ZEYTINYAGI DUYUSAL ANALIZ

Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı, Tar­sus Slow Fo­od ve Yer­yü­zü Pa­za­rı Der­ne­ği iş­bir­li­ğiy­le dü­zen­le­nen ‘Zey­tin­ya­ğı Du­yu­sal Ana­liz Eği­ti­mi’ baş­la­dı. TSO Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak, Baş­kan Yar­dım­cı­sı Fu­at To­go ve TSO üye­le­ri­nin de ka­tıl­dı­ğı eği­tim­de Gı­da Yük­sek Mü­hen­di­si ve Zey­tin­ya­ğı Ta­dım­cı­sı Dr. Dil­şen Ok­tay Er­tem ta­ra­fın­dan ka­tı­lım­cı­la­ra çe­şit­li du­yu­sal test­ler uy­gu­lan­dı. Dr. Er­tem, eği­ti­min Ulus­la­ra­ra­sı Zey­tin Kon­se­yi’nin stan­dar­dı­na gö­re ha­zır­lan­mış bir eği­tim prog­ra­mı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Zey­tin­ya­ğı­nın ka­li­te­si­ni ar­tır­mak ve in­san­la­rın zey­tin­ya­ğı­nın du­yu­sal ola­rak da de­ğer­len­di­re­bi­le­ce­ği­ni gör­me­le­ri için ya­pı­lan bir kurs. Ay­nı za­man­da bu eği­tim prog­ra­mı ile zey­tin­ya­ğı­nın ta­dı­la­rak ve kok­la­na­rak ka­li­te­si­nin an­la­şı­la­bi­le­ce­ği­ni gös­ter­mek amaç­la­nı­yor. Seç­me test­le­ri­ni ge­çen­ler du­yu­sal ana­liz pa­ne­lin­de gö­rev ala­bi­le­cek­le­ri­ne da­ir uy­gun­luk bel­ge­si ala­cak­lar. Özel­lik­le zey­tin ve zey­tin­ya­ğı üre­ten böl­ge­ler­de bu eği­tim­le­re ta­lep­ler gi­de­rek ar­tı­yo­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)