6 MİLYON BANDROLSÜZ,  MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

abdullah - 25 Ağustos 2023 Cuma

6 MİLYON BANDROLSÜZ, MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

BANDROLSÜZ MAKARON

Tar­sus’ta, bir kam­yon­da ya­pı­lan ara­ma­da pi­ya­sa de­ğe­ri yak­la­şık 12 mil­yon li­ra olan 6 mil­yon 100 bin ban­drol­söz dol­du­rul­muş ma­ka­ron ele ge­çi­ril­di. İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Tar­sus Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Bü­ro Amir­li­ği ekip­le­ri, il­çe ge­ne­lin­de güm­rük ka­ça­ğı si­ga­ra ve tü­tün ürün­le­ri ile dol­du­rul­muş ve­ya ban­drol­süz ma­ka­ron ti­ca­re­ti ya­pan şa­hıs ve iş yer­le­ri­ne yö­ne­lik ya­pı­lan ça­lış­ma­lar da şüp­he­li Y.E.K. isim­li şah­sın kul­lan­dı­ğı kam­yon­da ara­ma ya­pıl­dı. Ya­pı­lan ara­ma­lar­da pi­ya­sa de­ğe­ri yak­la­şık 12 mil­yon li­ra olan 6 mil­yon 100 bin ban­drol­süz do­lu ma­ka­ron ele ge­çi­ril­di.Gö­zal­tı­na alı­nan şüp­he­li iş­lem­le­ri ya­pıl­mak üze­re em­ni­ye­te gö­tü­rül­dü. (Ha­ber Mer­ke­zi)