Mersin B. Şehir Belediye Başkanı Seçer,  CHP Tarsus İlçe Örgütü’nü ziyaret etti
Yazar: abdullah - 18 Mayıs 2022 Çarşamba

Mersin B. Şehir Belediye Başkanı Seçer, CHP Tarsus İlçe Örgütü’nü ziyaret etti

BÜTÜN BIR MERSIN

(YE­Nİ­SES GA­ZE­TE­Sİ) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si’nin Mer­sin’de it­ti­fak­sız se­çil­miş Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, Mil­let İt­ti­fa­kı’nın da Tür­ki­ye’nin be­ka­sı, ge­le­ce­ği; si­ya­se­tin şe­kil­len­me­si açı­sın­dan fonk­si­yo­nu­nu ve de­ğe­ri­ni bil­di­ği için­de it­ti­fa­kın bir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­ma has­sa­si­ye­ti içe­ri­sin­de ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­di. Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Tar­sus İl­çe Ör­gü­tü­nü zi­ya­ret et­ti. Bu­ra­da gün­de­me da­ir de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Baş­kan Se­çer, “Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si’nin Mer­sin’de it­ti­fak­sız se­çil­miş Be­le­di­ye Baş­ka­nı­yım ama Mil­let İt­ti­fa­kı­nın Tür­ki­ye’nin be­ka­sı, ge­le­ce­ği; si­ya­se­tin şe­kil­len­me­si açı­sın­dan fonk­si­yo­nu­nu ve de­ğe­ri­ni bil­di­ğim için­de it­ti­fa­kın bir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­ma has­sa­si­ye­ti içe­ri­sin­de ça­lı­şı­yo­ru­m” de­di. Ko­nuş­ma­sı­na her­ke­sin 19 Ma­yıs Ata­türk’ü An­ma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı­nı kut­la­ya­rak baş­la­yan Baş­kan Se­çer “Haf­ta­mız, 19 Ma­yıs Ata­türk’ü An­ma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı Haf­ta­sı. 19 Ma­yıs, Ata­türk’ün Sam­sun’a ayak bas­tı­ğı gün. As­lın­da Ata’nın Mi­sa­kı Mil­li sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de her nok­ta­ya aya­ğı­nı bas­tı­ğı, Mer­sin’e de, Er­zu­rum’a da, Edir­ne’ye de, Di­yar­ba­kır’a da, İz­mir’e de, Uşak’a da. Her nok­ta da Ata’mı­zın ayak izi var. Da­ha ni­ce 19 Ma­yıs Bay­ram­la­rı­nı kut­la­mak na­sip ol­su­n” de­di. Haf­ta so­nu ağır­la­dık­la­rı ve top­lan­tı yap­tık­la­rı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı bu­luş­ma­sı­nın ol­duk­ça ve­rim­li geç­ti­ği­ni söy­le­yen Baş­kan Se­çer, “Haf­ta so­nu Mer­sin, Tür­ki­ye’nin yak­la­şık ya­rı nü­fu­su­nu yö­ne­ten, 3/2 eko­no­mi­si­ne hük­me­den il’le­rin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı­nı ağır­la­dı. İki gün bo­yun­ca Tür­ki­ye’de ge­li­şen si­ya­sal olay­lar hem si­ya­set­te ya­şa­nan­lar, hem hu­kuk ala­nın­da, yar­gı ka­rar­la­rı, hü­kü­me­tin uy­gu­la­ma­la­rı, Be­le­di­ye­le­ri­mi­zin ça­lış­ma­la­rı, pro­je­le­ri, kar­şı­laş­tık­la­rı bü­rok­ra­tik, tek­nik so­run­lar, fi­nan­sal so­run­lar, eko­no­mik kriz, bu­nun bi­zim hiz­met­le­ri­mi­ze yan­sı­la­ma­la­rı, bü­tün bun­lar de­ğer­len­di­ril­di. Bu dö­nem­de, ya­ni 2019 se­çim­le­ri son­ra­sı dö­nem­de Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si’nde, bel­ki de di­ğer par­ti­le­ri de bu­nu içi­ne kat­mak ge­re­kir, di­ğer par­ti­ler­de de gö­rül­me­miş bir du­rum. 11 Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı, bel­li sü­re­ler içe­ri­sin­de dü­zen­li ola­rak top­la­nı­yor­lar. Pan­de­mi­ye rağ­men, ya­ni yüz­yü­ze top­lan­tı­la­rın, se­ya­hat­le­rin bel­li sü­re­ler­de kı­sıt­lan­mış ol­ma­sı­na rağ­men bu 9. top­lan­tı­mız­dı ama, bel­ki zo­om üze­rin­den yap­tı­ğı­mız bel­ki 30., bel­ki 40. ha­tır­la­ya­ma­dı­ğım ka­dar top­lan­tı­la­rı­mız­dan bi­ri­di­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Kay­be­de­cek za­ma­nı­mız yo­k” Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı’nın Mer­sin’e si­ner­ji kat­tı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Baş­kan Va­hap Se­çer, “Ken­di­le­ri­ni dün yol­cu et­tik. Her­kes işi­ne dön­dü. Çün­kü kay­be­de­cek za­ma­nı­mız yok. Par­ti­miz ba­şı­mı­zın ta­cı. Par­ti­mi­zin ku­ru­cu­su, bi­zim Ön­de­ri­miz. Biz­ler ge­çi­ci­yiz, par­ti ba­ki. Te­mel pren­si­bi­miz ül­ke­ye kat­kı sun­mak. Ama bu­nun ya­nın­da da ta­bi ki hiz­met­le­ri ya­pa­ca­ğız, si­ne­ği de yok ede­ce­ğiz, ağaç­la­rı da bu­da­ya­ca­ğız, sos­yal hiz­met­ler­de ya­pa­ca­ğız. Ya­ni bi­ze ka­nun­la yük­le­nen han­gi gö­rev­ler var­sa, on­la­rı ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ğiz. Bun­la­rı ya­par­ken asa­let­le ya­pa­ca­ğız. Bun­la­rı ya­par­ken ada­let­le ya­pa­ca­ğız. Ma­dem ada­let di­yo­ruz, ‘hak, hu­kuk, ada­let’ di­yo­ruz, uy­gu­la­ma­la­rı ada­let­le ya­pa­ca­ğız. Tüm yurt­taş­la­rı­mı­zı, bi­ze oy ver­miş ya da ver­me­miş bü­tün va­tan­daş­la­rı­mı­za ula­şa­ca­ğız. Ma­dem ada­let­siz­lik­ten şi­ka­yet edi­yo­ruz, öte­ki­leş­me­den, öte­ki­leş­ti­ril­me­den, Tür­ki­ye’nin bö­lün­me­sin­den, par­ça­lan­ma­sın­dan, kamp­laş­ma­sın­dan, ay­rım­cı­lık­tan muz­da­ri­piz biz bu­nu yap­ma­ya­ca­ğı­z” di­ye ko­nuş­tu. “Böy­le bir sü­re­ci ben gör­me­dim, ben ya­şa­ma­dı­m” Tür­ki­ye’nin Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en cid­di eko­no­mik kri­zi ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı­nı be­lir­ten Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Se­çer, “3 yı­lı bi­tir­dik. 3 yıl sü­re içe­ri­sin­de ya­şa­dı­ğı­mız pan­de­mi sü­re­ci tüm dün­ya­ya olum­suz et­ki ver­di. Ar­dın­dan ya­şa­nan hem glo­bal eko­no­mik kriz, hem de bu glo­bal kriz­den Tür­ki­ye’nin et­ki­len­me­si ama bu­nun ya­nın­da si­ya­sal ik­ti­da­rın mak­ro eko­no­mik si­ya­set­te, po­li­ti­ka­la­rın da or­ta­ya koy­du­ğu yan­lış­la­rın­da so­nuç­la­rı or­ta­ya çık­ma­ya baş­la­dı. Onun için ha­yat pa­ha­lı­lı­ğı kon­trol edi­le­mi­yor. Onun iş­siz­lik bo­yut­la­rı her ge­çen gün ar­tı­yor, genç iş­siz­lik ar­tı­yor. Onun için ni­te­lik­siz iş­siz­lik ar­tı­yor. Üni­ver­si­te me­zu­nu iş­siz sa­yı­mız çok ama üni­ver­si­te­ler­de de eği­ti­mi­miz yok! Mü­hen­dis me­zun edi­yo­ruz ama ger­çek an­lam­da eği­tim gör­müş, mu­ha­ke­me ya­pa­bi­len, üre­te­bi­len mü­hen­dis bul­mak­ta zor­la­nı­yo­ruz. Her alan­da ya­şa­nan nor­mal ol­ma­yan so­run­lar sil­si­le­si var. Az ön­ce söy­le­dim 19 Ma­yıs 1919, ta­ri­hi­miz­de çok önem­li bir gün 103 yıl ön­ce. O sü­reç­ten bu sü­re­ce Tür­ki­ye çok buh­ran­lar ya­şa­dı. Çok önem­li sos­yal olay­lar ya­şan­dı, ya­şı ye­ten­ler bi­lir. Si­ya­sal çal­kan­tı­lar, dar­be­ler, in­san­la­rın genç­le­rin bir­bi­ri­ne kıy­ma­sı, ide­olo­jik tar­tış­ma­la­rın Tür­ki­ye’nin par­ça­lan­ma­sı­na ne­den ola­cak se­vi­ye­le­re gel­me­si, çok bü­yük eko­no­mik buh­ran­lar, çö­küş­ler. Ama ya­şa­dı­ğım sü­re içe­ri­sin­de bu­nu tüm sa­mi­mi­ye­tim­le söy­le­ye­bi­li­rim ki böy­le bir sü­re­ci ben gör­me­dim, ben ya­şa­ma­dı­m” de­di. “Her ye­re çe­kin­me­den gi­den Be­le­di­ye Baş­ka­nı­yı­z” Baş­kan Se­çer, “İş­te bü­tün bu Be­le­di­ye­ci­lik hiz­met­le­ri ya da yet­ki­le­ri­miz çer­çe­ve­sin­de yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­la­rın ya­nın­da Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si’ne men­sup ve ger­çek bir Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li bir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak; bu­ra­sı çok önem­li­… Ben Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li bir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­yım. 11 Bü­yük­şe­hir içe­ri­sin­de Mer­sin it­ti­fak­sız şe­kil­de se­çim­le­re git­ti. Ama se­çim son­ra­sı par­ti­min or­ta­ya koy­du­ğu Tür­ki­ye’ye iliş­kin si­ya­sal ça­lış­ma­la­rı­na pür dik­kat ke­si­le­rek, on­la­rın söy­lem­le­ri doğ­rul­tu­sun­da, on­la­rın ça­lış­ma­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ben par­ti­me des­tek ve­ri­yo­rum. Evet, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si’nin Mer­sin’de it­ti­fak­sız se­çil­miş Be­le­di­ye Baş­ka­nı­yım ama Mil­let İt­ti­fa­kı­nın Tür­ki­ye’nin be­ka­sı, ge­le­ce­ği; si­ya­se­tin şe­kil­len­me­si açı­sın­dan fonk­si­yo­nu­nu ve de­ğe­ri­ni bil­di­ğim için­de it­ti­fa­kın bir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­ma has­sa­si­ye­ti içe­ri­sin­de ça­lı­şı­yo­rum. Bu­nu da bil­me­ni­zi is­ti­yo­rum. Tüm bun­la­rı an­la­tır­ken el­bet­te ki ben Tar­sus’un ev­la­dı­yım. As­lı­nı kim­se in­kar et­mez. Ama bü­tün bir Mer­sin, he­pi­mi­zin or­tak pay­da­sı­dır. Ana­mur­lu­nun da Tar­sus­lu­nun da, Çam­lı­yay­la’nın da Mut­lu’nun da ben Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­yım. Mer­sin, çok ge­niş bir hin­ter­lant, Be­le­di­ye Baş­ka­nı ki, biz­ler ge­zen Be­le­di­ye Baş­ka­nı­yız. So­kak­ta olan Be­le­di­ye Baş­ka­nı­yız. Her ye­re çe­kin­me­den gi­den Be­le­di­ye Baş­ka­nı­yız. Bi­zim kim­se­den bir çe­kin­ce­miz yok. Bi­zim an­lı­mız­da bir ka­ra yok. Ba­şı­mız dik çok şü­kür. Ve böy­le de de­vam ede­ce­ği­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Son de­re­ce ba­şa­rı­lı  bu­lu­nan bir Be­le­di­ye­di­r” 11 Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı’nın bu­luş­ma­sı­nın son de­re­ce önem­li ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, “Şu an Tür­ki­ye’de ki si­ya­sal sis­tem­den do­la­yı da Tür­ki­ye si­ya­se­ti­ne et­ki ede­cek du­rum­da­yız. Ve söy­lem­le­ri­miz­le, dav­ra­nış­la­rı­mız­la olay­lar kar­şı­sın­da dün ol­du­ğu gi­bi, dün 11 Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nın Tür­ki­ye’de ge­li­şen olay­la­ra iliş­kin söy­le­dik­le­ri gi­bi ba­zı de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­ma­mız ge­re­kir. Bi­zim asıl işi­miz mem­le­ke­ti­mi­ze hiz­met et­mek­tir. Tür­ki­ye si­ya­se­ti­ni yön­len­dir­mek de­ğil. Ama Ge­nel Mer­ke­zi­mi­zin söy­lem­le­ri çer­çe­ve­sin­de, du­ru­şu çer­çe­ve­sin­de el­bet­te ki biz­de za­man za­man ba­zı ko­nu­la­ra işa­ret et­me adı­na be­ya­nat­lar ve­re­bi­li­riz. Bun­dan do­ğal bir şey ola­maz. Ne­den? Bir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ön­ce işi­ni yap­ma­lı. Bu­na kar­şı hiç­bir sö­züm yok. Mil­let­ve­kil­le­ri­miz par­la­men­to­da­dır, mil­let­ve­kil­le­ri­miz ora­da ya­sa­ma gö­rev­le­ri­ni ya­pa­cak­lar, de­ne­tim gö­re­vi­ni ya­pa­cak­lar, söy­le­ye­ce­ği­ni söy­le­ye­cek. Bu­ra­da bir ic­ra ma­ka­mı­nı iş­gal et­ti­ği­mi­zin, yö­net­ti­ği­mi­zin far­kın­da ola­rak Be­le­di­ye hiz­met­le­ri­ni ya­pa­ca­ğız. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Tür­ki­ye’de Be­le­di­ye­ci­lik hiz­met­le­rin­de son de­re­ce ba­şa­rı­lı bu­lu­nan bir Be­le­di­ye­dir. Çün­kü yap­tı­ğı­mız her işin so­nu­ca bir yan­sı­ma­sı var. Yap­tı­ğı­mız her işin va­tan­da­şa mut­la­ka te­sir eden bir yö­nü var. Biz Be­le­di­ye ola­rak ya­pı­sal so­run­la­rı çöz­mek için ya­tı­rım­lar­da ya­pı­yo­ruz. Yol­da ya­pı­yo­ruz, köp­rü de ya­pı­yo­ruz, köp­rü­lü kav­şak­ta ya­pı­yo­ruz, iç­me­su­yu şe­be­ke­si de dö­şü­yo­ruz, ka­na­li­zas­yon, yağ­mur­su­yu sis­tem­le­ri de, arıt­ma te­sis­le­ri de ya­pı­yo­ruz. Top­lu ta­şı­ma­ya mu­az­zam des­tek ve­ri­yo­ruz. Met­ro­da ya­pı­yo­ruz. Mer­sin’in her ta­ra­fı­nı ye­ni oto­büs fi­lo­suy­la do­na­tı­yo­ruz. An­cak şu­nu çok iyi bi­li­yo­ruz ki Be­le­di­ye­ci­lik sa­de­ce bun­lar­dan iba­ret de­ğil. Be­le­di­ye­ci­lik so­ğuk ha­va­lar­da va­tan­da­şı­nı ısıt­mak, sı­cak ha­va­lar­da O’nu so­ğut­mak, aç­ken do­yur­mak, acı çe­ki­yor­ken acı­sı­nı din­dir­mek, mut­lu iken onun­la mut­lu­lu­ğu pay­la­şıp, mut­lu­lu­ğu­nu ço­ğalt­mak. Biz, Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı ola­rak bü­tün yurt­taş­la­rı­mı­zı kar­de­şi­miz gö­rü­rüz. Ba­cı­mız gö­rü­rüz, bi­la­de­ri­miz gö­rü­rüz, ab­la­mız gö­rü­rüz, ağa­be­yi­miz gö­rü­rüz, ba­ba­mız gö­rü­rüz, ana­mız gö­rü­rüz. Be­le­di­ye­ci­lik böy­le bir hiz­met ala­nı­dı­r” di­ye ko­nuş­tu. “Be­ni yo­lum­dan hiç­bir güç çe­vi­re­me­z” Tü­yü bit­me­dik ye­ti­min hak­kı­nı gö­ze­te­rek Be­le­di­ye­ci­lik yap­tık­la­rı­nı vur­gu­la­yan Baş­kan Va­hap Se­çer, “Ben Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nız ola­rak git­ti­ğim yo­lun doğ­ru­lu­ğun­dan çok emi­nim. Ay­nı doğ­rul­tu da ça­lış­ma­la­rı­ma de­vam ede­ce­ğim. Be­ni yo­lum­dan hiç­bir güç çe­vi­re­mez. Ben, Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün kur­du­ğu ül­ke­de, O’nun kur­du­ğu par­ti­nin Be­le­di­ye Baş­ka­nı­yım. Tü­yü bit­me­miş ye­ti­min hak­kı­na te­nez­zül et­me­den, her yurt­ta­şı­mı­zı kar­de­şi­miz gi­bi bağ­rı­mı­za ba­sa­rak, on­lar­la hem­hal ol­mak, on­la­rın hiz­met­kâ­rı ol­mak ya­kı­şı­rı­z” şek­lin­de ko­nuş­tu. Tar­sus’ta Ata­türk Genç­lik Par­kı’nın ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­nın tüm hı­zıy­la sür­dü­ğü­nü, Kül­tür Park içe­ri­sin­de bu­lu­nan ha­vuz ke­na­rın­da ise te­sis ya­pı­la­rak ta­ma­men hal­kın hiz­me­ti­ne su­nu­la­ca­ğı­nı söy­le­yen Baş­kan Va­hap Se­çer, “Dev­rim­ci­lik söz­le ol­mu­yor­muş. Uy­gu­la­ma ile olu­yor­muş. Bü­tün sı­kın­tı­la­ra rağ­men ka­rar­lı dav­ra­na­cak­sı­nız. Mec­lis­le­ri lüt­fen iz­le­yin. Çok önem­li bir se­çi­me gi­di­yo­ruz. Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­den bu ya­na, 1950 se­çim­le­rin­den son­ra çok par­ti­li de­mok­ra­si­… O gün­den bu­gü­ne, 1989 se­çim­le­rin­den be­ri, onu an­mak bi­le is­te­mi­yo­rum! 19891994 dö­ne­mi­ni bi­len­ler bi­lir, bi­ze 30 se­ne kay­bet­tir­di. O za­man ki ha­ta bi­ze 30 se­ne kay­bet­tir­di. İs­tan­bul, An­ka­ra, Ada­na, Mer­si­n… Bir­bi­ri­mi­ze düş­me­miz, ba­şa­rı­sız ol­ma­mız. Bu öze­leş­ti­ri­yi de yap­ma­mız la­zım. Ama şim­di du­rum böy­le de­ğil. Ne de­di­ler, ‘CHP 2019 Mart se­çim­le­rin­de çok ba­şa­rı­lı ol­du ama, 89 gi­bi ola­cak!’ Ko­nu­şul­du de­ğil mi? Ama öy­le ol­ma­dı. Ça­lı­şan, na­mus­lu, Tür­ki­ye’de çı­ğır açan Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı var. Her bi­ri bir­bi­rin­den faz­la hal­kı dü­şü­nen Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı var. Bu Be­le­di­ye­ler, Be­le­di­ye­ci­lik de ta­rih ya­zı­yor. Sos­yal be­le­di­ye­ci­lik­te ta­rih ya­zı­yor, ez­ber bo­zu­yor. Ha­ni Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si seç­kin­ci­le­rin par­ti­siy­di! Ha­ni fa­ki­rin, fu­ka­ra­nın der­di­ni bil­mez­di! Ha­ni CHP ge­lin­ce sos­yal yar­dım­lar ke­si­le­cek de­nir­di! De­mek ki böy­le bir şey yok­mu­ş” de­di. Tar­sus tra­fi­ği­ni ra­hat­la­ta­cak pro­je­ler ge­li­yor Tar­sus’ta Şe­la­le böl­ge­sin­de bu­lu­nan ote­lin yı­kı­la­rak yep­ye­ni bir pro­je ile hal­ka açı­la­ca­ğı­nı müj­de­le­yen ve di­ğer pro­je­ler­den bah­se­den Baş­kan Se­çer, “T­ra­fi­ği ra­hat­lat­mak için ula­şım mas­ter pla­nı ya­pı­yo­ruz. Tür­ki­ye’de şu ana ka­dar Mer­sin Be­le­di­ye­si dı­şın­da pey­zaj mas­ter pla­nı ça­lı­şan be­le­di­ye yok. Biz bir kıs­mı­nı bi­tir­dik, böl­ge­sel ola­rak kı­sım kı­sım ya­pı­yo­ruz. Tar­sus’ta Ada­na Cad­de­si, İs­met­pa­şa Bul­va­rı, Ye­şil­yol. İs­tik­lal Cad­de­si’nde 350 met­re ör­nek bir cad­de yap­tık. Yi­ne is­tas­yon kav­şa­ğın­dan, üzüm­lü kav­şa­ğa ka­dar, o ör­nek cad­de de ol­du­ğu gi­bi ta­ma­mı­nı, o bo­yu­ta, cad­de­nin ya­pı­sı kal­dı­rım taş­la­rın­dan, ay­dın­lat­ma­ya ka­dar tek tip mo­dern cad­de­ler ya­pa­ca­ğız. Tar­sus’ta tra­fi­ği ra­hat­lat­ma adı­na, ku­ze­ye doğ­ru ge­niş­le­me ol­du­ğu­nu da göz önün­de tu­ta­rak, Ata­türk Cad­de­si ile Fa­tih Sul­tan Cad­de­si ke­siş­me nok­ta­sın­da ve yi­ne pa­ra­le­lin­de Bay­rak­lı kav­şak de­di­ği­miz böl­ge­de de bir bat­tı­çık­tı ya­pa­ca­ğız. Tar­sus’ta böy­le bir uy­gu­la­ma ilk kez ya­pı­la­cak. Mer­sin’de Göç­men kat­lı kav­şa­ğı, Sev­gi kat­lı kav­şa­ğı var, yi­ne gö­re­ve ge­lir gel­mez ya­rım bul­du­ğu­muz ve çok kı­sa sü­re­de bi­tir­di­ği­miz Ku­vai Mil­li­ye kat­lı kav­şa­ğı mo­de­lin­de, her iki nok­ta­da da ça­lış­ma pro­je­len­di­ril­di. Bir ta­ne­si­nin bu yıl mut­la­ka in­şa­atı baş­la­ya­cak ve bi­te­cek. Su­nay Atil­la Üst­ge­çi­di ya­nı­na dün­ya­da kul­la­nı­lan en mo­dern ya­ya ge­çi­di­ni Baş­ka­nı­nız hiz­me­ti­ni­ze sun­du. Tar­sus her şe­yin en gü­ze­li­ne la­yık. 3 yı­lı­mı­zı bi­tir­dik ha­yır­lı­sıy­la, Al­lah bi­zi mah­cup et­me­si­n” de­di.CHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, Mer­sin ve Tar­sus Be­le­di­ye­si Mec­lis üye­le­ri, par­ti­li yö­ne­ti­ci­ler, muh­tar­lar, STK tem­sil­ci­le­ri ve par­ti­li­le­rin ha­zır bu­lun­duk­la­rı top­lan­tı da ah­şap oy­ma us­ta­sı Ne­zi­hi Ünal De­mir­taş ta­ra­fın­dan özel ola­rak iş­len­miş ve se­ma­zen fi­gü­rü­nün yer al­dı­ğı tab­lo Baş­kan Va­hap Se­çer’e ar­ma­ğan edil­di.