FEN İŞLERİ DAİRESİ, 2022 YILINDA  ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI

abdullah - 26 Ocak 2023 Perşembe

FEN İŞLERİ DAİRESİ, 2022 YILINDA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI

FEN İŞLERİ DAİRESİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Baş­kan Va­hap Se­çer ön­cü­lü­ğün­de tüm bi­rim­ler­de ol­du­ğu gi­bi, Fen İş­le­ri Da­ire­si bün­ye­sin­de de Mer­sin’e de­ğer ka­tan bir­çok ça­lış­ma­ya im­za at­tı. Bu yıl ya­pı­mı ta­mam­la­nan hiz­met­ler ara­sın­da; Kül­tür Park içe­ri­sin­de bu­lu­nan Ad­res Oku­ma Sa­lo­nu, Tar­sus Su­cu­lar Şe­hir Me­zar­lı­ğı, Çam­lı­yay­la Kat­lı Oto­par­kı, Tev­fik Sır­rı Gür Kat­lı Oto­par­kı gi­bi baş­lı­ca ça­lış­ma­lar yer al­dı. Coş­kun: “13 il­çe­miz­de Mer­sin’e de­ğer ka­tan ça­lış­ma­la­rı­mız ara­lık­sız sür­mek­te­di­r” 2022 yı­lın­da önem­li pro­je­le­ri ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri­ni be­lir­ten Fen İş­le­ri Da­ire­si Tek­nik Ko­or­di­na­tö­rü İn­şa­at Mü­hen­di­si Ca­ner Coş­kun, “Fen İş­le­ri Da­ire­si ola­rak, Baş­ka­nı­mız Va­hap Se­çer ön­cü­lü­ğün­de 13 il­çe­miz­de Mer­sin’e de­ğer ka­tan ça­lış­ma­la­rı­mız ara­lık­sız sür­mek­te­di­r” de­di. Ça­lış­ma­la­rı iki ana baş­lık al­tın­da an­la­tan Coş­kun, “Bun­lar­dan il­ki; so­rum­lu­luk ala­nı­mız­da bu­lu­nan okul­lar, ca­mi­ler, be­le­di­ye hiz­met ya­pı­la­rı­mız, muh­tar­lık bi­na­la­rı, me­zar­lık­lar ve bun­la­ra ben­zer ka­mu­sal alan­lar­da in­şa­at, ba­kım, ona­rım ve ener­ji fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rüt­mek­te­yiz. İkin­ci ola­rak da; be­le­di­ye­mi­zin ya­tı­rım prog­ra­mın­da yer alan pro­je­le­rin ha­zır­lan­ma­sın­dan, hiz­me­te açıl­ma­sı­na ka­dar olan her tür­lü mi­ma­ri ve mü­hen­dis­lik ça­lış­ma­la­rı­nı ya­pa­rak, ya­pım fa­ali­yet­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­rip va­tan­daş­la­rı­mı­zın hiz­me­ti­ne sun­mak­ta­yı­z” di­ye ko­nuş­tu. “2022 yı­lın­da çok önem­li pro­je­le­ri ha­ya­ta ge­çir­di­k” 2022 yı­lı içe­ri­sin­de ya­pı­lan ça­lış­ma­la­ra ör­nek ve­ren Coş­kun, “Çam­lı­yay­la Kat­lı Oto­par­kı ve Tev­fik Sır­rı Gür Kat­lı Oto­par­kı’nın ya­pı­mı­nı ger­çek­leş­tir­dik. Mo­dern ya­ya üst ge­çit­le­ri, kreş­ler, ye­ni me­zar­lık alan­la­rı, va­tan­daş­la­rı­mı­zın uy­gun fi­ya­ta 3 çe­şit ye­mek yi­ye­bi­le­ce­ği Ma­hal­le Mut­fak­la­rı, öğ­ren­ci kurs mer­kez­le­ri, öğ­ren­ci yurt­la­rı, sa­hil ban­dı üze­rin­de her bi­ri ay­rı kon­sep­te hi­tap eden ka­fe­ler baş­lı­ca ça­lış­ma­la­rı­mız ol­du­” bil­gi­si­ni ver­di. Me­zar­lık ih­ti­ya­cı­nın gi­de­ril­me­si doğ­rul­tu­sun­da 2022 yı­lın­da yap­tık­la­rı ça­lış­ma­la­rı da an­la­tan Coş­kun, “Nü­fus ar­tı­şın­dan kay­nak­lı ve pan­de­mi fak­tö­rü­nü de göz önü­ne al­dı­ğı­mız­da, acil ih­ti­yaç olan ye­ni me­zar­lık alan­la­rı­mı­zın te­sis edil­me­si­ni sağ­la­dık. Tar­sus’ta Su­cu­lar Şe­hir Me­zar­lı­ğı­mız ile Ye­ni­şe­hir il­çe­miz­de­ki Çift­lik­köy Me­zar­lı­ğı’nı ta­mam­la­dı­k” de­di. Mer­sin­li­le­rin, ya­pı­mı­nın ta­mam­lan­ma­sı­nı me­rak­la bek­le­di­ği ve ya­kın za­man­da ne­ti­ce­le­ne­rek mi­sa­fir­le­ri­ni ağır­la­yan ken­tin en gü­zel oku­ma sa­lo­nu olan Ad­res Oku­ma Sa­lo­nu’nu da hak­kın­da da ko­nu­şan Coş­kun, “Kül­tür Park içe­ri­sin­de Mer­si­ni­mi­ze la­yık, özel­lik­le üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin 7/24 kul­la­na­bi­le­ce­ği ‘Ad­res Oku­ma Sa­lo­nu’nu da ta­mam­la­yıp fa­ali­ye­te ge­çir­di­k” de­di.