TİCARET BORSASI BAŞKAN YARDIMCISI SEÇER, TÜRİB  GENEL KURULU’NA KATILDI
Yazar: abdullah - 18 Mayıs 2022 Çarşamba

TİCARET BORSASI BAŞKAN YARDIMCISI SEÇER, TÜRİB GENEL KURULU’NA KATILDI

ALI SEÇER

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ali Se­çer, Tür­ki­ye Ürün İh­ti­sas Bor­sa­sı (TÜ­RİB) Ge­nel Ku­ru­lu’na ka­tıl­dı. TOBB Baş­ka­nı M. Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’nun da ka­tı­lı­mıy­la An­ka­ra TOBB Mer­ke­zi’nde ger­çek­le­şen 2021 yı­lı ola­ğan Tür­ki­ye Ürün İh­ti­sas Bor­sa­sı (TÜ­RİB) Ge­nel Ku­ru­lu’nda TÜ­RİB'in ku­ru­lu­şun­dan bu ya­na ta­rım pi­ya­sa­sı­nın ge­li­şi­mi an­la­tıl­dı. Bor­sa Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ali Se­çer, ge­nel ku­rul son­ra­sın­da ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da  “2021 yı­lı­na ait fa­ali­yet­le­rin an­la­tıl­dı­ğı, ta­rım­da ge­liş­me­le­rin der­len­di­ği ge­nel ku­ru­lu­muz TOBB Baş­ka­nı­mız Sa­yın Hi­sa­cık­lı­oğ­lu’nun ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti. Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı ola­rak or­ta­ğı ol­du­ğu­muz TÜ­RİB, Tür­ki­ye de ta­rım ürün­le­ri­nin sak­lan­dı­ğı li­sans­lı de­po­lar­da ürün bor­sa­cı­lı­ğı­nın te­mel un­sur­la­rın­dan bi­ri ol­du­” de­di. Tür­ki­ye Ürün İh­ti­sas Bor­sa­sı ile ta­rım ti­ca­re­tin­de önem­li bir adım atıl­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Bor­sa Baş­kan Yar­dım­cı­sı Se­çer “Bu­gün ara­sın­da Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­mı­zın da li­sans­lı de­po­su­nun ol­du­ğu 156 li­sans­lı de­po iş­let­me­sin­de 2021 yı­lın­da 8,3 mil­yon ton sak­la­ma ka­pa­si­te­si ile hiz­met ve­ril­di. 2021 yı­lın­da 152 bi­nin üze­rin­de iş­lem­de 6,7 mil­yon ton ve 18,5 mil­yar Türk Li­ra­lık ha­cim oluş­tu­ru­lan TÜ­RİB’in fa­ali­ye­te geç­me­sin­den bu ya­na  106 bin üze­rin­de ka­yıt­lı ya­tı­rım­cı ile 351 bin üze­rin­de iş­lem­de 16,3 mil­yon ton ve 33 mil­yar Türk Li­ra­lık ha­cim ile  TÜ­RİB ül­ke­miz hu­bu­bat üre­ti­mi­nin %25’inin el de­ğiş­tir­me­si­ne ev sa­hip­li­ği ya­pa­bi­le­cek po­tan­si­ye­le ulaş­mış ol­du­” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. TOBB Baş­ka­nı M. Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu ise, TÜ­RİB'in ku­ru­lu­şun­dan bu ya­na ta­rım pi­ya­sa­sı­nın ge­li­şi­mi için önem­li hiz­met­ler yap­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, TÜ­RİB'in tüm or­tak­la­rı­nı, yö­ne­ti­mi­ni ve ça­lı­şan­la­rı­nı kut­la­dı.