SEMİH ÖZSU DA, AK PARTİ’DEN MİLLETVEKİLİ A. ADAYI OLDU

abdullah - 22 Mart 2023 Çarşamba

SEMİH ÖZSU DA, AK PARTİ’DEN MİLLETVEKİLİ A. ADAYI OLDU

ÖZSU AK PARTİDEN ADAY ADAYI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Kı­sa adı TA­DER olan An­ka­ra Tar­sus­lu­lar Der­ne­ği Ge­nel Baş­ka­nı Se­mih Öz­su, 14 Ma­yıs Pa­zar gü­nü ya­pı­la­cak olan 28. Dö­nem Mil­let­ve­kil­li­ği se­çim­le­ri için Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si’nden (AK Par­ti) aday ada­yı ol­du­ğu açık­la­dı. AK Par­ti­li Se­mih Öz­su, sos­yal med­ya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da “Mer­sin'imi­zin her alan­da kal­kın­ma­sı için ili­mi­zin tüm ku­rum­la­rı, ye­rel yö­ne­tim­ler, Üni­ver­si­te­le­ri­miz, STK'lar, Muh­tar­la­rı­mız, eği­tim, kül­tür, tu­rizm, sa­nat ve spor ku­ru­luş­la­rı ve ye­rel ba­sı­nı­mız­la bir­lik­te ya­ni, Mer­sin il ve il­çe­le­ri­nin tüm di­na­mik­le­ri ve Teş­ki­la­tı­mı­zın her ka­de­me­siy­le iş bir­li­ği ve di­ya­log ha­lin­de, hal­kı­mız­la ba­ğı­mı hiç­bir za­man ko­par­ma­dan so­run­la­rı­na du­yar­lı, çö­züm odak­lı bir an­la­yış­la, An­ka­ra, Mer­sin ara­sın­da hiz­met köp­rü­sü­nü ku­ra­ca­ğı­m” de­di. Mer­sin’e ya­pıl­ma­sı ge­re­ken hiz­met­le­rin ve pro­je­le­rin ger­çek­leş­me­si için siz de­ğer­li hem­şe­ri­le­ri­miz­le bir­lik­te ça­lı­şa­bi­le­cek bir Mil­let­ve­ki­li ol­ma­k” di­yen Se­mih Öz­su “Ge­nel Baş­ka­nı­mız, Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sa­yın Re­cep Tay­yip ER­DO­ĞAN' ın Li­der­li­ğin­de, Tür­ki­ye Yüz­yı­lı' nda ‘’Da­ha Güç­lü ve Bü­yük Tür­ki­ye’’ in­şa et­me yo­lun­da­ki ça­lış­ma­la­rı­na, bu kut­lu da­va­nın bir ne­fe­ri ola­rak, geç­miş­te yap­tı­ğım gö­rev­ler­den edin­di­ğim bil­gi ve tec­rü­be­le­rim­le kat­kı su­na­bi­le­ce­ğim inan­cıy­la, Hal­kı­mız­dan gör­dü­ğüm il­gi, des­tek ve du­yu­lan gü­ven­den al­dı­ğım ce­sa­ret­le 28. Dö­nem AK Par­ti Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Aday Ada­yı ol­dum. Rab­bim çık­tı­ğım bu kut­lu yol­da, be­ni siz­le­re kar­şı mah­cup et­me­sin in­şal­lah. Her şey  Mer­sin, her şey Tür­ki­ye içi­n” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.