BAŞKAN BOZDOĞAN’DAN,  2.‘EKMEK FIRINI’ MÜJDESİ

abdullah - 25 Ocak 2023 Çarşamba

BAŞKAN BOZDOĞAN’DAN, 2.‘EKMEK FIRINI’ MÜJDESİ

TARSUS'A 2. EKMEK FIRINI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, gö­re­ve gel­dik­le­ri ilk gün­den bu ya­na hal­kın ya­ra­rı­na olan pro­je­le­re des­tek ver­dik­le­ri­ni ve bun­dan son­ra da ver­me­ye de­vam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. Tar­sus­lu­la­rın uy­gun fi­yat­lı ve hij­ye­nik ko­şul­lar­da üre­ti­len ek­me­ğe ula­şı­mı­nı ko­lay­laş­tır­mak için Tar­sus Be­le­di­ye­si Halk Ek­mek Fı­rı­nı’nı hiz­me­te su­nan Baş­kan Boz­do­ğan, söz ver­di­ği ikin­ci ek­mek fı­rı­nı için de ça­lış­ma baş­lat­tı. Ko­şul­lar ne olur­sa ol­sun her za­man hal­kın ya­nın­da olan Baş­kan Boz­do­ğan, Tar­sus hal­kı­na da­ha faz­la ucuz ek­mek sun­mak için söz ver­di­ği ikin­ci Be­le­di­ye Ek­mek Fı­rı­nı’nı, Ra­ma­zan ayı ön­ce­sin­de hiz­me­te aç­ma­yı plan­lı­yor. Ke­mal­pa­şa Ma­hal­le­si’nde, Tar­sus Be­le­di­ye­si­ne ait alan­da in­şa­atı­na baş­la­nan ikin­ci Be­le­di­ye Ek­mek Fı­rı­nı ile olu­şan ek­mek kuy­ruk­la­rı­na da çö­züm üre­til­miş olu­na­cak. Hij­yen ko­şul­la­rı­na uy­gun üre­ti­len 200 gram ağır­lı­ğın­da­ki ek­mek­ler, Şe­hi­tis­hak Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan Tar­sus Be­le­di­ye Ek­mek Fı­rı­nı’nda uy­gun fi­yat­la sa­tı­şa su­nu­lu­yor. Tar­sus’ta ya­şa­yan in­san­la­rı­mı­zın mut­lu­lu­ğu ve hu­zu­ru için ça­lış­ma­ya de­vam eden Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, ikin­ci Be­le­di­ye Ek­mek Fı­rın’ının ya­pı­la­ca­ğı alan­da in­ce­le­me ya­pa­rak, yet­ki­li­ler­den bil­gi al­dı.Be­le­di­ye ek­mek fı­rı­nı önün­de olu­şan kuy­ru­ğa çö­züm üret­mek için ikin­ci ek­mek fı­rı­nı­nı da aça­cak­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Boz­do­ğan, “Söz ver­di­ği­miz üze­re ko­şul­lar ne olur­sa ol­sun her za­man hal­kı­mı­zın ya­nın­da­yız. İkin­ci be­le­di­ye ek­mek fı­rı­nı­mız için ça­lış­ma­la­rı­mız baş­la­dı. 60 bin ka­pa­si­te­ye sa­hip ola­cak ikin­ci fı­rı­nı­mız ile va­tan­daş­la­rı­mı­zın sof­ra­sı­na en ucuz ek­me­ği ulaş­tır­ma­ya   de­vam ede­ce­ği­z” de­di.Tar­sus Be­le­di­ye­si Halk Ek­mek Fı­rı­nı, dar ge­lir­li va­tan­daş­la­ra des­tek için ay­da 1 mil­yo­nun üze­rin­de adet ek­mek çı­kar­tı­yor.  Ra­ma­zan ayın­da Mer­sin ge­ne­lin­de en uy­gun ek­mek sa­tı­şı ya­pan Tar­sus Be­le­di­ye Ek­mek Fı­rın­la­rı ile va­tan­daş­la­rın cep­le­ri­ne kat­kı sağ­la­nı­yor. Ça­lış­ma­la­rı baş­la­yan ikin­ci ek­mek fı­rı­nı ile top­lam­da olu­şan uzun kuy­ruk­la­ra da çö­züm üre­til­miş olu­na­cak.İkin­ci Be­le­di­ye Ek­mek Fı­rı­nı için mem­nu­ni­yet­le­ri­ni di­le ge­ti­ren va­tan­daş­lar ise, “Be­le­di­ye Ek­mek Fı­rı­nı­mız sa­ye­sin­de uy­gun fi­yat­lı ek­mek tü­ke­te­bi­li­yo­ruz. Tar­sus’ta be­le­di­ye ek­mek fı­rın­la­rı­na ta­lep çok faz­la. İkin­ci ek­mek fı­rı­nı için baş­ka­nı­mız söz ver­miş­ti. Ça­lış­ma­la­rın baş­la­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Bu halk­çı uy­gu­la­ma için zor dö­nem­ler­de ya­nı­mız­da olan Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’a te­şek­kür ede­ri­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.