TARSUS’TA, SEZONUN İLK  ARPA HASADI YAPILDI
Yazar: abdullah - 18 Mayıs 2022 Çarşamba

TARSUS’TA, SEZONUN İLK ARPA HASADI YAPILDI

ARPA HASADI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus’a bağ­lı Cır­bık­lar Ma­hal­le­si’nde (köy)  se­zo­nun ilk ar­pa­sı ha­sat edil­di. Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, Çif­ti Mu­rat Ye­nil ta­ra­fın­dan 50 dö­nüm tar­la­dan 200 ki­log­ram ilk ar­pa ha­sa­dı­nın ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, se­zo­nun ilk ürün ol­ma­sı do­la­yı­sıy­la sem­bo­lik bir fi­yat­la ki­log­ra­mı 9.70 TL’den sa­tıl al­dık­la­rı­nı söy­le­di. Baş­kan Av­cı, Tür­ki­ye'nin önem­li hu­bu­bat mer­kez­le­rin­den bi­ri olan Tar­sus’ta se­zo­nun ilk ar­pa ha­sa­dı ya­pıl­ma­sın­dan do­la­yı çift­çi Mu­rat Ye­nil’i kut­la­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­ze­rek, “Tar­sus, ta­rım­da ül­ke­miz­de ön sı­ra­lar­da yer alan il­çe­le­rin ba­şın­da ge­li­yor. Özel­lik­le ta­rım­sal ürün­le­rin bir­ço­ğun­da Tür­ki­ye’de ilk sı­ra­lar­da yer alan ürün­le­ri­miz bu­lun­mak­ta. Bu yıl da in­şal­lah ha­sat dö­ne­mi­nin bi­ti­min­de ay­nı per­for­man­sı biz şeh­ri­mi­zin gös­te­re­ce­ği­ni umut edi­yo­ru­z” de­di. Se­zo­nun ilk ha­sa­dı gel­di­ği için çift­çi ve es­naf­lar­da bir he­ye­can ya­şan­dı­ğı­na vur­gu ya­pan Ve­yis Av­cı, Tar­sus­lu tüm çift­çi­le­re bol ka­zanç­lı bir se­zon di­le­ğin­de bu­lun­du.