ZİYA KÖRÜKLÜ, İL BAŞKANI GÖLGELİ’Yİ ZİYARET ETTİ

abdullah - 22 Mart 2023 Çarşamba

ZİYA KÖRÜKLÜ, İL BAŞKANI GÖLGELİ’Yİ ZİYARET ETTİ

GÖLGELİ-KÖRÜKLÜ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si’nden (MHP) 28. Dö­nem Mer­sin Mil­let­ve­ki­li aday ada­yı olan Zi­ya Kö­rük­lü, MHP İl Baş­ka­nı Zey­nel Uğur Göl­ge­li’yi zi­ya­ret et­ti.İl Baş­ka­nı Göl­ge­li ile aday aday­lı­ğı ile il­gi­li is­ti­şa­re­ler­de bu­lu­nan ve ya­pa­ca­ğı prog­ram­lar­la ala­ka­lı mü­sa­ade is­te­yen MHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li aday ada­yı Kö­rük­lü, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Biz­ler, bir si­ya­si par­ti­nin dı­şın­da kut­lu ema­ne­tin tem­sil­ci­le­ri­yiz. Biz­ler sa­de­ce si­ya­set yap­mı­yo­ruz. Biz­ler si­ya­set ya­par­ken dev­le­tin der­diy­le dert­le­nen, va­ta­nın bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­nü ko­ru­ma­ya ça­lı­şan ha va­ta­nı uğ­ru­na ek­mek ye­miş ha va­ta­nı uğ­ru­na kur­şun ye­miş va­tan ev­lat­la­rı ola­rak si­ya­set ya­pı­yo­ru­z” de­di. Zi­ya Kö­rük­lü, Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si’nden Mer­sin Mil­let­ve­ki­li aday ada­yı olan tüm da­va ar­ka­daş­la­rı­na da ba­şa­rı di­lek­le­rin­de bu­lun­du.