MHP’Lİ NÜKHET KOÇ’TAN, RAMAZAN AYI KUTLAMASI

abdullah - 22 Mart 2023 Çarşamba

MHP’Lİ NÜKHET KOÇ’TAN, RAMAZAN AYI KUTLAMASI

RAMAZAN KUTLAMASI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) MHP Tar­sus Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Nük­het Koç, İs­lam âle­mi için en özel an­la­mı ta­şı­yan za­man­lar­dan olan bir Ra­ma­zan ayı­na da­ha ulaş­mış ol­ma­nın de­rin mut­lu­lu­ğu içe­ri­sin­de ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Nük­het Koç, ya­rın baş­la­ya­cak Ra­ma­zan ayı do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, “İs­lam Âle­mi’nin he­ye­can­la bek­le­di­ği bol­luk, be­re­ket, rah­met ve mağ­fi­ret ayı ola­rak bi­li­nen 11 ayın sul­ta­nı Ra­ma­zan ayı­na gir­miş bu­lun­mak­ta­yız. Yol gös­te­ri­ci­miz Ku­râ­nı Ke­rim’in in­di­ril­me­ye baş­lan­dı­ğı Ka­dir Ge­ce­si­ni de için­de ba­rın­dı­ran bu mü­ba­rek ayın ne­fis­le­ri­mi­zin arın­ma­sı­na, dost­luk ve kar­deş­li­ğin pe­kiş­me­si­ne, pay­laş­ma­nın ve yar­dım­laş­ma­nın kıy­me­ti­ni da­ha kalp­ten id­rak et­me­mi­ze ve­si­le ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yor, tüm İs­lam Âle­mi­nin Ra­ma­za­nı Şe­ri­fi­ni kut­lu­yor, ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı di­li­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.