TARSUS-Ç.YAYLA MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI GÜLLÜ,  YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

abdullah - 22 Mart 2023 Çarşamba

TARSUS-Ç.YAYLA MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI GÜLLÜ, YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

muhtarlarda seçim

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus ve Çam­lı­yay­la Muh­tar­lar Der­ne­ği­nin ola­ğan ge­nel ku­rul top­lan­tı­sı Ya­pıl­dı ve mev­cut Der­nek Baş­ka­nı Muş­ta­ya Na­ci Gül­lü ye­ni­den se­çil­di. Tar­sus Be­le­di­ye Ni­kâh Sa­lo­nun­da ya­pı­lan ge­nel ku­rul top­lan­tı­sın­da Mus­ta­fa Na­ci Gül­lü 97 oy alır­ken,  Mus­ta­fa AK ise 62 oy ala­bil­di. Des­tek­le­rin­den do­la­yı muh­tar ar­ka­daş­la­rı­na te­şek­kür eden Der­nek Baş­ka­nı Mus­ta­fa Na­ci Gül­lü “Der­ne­ği­mi­zin ku­ru­luş ama­cı muh­tar­la­rın bir ara­ya gel­me­si­dir. Bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de işi­mi­ze dört el­le sa­rıl­mak is­ti­yo­ruz. Va­tan­daş­la­rın so­run ve ta­lep­le­ri­ni, ge­rek­li mer­ci­le­re ilet­me gay­re­ti için­de­yiz. Bun­dan son­ra da ma­hal­le­le­ri­mi­zin te­mel so­run­la­rı­nı or­ta­ya çı­kar­mak için güç bir­li­ği ya­pa­rak bir­lik­te çö­zü­me ka­vuş­ma­sı için ça­lı­şa­ca­ğı­z” de­di.