­ma ya­pan ekip­ler 13 bin adet ban­drol­süz ka­çak ma­ka­ron, 20 ki­log­ram kı­yıl­mış ban­drol­süz ka­çak tü­tün, 3 bin adet ma­ka­ro­na ba­sıl­mış ban­drol­süz ka­çak si­ga­ra­ya el koy­du. 1 şüp­he­li ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alın­dı. Ya­ka­la­nan şüp­he­li iş­lem­le­ri ta­mam­lan­mak üze­re Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­na gö­tü­rül­dü.(Ha­ber Mer­ke­zi)