ATATÜRK’ÜN MERSİN’E GELİŞİNİN  100.YIL DÖNÜMÜ TÖRENLE ANILDI

abdullah - 21 Mart 2023 Salı

ATATÜRK’ÜN MERSİN’E GELİŞİNİN 100.YIL DÖNÜMÜ TÖRENLE ANILDI

ATATÜRK'ÜN MERSİN'E GELİŞİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Ulu Ön­der Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün Mer­sin’e ge­li­şi­nin 100. yıl dö­nü­mü ya­şa­nan dep­rem ve sel fe­la­ke­ti ne­de­ni ile bu­ruk ola­rak anıl­dı. Tö­ren­de ko­nu­şan Baş­kan Va­hap Se­çer, Ulu Ön­der’in, Kur­tu­luş Mü­ca­de­le­si’nin me­şa­le­si­ni Mer­sin’de yak­tı­ğı­nı ifa­de ede­rek “Çün­kü o; ti­ca­re­tin, ta­rı­mın, sa­na­tın ön­cü ken­ti gör­dü­ğü Mer­sin’e ve Mer­sin­li­le­re çok gü­ve­ni­yor­du. Sa­de­ce biz Mer­sin­li­le­re de­ğil, tüm mil­le­ti­ne gü­ve­ni­yor­du. İş­te bu gü­zel kent, bu gü­zel ül­ke; o sar­sıl­maz inanç­la ku­rul­du­” di­ye ko­nuş­tu. Ya­şa­nı­lan acı tec­rü­be­le­re kar­şın ül­ke ve Mer­sin ola­rak dep­re­me ye­te­rin­ce ha­zır­lık­lı olun­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Baş­kan Se­çer, “Bu du­rum, ta­ri­hi so­rum­lu­lu­ğu üze­ri­miz­den kal­dır­maz. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın can ve mal gü­ven­li­ği için, afet­le­re kar­şı bi­li­mi esas ala­rak, tüm ted­bir­le­ri al­mak zo­run­da­yız. Bu­gün için en te­mel gö­re­vi­miz bu­du­r” di­ye ko­nuş­tu. Bu yıl Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­lu­şu­nun 100. yı­lı­nın kut­la­na­ca­ğı­nı ha­tır­la­tan Baş­kan Se­çer, ikin­ci yüz­yı­lın­da Tür­ki­ye’yi, si­ya­si, eko­no­mik, sos­yal ve dip­lo­ma­tik alan­lar­da en üst se­vi­ye­ye çı­ka­ra­cak adım­lar at­mak için ça­lı­şa­cak­la­rı­nı be­lir­ti. Genç­le­re ses­le­nen Se­çer, “Ül­ke­mi­zin ve me­de­ni­ye­ti­mi­zin tüm ka­za­nım­la­rı üze­rin­de yük­sel­te­ce­ği­miz bu viz­yon, siz­le­re bı­ra­ka­ca­ğı­mız en bü­yük mi­ras ola­cak­tır. Siz­le­rin de bu mi­ra­sa sa­hip çı­ka­ca­ğı­nı­za yü­rek­ten ina­nı­yo­ru­m” de­di. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­cu­su, Bü­yük Ön­der Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün Mer­sin’e ge­li­şi­nin 100. yıl dö­nü­mü dep­rem ve sel fe­la­ke­ti ne­de­ni ile sa­de bir tö­ren­le anıl­dı. Tö­re­ne; Mer­sin Va­li­si Ali Ham­za Peh­li­van, Ak­de­niz Böl­ge ve Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Tu­ğa­mi­ral Fu­at Ge­dik ve Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’in ya­nı sı­ra mu­ha­rip ga­zi­ler, mil­let­ve­kil­le­ri, il­çe be­le­di­ye baş­kan­la­rı, ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı. Mer­sin Tren Ga­rı’nda baş­la­yan prog­ram­da pro­to­kol üye­le­ri ta­ra­fın­dan mu­ha­rip ga­zi­ler­den olu­şan tem­si­li he­yet kar­şı­lan­dı. İçin­de ga­zi­le­rin bu­lun­du­ğu tren, Mer­sin Ga­rı’na gel­dik­ten son­ra bir ga­zi ta­ra­fın­dan Türk bay­ra­ğı Mer­sin Va­li­si Ali Ham­za Peh­li­van’a tes­lim edil­di. Tren Ga­rı’nın ar­dın­dan Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nda de­vam eden tö­ren, Va­li Peh­li­van, Tu­ğa­mi­ral Ge­dik ve Baş­kan Se­çer ta­ra­fın­dan Ata­türk Anı­tı’na çe­lenk su­nul­ma­sı ile baş­la­dı. Öğ­ren­ci­le­rin gü­nün an­lam ve öne­mi­ne da­ir şi­ir oku­du­ğu tö­ren­de ko­nu­şan Baş­kan Se­çer, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün ken­te ge­li­şi­nin 100. yıl dö­nü­mü­nü, 100 yıl ön­ce­ki he­ye­can ile an­cak ya­şa­nan fe­la­ket­ler ne­de­niy­le de bu­ruk ola­rak an­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek “6 Şu­bat ve son­ra­ki gün­ler­de peş pe­şe yı­kı­cı dep­rem­ler, ar­dın­dan sel afe­ti ya­şa­dık. Bin­ler­ce va­tan­da­şı­mı­zı bu fe­la­ket­ler­de kay­bet­tik. Bin­ler­ce va­tan­da­şı­mız ya­ra­lı. Ka­dim şe­hir­le­ri­miz yok ol­du. Yü­re­ği­miz ya­sa bo­ğul­du. Acı iz­le­ri, ha­tı­ra­la­rı sil­mek ve kent­le­ri­mi­zi ye­ni­den aya­ğa kal­dır­mak için var gü­cü­müz­le ça­lı­şı­yo­ruz. Dep­rem­de ve sel­de ha­ya­tı­nı kay­be­den tüm va­tan­daş­la­rı­mı­za bir kez da­ha Al­lah’tan rah­met, ya­kın­la­rı­na sa­bır, ya­ra­lı­la­ra acil şi­fa di­li­yo­ru­m” de­di. “Bu gü­zel kent, bu gü­zel ül­ke; o sar­sıl­maz inanç­la ku­rul­du­” Ulu Ön­der’in, Kur­tu­luş Mü­ca­de­le­si’nin me­şa­le­si­ni 5 Ka­sım 1918 ta­ri­hin­de Mer­sin’de yak­tı­ğı­nı ifa­de eden Baş­kan Se­çer, ka­za­nı­lan za­fe­rin ar­dın­dan Ye­ni Tür­ki­ye’nin me­sa­jı­nı da yi­ne Mer­sin’den ver­di­ği­ne dik­kat çe­ke­rek “Ta­rih­ler, 17 Mart 1923’ü gös­te­rir­ken, o yi­ne Mer­sin’dey­di. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su; bu kez Ye­ni Tür­ki­ye’nin me­sa­jı­nı yi­ne bu top­rak­lar­dan ver­di. Çün­kü o; ti­ca­re­tin, ta­rı­mın, sa­na­tın ön­cü ken­ti gör­dü­ğü Mer­sin’e ve Mer­sin­li­le­re çok gü­ve­ni­yor­du. Sa­de­ce biz Mer­sin­li­le­re de­ğil, tüm mil­le­ti­ne gü­ve­ni­yor­du. İş­te bu gü­zel kent, bu gü­zel ül­ke; o sar­sıl­maz inanç­la ku­rul­du­” di­ye ko­nuş­tu. Cum­hu­ri­ye­tin he­nüz ilk yı­lın­da, 13 Ey­lül 1924 ta­ri­hin­de Pa­sin­ler dep­re­mi­nin ya­şan­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Baş­kan Se­çer, Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün dep­rem ha­be­ri­ni alır al­maz, te­red­düt­süz Er­zu­rum’a git­ti­ği­ni ve ‘Fe­la­ket ba­şa gel­me­den ev­vel ön­le­yi­ci ve ko­ru­yu­cu ted­bir­le­ri dü­şün­mek la­zım­dır, gel­dik­ten son­ra dö­vün­me­nin ya­ra­rı yok­tur’ de­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak “O söz­ler, bu­gün için de ge­çer­li­dir. Çün­kü bi­li­mi esas al­ma­dan atı­la­cak her adı­mın so­nu fe­la­ket­tir. El­bet­te, hal­kı­mız; bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de bü­tün zor­luk­la­rı aş­ma­yı ba­şar­mış­tır; ba­şa­ra­cak­tır. An­cak, üzü­le­rek be­lirt­mek is­te­rim ki ya­şa­dı­ğı­mız ni­ce acı tec­rü­be­ye kar­şın; ül­ke­miz de ken­ti­miz de dep­re­me ye­te­rin­ce ha­zır­lık­lı de­ğil­di­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Çün­kü biz Ata­türk’ün ta­ra­fın­da­yı­z” So­rum­lu­lu­ğu olan her­ke­sin va­tan­daş­la­rın can ve mal gü­ven­li­ği için, afet­le­re kar­şı bi­li­mi esas ala­rak, tüm ted­bir­le­ri al­mak zo­run­da ol­du­ğu­nu söy­le­yen Baş­kan Se­çer şun­la­rı kay­det­ti: “Bu­gün için en te­mel gö­re­vi­miz bu­dur. Ata­mız; 100 yıl ön­ce biz Mer­sin­li­le­re, ‘Mer­sin­li­ler, Mer­sin’e sa­hip çı­kı­nız’ di­ye­rek yo­lu­mu­zu gös­ter­miş­tir. İyi bir plan­la­may­la aşı­la­ma­ya­cak zor­luk yok­tur. Biz bu doğ­rul­tu­da ça­lı­şı­yo­ruz, ça­lış­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Çün­kü biz Ata­türk’ün ta­ra­fın­da­yız. Çün­kü onun ta­ra­fı ak­lın, bi­li­min ve man­tı­ğın ta­ra­fı­dır.” “A­ta­mız­la bir kez da­ha gu­rur du­yu­yor, min­net­le anı­yo­ru­m” Ko­nuş­ma­sı­nın son bö­lü­mün­de genç­le­re ses­le­ne­rek bu yıl ay­nı za­man­da Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­lu­şu­nun 100. yı­lı­nın kut­la­na­ca­ğı­nı ha­tır­la­tan Baş­kan Se­çer söz­le­ri­ni “Bi­zim için bu yıl dö­nü­mü sa­de­ce bir tak­vim de­ği­şik­li­ği de­ğil­dir. Bir bü­yük dö­nü­şü­mün adı olan Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zi si­ya­si, eko­no­mik, sos­yal ve dip­lo­ma­tik alan­lar­da ha­ya­li­ni kur­du­ğu­muz se­vi­ye­ye çı­kar­ta­cak atı­lım­lar­la, ül­ke­mi­zi ge­le­cek yüz­yı­la ta­şı­ya­ca­ğız. Ül­ke­mi­zin ve me­de­ni­ye­ti­mi­zin tüm ka­za­nım­la­rı üze­rin­de yük­sel­te­ce­ği­miz bu viz­yon, siz­le­re bı­ra­ka­ca­ğı­mız en bü­yük mi­ras ola­cak­tır. Siz­le­rin de bu mi­ra­sa sa­hip çı­ka­ca­ğı­nı­za yü­rek­ten ina­nı­yo­rum. Bu ta­ri­hi gün­de Ata­mız­la bir kez da­ha gu­rur du­yu­yor, min­net­le anı­yo­rum. Afet­ler­de yi­tir­di­ği­miz va­tan­daş­la­rı­mız ve tüm şe­hit­le­ri­mi­zi bir kez da­ha rah­met­le anı­yo­ru­m” cüm­le­le­ri ile ta­mam­la­dı.