MERSIN'E YENI VALI

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın Va­li ata­ma­la­rı­na yö­ne­lik ka­rar­na­me­si Res­mi Ga­ze­te­de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gir­di.Ka­rar­na­me ile Mer­sin Va­li­si Ali İh­san Su, Di­yar­ba­kır’a ata­nır­ken, Şır­nak Va­li­si Ali Ham­za Peh­li­van ise Mer­sin’in ye­ni Va­li­si ol­du.2017 yı­lı Ha­zi­ran ayın­da Mer­sin Va­li­si ola­rak ata­nan ve Tar­sus Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali İh­san Su’nun, Di­yar­ba­kır’a atan­ma­sı se­ven­le­ri­ni üz­dü.Kay­ma­kam­lık ve Va­li Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vin­de bu­lun­duk­tan son­ra 18.09.2019 ta­rih­li Res­mi Ga­ze­te­de ya­yım­la­nan 17.07.2019 ta­rih­li ve 2019/200 sa­yı­lı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­rar­na­me­si ile Şır­nak Va­li­li­ği­ne ata­nan Ali Ham­za Peh­li­van, 3 yıl­lık Şir­nak Va­li­li­ği dö­ne­min­de halk ile iç içe ol­muş, şeh­re önem­li kat­kı­lar yap­mış ve va­tan­daş ta­ra­fın­dan se­vi­len bir ki­şi. Va­li Peh­li­van, gö­rev yap­tı­ğı yer­ler­de her za­man FE­TÖ, PKK gi­bi te­rör ör­güt­le­ri ile mü­ca­de­le et­me­si ve tam bir dev­let ada­mı ol­ma­sı ile bi­li­ni­yor.Mer­sin’in ye­ni Va­li­si Ali Ham­za Peh­li­van, ev­li ve iki ço­cuk ba­ba­sı olup iyi de­re­ce­de İn­gi­liz­ce bil­mek­te­dir.                           (Ha­ber Mer­ke­zi)