ELESTIRILERE CEVAP

Tar­sus Be­le­di­ye­si Ma­yıs ayı ola­ğan Mec­lis top­lan­tı­sı­nın ikin­ci otu­ru­mu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan baş­kan­lı­ğın­da ya­pıl­dı.Baş­kan Boz­do­ğan, Be­le­di­ye Mec­lis Sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­nın di­lek ve te­men­ni­ler bö­lü­mün­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, Tar­sus Be­le­di­ye­si Mü­dür­lük­le­ri­ne ge­len çe­şit­li eleş­ti­ri­le­re ce­vap ver­di.Doğ­ru eleş­ti­ri­nin ha­ta­yı dü­zel­te­ce­ği­nin al­tı­nı çi­zen Baş­kan Boz­do­ğan “Son gün­ler­de ba­zı mü­dür­lük­le­ri­mi­ze eleş­ti­ri­ler ge­li­yor, ge­le­bi­lir doğ­ru eleş­ti­ri ha­ta­yı dü­zel­tir. An­cak Sos­yal med­ya­da mü­dür­lük­le­ri­mi­zin ça­lıp çırp­ma ya­kış­tır­ma­la­rı as­la doğ­ru de­ğil­dir. Kim­se bu yan­lış ta­bir­le­ri kul­lan­ma­ma­lı­dır. He­pi­miz Tar­sus için ken­ti­miz için va­tan­daş­la­rı­mız için can hav­liy­le ça­lı­şı­yo­ruz.  Ben hep­si­ne ke­fi­lim, ha­ta ya­pan Mü­dür­le­ri­mi­ze de ke­fi­lim. Ama her za­man bu mec­lis­te söy­le­di­ğim gi­bi eğer ha­ta var­sa şa­yet bir de­fa­lık ha­ta in­sa­na mah­sus­tur, ikin­ci­yi de as­la is­te­me­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. (HA­BER MER­KE­Zİ)