SEÇER: “PAMUKLUK BARAJI  10 YIL ÖNCE AÇILACAKTI,  HENÜZ HİZMETE ALINMADI”

abdullah - 25 Ocak 2023 Çarşamba

SEÇER: “PAMUKLUK BARAJI 10 YIL ÖNCE AÇILACAKTI, HENÜZ HİZMETE ALINMADI”

PAMUKLUK BARAJI

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, böl­ge için bü­yük önem ta­şı­yan Pa­muk­luk Ba­ra­jı pro­je­si­nin 10 yıl­dır bi­ti­ri­le­me­di­ği­ni söy­le­di.Tar­sus’un Pi­rö­mer­li Ma­hal­le­sin­de dü­zen­le­nen Ner­gis Şen­li­ği’ne ka­tı­lan Baş­kan Se­çer, bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da “Pi­rö­mer­li, Kak­lık­ta­şı, Be­len, Do­rak, Böğ­rü­eğ­ri, Boz­te­pe ve Te­pe­taş­pı­nar; 7 kö­yün şu an­da da be­ra­ber şen­lik yap­tı­ğı bir böl­ge­de­yiz. Bu­ra­da da önem­li bir ya­tı­rım var; Pa­muk­luk Ba­ra­jı. 2013 yı­lın­da hiz­me­te açı­la­cak­tı. 2023 yı­lı he­nüz fa­ali­ye­te gir­me­di. 10 yıl bir ge­cik­me var. Az ön­ce muh­tar­la­rı­mız­la gö­rüş­tüm; ‘En önem­li so­ru­nu­nuz ne­dir, ba­na an­la­tın ki yar­dım­cı ola­yım’ de­dim. ‘Biz da­ha faz­la üre­tim yap­mak is­ti­yo­ruz ama bi­ze su la­zım. Ba­ra­jın gö­be­ğin­de­yiz ama ba­raj su­yun­dan fay­da­la­na­mı­yo­ruz’ de­di­ler. Şim­di böy­le bir sı­kın­tı­lı du­rum var. Fark­lı çö­züm yol­la­rıy­la Mer­sin Bü­yük­şe­hir’in kat­kı­la­rıy­la ama bu ko­nu­da asıl yet­ki­li olan, gö­rev ala­nı­na gi­ren Dev­let Su İş­le­ri’nin de bu işe çö­züm ara­yı­şı­na gir­me­siy­le ya­kın za­man­da umut edi­yo­rum bu so­ru­nu hep be­ra­ber çö­ze­ce­ği­z” de­di. (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)