ÇAMLIYAYLA BELEDİYESİ, ‘RAMAZAN AYI’NA HAZIR

abdullah - 22 Mart 2023 Çarşamba

ÇAMLIYAYLA BELEDİYESİ, ‘RAMAZAN AYI’NA HAZIR

RAMAZAN'A HAZIRLAR

(ŞA­HİN TUR­GUT) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, ya­rın baş­la­ya­cak 11 ayın sul­ta­nı Ra­ma­zan ayı do­la­yı­sıy­la tüm ha­zır­lık­la­rın ta­mam­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Baş­kan Te­pe­bağ­lı, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, ha­va­la­rın ya­ğış­lı git­me­si do­la­yı­sıy­la bu yıl ise ma­hal­le­ler­de ku­ru­la­cak olan if­tar sof­ra­la­rı ye­ri­ne ev zi­ya­ret­le­ri­ne ağır­lık ve­re­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek “Ra­ma­zan ayı­nın bir­li­ğin, be­ra­ber­li­ğin, şef­ka­tin, mer­ha­met ve yar­dım­se­ver­li­ğin en üst se­vi­ye­de ol­du­ğu bil­di­ği­miz için bu yıl mer­kez ve kı­sal ma­hal­le­ler­de otu­ran in­san­la­rı­mı­zı ev­le­rin­de zi­ya­ret ede­rek if­tar­la­rı­mı­zı on­lar­la bir­lik­te aç­ma­yı dü­şü­nü­yo­ruz. Şa­yet ha­va­la­rın el­ve­riş­li ol­ma­sı du­ru­mun­da da if­tar sof­ra­la­rı da ku­ra­ca­ğı­mı­zın bi­lin­me­si­ni is­ti­yor­dum. Ben bu ve­si­ley­le, 11 ayın sul­ta­nı Ra­ma­zan ayı­nın baş­ta Çam­lı­yay­la­lı hem­şe­ri­le­ri­miz ol­mak üze­re İs­lam âle­mi­ne ve tüm in­san­lı­ğa, sağ­lık, hu­zur ve ba­rış ge­tir­me­si­ni Ce­na­bı Al­lah’tan ni­yaz edi­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.