TÜRKİYE’NİN MUHTARLARI,  TARSUS’TA BİRARAYA GELDİ
Yazar: abdullah - 18 Mayıs 2022 Çarşamba

TÜRKİYE’NİN MUHTARLARI, TARSUS’TA BİRARAYA GELDİ

MUHTARLAR TARSUS'TA

Tür­ki­ye Muh­tar­lar Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan dü­zen­li ola­rak fark­lı kent­ler­de ger­çek­leş­ti­ri­len is­ti­şa­re top­lan­tı­sı­nın 58.si Tar­sus’ta dü­zen­len­di.   Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, Tür­ki­ye Muh­tar­lar Fe­de­ras­yo­nu Ge­nel Baş­ka­nı Be­kir Ak­türk, Mer­sin Muh­tar­lar Der­nek Baş­ka­nı Ali Gül­gen ve Ak­de­niz Muh­tar­lar Der­nek Baş­ka­nı Mah­mut Gül­cü yap­tı. Baş­kan Boz­do­ğan, top­lan­tı­nın açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, çe­şit­li şe­hir­ler­den muh­tar­la­rı Tar­sus’ta ağır­la­mak­tan duy­du­ğu mut­lu­lu­ğu di­le ge­ti­rir­ken “Tar­sus 10 bin yıl­lık bir kent, Hit­ler'den, Asur­lar­dan de­vam eden ve Tür­ki­ye'de bel­ki de hiç­bir ye­rin sa­hip ol­ma­dı­ğı de­fa­lar­ca baş­kent olan bir kent. Ro­ma İm­pa­ra­tor­lu­ğu'nda bi­le baş­kent­lik ya­pan Ana­do­lu'nun Me­zo­po­tam­ya'dan Ana­do­lu'ya açı­lış ka­pı­sı olan bir kent. İlk­le­ri ya­şa­yan kent. İlk elek­tri­ğin gel­di­ği, ilk ti­ca­ret ve sa­na­yi oda­la­rı­nın ku­rul­du­ğu bir ken­t” de­di. Tar­sus'un bu­gü­ne ka­dar gel­di­ği sü­reç­te ço­ğu im­pa­ra­tor­lar, dev­let­ler yı­kı­lır­ken, kay­bo­lur­ken bir kent mi­ma­ri­siy­le, ya­pı­sıy­la dim­dik ayak­ta kal­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Baş­kan Boz­do­ğan “Ben bu­gün Cum­hu­ri­yet il­ke­le­riy­le, Cum­hu­ri­yet ni­met­le­riy­le bir çor­ba­cı­nın oğ­lu ola­rak bu be­le­di­ye baş­kan­lık ma­ka­mın­da­yım. Cum­hu­ri­yet ol­ma­say­dı ben bu­ra­da ol­maz­dım. Siz­le­ri ken­ti­miz­de ağır­la­mak­tan mut­lu­luk du­yu­yo­ruz. Hoş gel­di­niz se­fa­lar ge­tir­di­ni­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Muh­tar­lar­la bir anı­sı­na de­ği­nen Baş­kan Boz­do­ğan “Ben o yıl­lar 18 ya­şın­day­dım, Kı­zıl­mu­rat Ma­hal­le­si'nde­yim. İka­met­gâh kâ­ğı­dı dol­du­ru­yo­ruz. Çok de­ğer­li muh­ta­rım bu­nu im­za­la­ya­ca­ğız de­dim. O za­man da dok­to­run, diş he­ki­mi­nin ya­nın­da ça­lı­şı­yo­rum, kal­fa­lık ya­pı­yo­rum ve 2,5 li­ra pa­ram var. Pa­ra­yı da çı­kart­tım al­ma­dı, sen bi­zim ma­hal­le­mi­zin göz­de­si­sin de­di ve yıl 1981 Tem­muz ayı. Ce­bin­den 5 li­ra çı­kart­tı. Bu­nu yol harç­lı­ğı ya­pa­cak­sın, mem­le­ke­te ha­yır­lı bir ev­lat ola­cak­sın, ma­hal­le ola­rak sen­le gu­rur du­ya­ca­ğız de­di. Ken­di­si­ni hiç unu­ta­mı­yo­rum. Dok­tor ol­dum ve onu te­da­vi et­tim ben de. Ger­çek­ten o sa­mi­mi­yet, o gü­zel­lik, o ter­te­miz in­san­la­rı hiç­bir za­man unu­ta­mı­yo­rum. İş­te bu yüz­den muh­tar­la­rı­mız ma­hal­le­le­ri­miz için çok bü­yük öne­me sa­hip, de­mok­ra­si­nin te­mel ta­şı­dır. İş­te hiz­met bi­ri­nin kal­bi­ne do­ku­na­bil­mek­tir. Ül­ke­nin Cum­hu­ri­yet ide­al­ler or­du­su ol­mak ko­lay de­ğil. Ça­lı­şan, üre­ten muh­tar ar­ka­daş­la­rı­mı gör­mek biz­ler için onur ve­ri­ci. He­pi­ni­zi çok de­rin say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum. İyi ki var­sı­nız, iyi ki Tar­sus’ta­sı­nı­z” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı. Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’a te­şek­kür­le­ri­ni ile­ten muh­tar­lar ise “İlk de­fa bir be­le­di­ye biz­le­ri bu ka­dar gü­zel ağır­la­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ın mi­sa­fir­per­ver­li­ği biz­le­ri çok mut­lu et­ti. Ne is­ter­sek he­men hal­le­dil­di. Çok gü­zel ağır­la­nı­yo­ruz. Bu­gün bi­ze bu im­kan­la­rı sağ­la­yan Baş­ka­nı­mız Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’a te­şek­kür ede­ri­z” di­ye ko­nuş­tu­lar. Tar­sus Be­le­di­ye­si ev sa­hip­li­ğin­de dü­zen­le­nen 58. İs­ti­şa­re Top­lan­tı­sı­na, Ak­de­niz Kay­ma­ka­mı Mu­hit­tin Pa­muk, Tar­sus İl­çe Em­ni­yet Mü­dü­rü Ebu­be­kir Fil, Tür­ki­ye Muh­tar­lar Fe­de­ras­yo­nu Ge­nel Baş­ka­nı Be­kir Ak­türk ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, çe­şit­li il­ler­den Fe­de­ras­yon Baş­kan­la­rı, Tar­sus ve Çam­lı­yay­la Muh­tar­lar Der­nek Baş­ka­nı Na­ci Gül­lü, Mer­sin Muh­tar­lar Der­nek Baş­ka­nı Ali Gül­gen, Ak­de­niz Muh­tar­lar Fe­de­ras­yo­nu Mah­mut Gül­cü, çe­şit­li il­ler­den der­nek baş­kan­la­rı, 35 il­den muh­tar­lar ve ba­sın men­sup­la­rı ka­tıl­dı. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)