ARAZI TOPRAK TEST SISTEMI

Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ın çift­çi­ye ve üre­ti­ci­ye des­te­ği de­vam edi­yor. Bu kap­sam­da Tar­sus Be­le­di­ye­si çift­çi­le­rin top­rak­la­rın­da da­ha ve­rim­li ürün el­de ede­bil­me­si, uy­gun güb­re­le­me ve su­la­ma ile da­ha faz­la üre­tim ya­pa­bil­me­si ama­cıy­la son tek­no­lo­ji ürü­nü olan ara­zi top­rak test sis­te­mi­ni bün­ye­si­ne kat­tı. Mev­cut top­rak la­bo­ra­tu­va­rı­na des­tek sağ­la­ya­cak ara­zi top­rak test ci­ha­zı ka­lib­ras­yon ça­lış­ma­sı ta­mam­lan­dık­tan son­ra Be­le­di­ye­si Ta­rım Aka­de­mi­si fa­ali­yet­le­ri kap­sa­mın­da kul­la­nı­la­cak. Ara­zi top­rak sis­te­mi ile köy zi­ya­ret­le­ri es­na­sın­da çift­çi­ler ana­liz­le­ri­ni ye­rin­de ger­çek­leş­tir­me im­kâ­nı­na ka­vu­şa­cak. Bir mil­yon dö­nüm­den faz­la ta­rım ara­zi­si­ne sa­hip Tar­sus'ta, top­rak ana­liz­le­ri ile de­kar­da %1020 ara­sın­da güb­re ta­sar­ru­fu ya­pı­la­bi­le­cek. Bu ve­si­le ile de­kar­da 2 kg güb­re ta­sar­ru­fuy­la Tar­sus’ta yıl­da 2 mil­yon ki­log­ram da­ha az güb­re kul­la­nı­mı ya­pı­la­cak. Tarımda daha fazla verim elde edebilmek amacıyla hizmete sunulacak olan sistem ile toprakların fiziksel ve kimyasal içerikleri kolayca taranabilecek. Verimli üretim için doğru toprak analizinin önemine değinen Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, “Çiftçilerimizin daha fazla verim alabilmesi, doğru tarım yapabilmesi ve teknolojik ürünlerin kolaylığını tarım alanında kullanabilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha az gübre ile daha sağlıklı gıda üretilerek Tarsus’un gıda güvenliğine katkı sağlayacağız. Tarımsal desteklerimiz çok yakında organik gübre üretimiyle daha da çeşitlenecek” ifadesini kullandı. (Tarsus Belediyesi)