TEMSİLCİMİZ TARSUS İDMANYURDU,  PLAY-OFF YARI FİNALİ'NE YÜKSELDİ
Yazar: abdullah - 18 Mayıs 2022 Çarşamba

TEMSİLCİMİZ TARSUS İDMANYURDU, PLAY-OFF YARI FİNALİ'NE YÜKSELDİ

play off yari finali

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) TFF 2'nci Lig Be­yaz Grup Pla­yOff Çey­rek Fi­nal ikin­ci ma­çın­da şeh­ri­miz tem­sil­ci­si Tar­sus İd­man­yur­du, pe­nal­tı­lar­da Amed Spor­tif Fa­ali­yet­ler'i 76 mağ­lup ede­rek ya­rı fi­na­le yük­sel­di.Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, Di­yar­ba­kır dep­las­ma­nın­dan inanç­la­rı­nı za­fe­re dö­nüş­tü­re­rek, adı­nı ya­rı fi­na­le yaz­dı­ran Sa­rı­La­ci­vert­li fut­bol­cu­la­rı Ka­le­bur­cu Ba­tı gi­şe­le­rin­de kar­şı­lar­ken, duy­gu­lu an­lar ya­şa­dı. Sa­rı­La­ci­vert­li ta­raf­tar­la­rın me­şa­le­ler­le kar­şı­la­dı­ğı tem­sil­ci­miz, 00 bi­ten ilk ma­çın ar­dın­dan rö­vanş kar­şı­laş­ma­sın­da da 90 da­ki­ka­da eşit­lik bo­zul­ma­dı. 15'er da­ki­ka­lık iki uzat­ma dev­re­si­nin ar­dın­dan da gol çık­ma­yın­ca pe­nal­tı atış­la­rı­na ge­çil­di. Pe­nal­tı atış­la­rı so­nu­cun­da Tar­sus İd­man­yur­du ra­ki­bi­ni 76 mağ­lup ede­rek adı­nı Pla­yOff Ya­rı Fi­na­li'ne adı­nı yaz­dır­dı. Tar­sus İd­man­yur­du, Pla­yOff Ya­ri Fi­na­li'nde Cu­ma gü­nü Te­co Ka­ra­ca­bey Be­le­di­ye Spor ile kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek.