MİLLETVEKİLİ ŞİMŞEK’TEN, MEÜ REKTÖRÜ YAŞAR’A ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ

abdullah - 25 Ocak 2023 Çarşamba

MİLLETVEKİLİ ŞİMŞEK’TEN, MEÜ REKTÖRÜ YAŞAR’A ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ

ŞİMŞEK-MEÜ YAŞAR

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek, geç­ti­ği­miz gün­ler­de Mer­sin Üni­ver­si­te­si Rek­tör­lü­ğü­ne ata­nan Prof. Dr. Erol Ya­şar’a ‘ha­yır­lı ol­sun’ zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.Mil­let­ve­ki­li Şim­şek, MYK Üye­si Ser­dar Soy­dan ile bir­lik­te ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret sı­ra­sın­da, ata­ma­sı Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan ya­pı­lan Rek­tör Erol Ya­şar’a ye­ni gö­re­vin­de ba­şa­rı di­lek­le­rin­de bu­lu­nur­ken, Üni­ver­si­te­le­rin bu­lun­duk­la­rı yer­le­rin kal­kın­ma­sı­na en önem­li kat­kı­yı su­nan ya­pı­lar ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Rek­tör Prof. Dr. Erol Ya­şar ise, Mil­let­ve­ki­li Şim­şek ve MYK Üye­si Soy­dan’ın zi­ya­re­tin­den do­la­yı te­şek­kür ede­rek, Mer­sin Üni­ver­si­te­si ve Mer­sin’in kal­kın­ma­sı, üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­nin da­ha ka­li­te­li eği­tim al­ma­la­rı için ça­lı­şa­cak­la­rı­nı di­le ge­tir­di.