BELEDİYE HALK EKMEK FIRINI’NDA, 11 AYIN SULTANI RAMAZAN AYINDA,  HALK EKMEK 1 LİRA’DAN SATILACAK

abdullah - 22 Mart 2023 Çarşamba

BELEDİYE HALK EKMEK FIRINI’NDA, 11 AYIN SULTANI RAMAZAN AYINDA, HALK EKMEK 1 LİRA’DAN SATILACAK

1 LİRAYA EKMEK

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus’ta, Be­le­di­ye Halk Ek­mek Fab­ri­ka­sı ta­ra­fın­dan üre­ti­len 200 gram­lık nor­mal ek­mek, Ra­ma­zan ayı ve Ra­ma­zan Bay­ra­mı bo­yun­ca 1 TL’den sa­tı­la­cak. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, az­la ye­ti­nip ço­ğu pay­la­şan Tar­sus hal­kı­nın da­ya­nış­ma zin­ci­ri­ne bir hal­ka da Tar­sus Be­le­di­ye­si ola­rak ken­di­le­ri­nin ek­le­di­ği­ni be­lir­te­rek, Be­le­di­ye Halk Ek­mek Fab­ri­ka­sın­da, Ra­ma­zan ayı bo­yun­ca ek­me­ğin fi­ya­tı­nı 1 TL ola­rak be­lir­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Tar­sus­lu hem­şe­ri­le­ri­ni­nim Ra­ma­zan ayı­nı kut­la­yan Baş­kan Boz­do­ğan “İ­çin­den geç­ti­ği­miz bu eko­no­mik ko­şul­lar­da, üre­tim sü­re­ci­nin he­men he­men bü­tün hal­ka­la­rı­nı Tar­sus Be­le­di­ye­mi­zin im­kan­la­rı­nı kul­la­na­rak Ra­ma­zan ayı bo­yun­ca 1 TL’den ek­mek sa­tı­şı­na baş­la­ya­ca­ğız. Kalp­le­ri bir­bi­ri­ne bağ­la­ya­cak bu at­mos­fer­de ih­ti­yaç sa­hi­bi va­tan­daş­la­rı­mı­zın ta­le­bi­ni kar­şı­la­mak için üre­tim ka­pa­si­te­mi­zi de ar­tır­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Biz ek­me­ği 1 TL ya­pa­rak ga­rip ve gu­re­ba­nın du­ası­nı al­ma­ya ta­li­biz. İn­şal­lah, bu Ra­ma­zan’da da ih­ti­yaç sa­hi­bi va­tan­daş­la­rı­mı­za kol ka­nat ge­ren bir be­le­di­ye ol­ma­nın en gü­zel ör­nek­le­rin­den bi­ri­ni da­ha ger­çek­leş­tir­miş ola­ca­ğı­z” de­di.