TARSUS'A ÖNEMLI PROJELER

Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, Ya­tı­rım Yı­lı ilan et­tik­le­ri 2022 yı­lın­da ha­ya­ta ge­çi­ri­le­cek olan pro­je­ler için ça­lış­ma­la­ra son hız­la de­vam edi­yor. Bu kap­sam­da ken­te ye­ni ka­za­nım­lar sağ­la­mak için kol­la­rı sı­va­yan Baş­kan Boz­do­ğan, ya­kın za­man­da va­tan­daş­la­rın hiz­me­ti­ne su­nu­la­cak olan pro­je­le­ri ye­rin­de in­ce­le­di. Baş­kan Boz­do­ğan’ın ilk du­ra­ğı Toz­ko­pa­ran Za­hit Ma­hal­le­sin­de ya­pı­mı de­vam eden Ai­le Sağ­lık Mer­ke­zi ve Oku­ma Sa­lo­nu in­şa­atı ol­du. İn­şa­at ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­le­yen Baş­kan Boz­do­ğan ça­lış­ma­la­rın ive­di­lik­le sür­dü­rül­dü­ğü söy­le­di. Şa­hin Ma­hal­le­sin­de de de­vam eden Ai­le Sağ­lık Mer­ke­zi, Oku­ma Sa­lo­nu ve Kreş in­şa­atın­da da in­ce­le­me­ler ya­pan Baş­kan Boz­do­ğan, in­şa­atın ta­mam­la­na­rak va­tan­daş­lar­la kı­sa sü­re­de bu­luş­tu­ru­la­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. Ka­ra­van sa­hi­bi yer­li ve ya­ban­cı mi­sa­fir­le­rin uğ­rak nok­ta­sı ha­li­ne ge­len Ka­ra­van Park ve Tar­sus Şe­la­le­si­ni de zi­ya­ret eden Baş­kan Boz­do­ğan, alan­da va­tan­daş­lar­la da soh­bet ede­rek, kent için önem­li bir tu­rizm ata­ğı olan Ka­ra­van Park ala­nı­nın ge­niş­le­til­me­si­ne yö­ne­lik iyi­leş­tir­me ve ge­liş­tir­me ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi ala­rak ya­pı­la­cak ça­lış­ma­lar hak­kın­da ta­li­mat­lar ver­di. Üre­ti­ci­le­rin ürün­le­ri­ni ara­cı ol­ma­dan doğ­ru­dan ve dü­şük fi­yat­la tü­ke­ti­ci­ye sun­du­ğu Halk Mar­ket, sağ­lık­lı ve Tar­sus­lu be­si­ci­ler­den el­de edi­len et­le­rin uy­gun fi­ya­ta sa­tıl­dı­ğı Halk Et Mar­ket ve uy­gun fi­yat­lı ek­mek­le­rin va­tan­daş­lar­la bu­luş­tu­rul­du­ğu Halk Ek­mek Fı­rı­nı­nı da zi­ya­ret eden Baş­kan Boz­do­ğan, va­tan­daş­la­rın uy­gun fi­yat­lı ürün­le­re ula­şı­mı­nı ko­lay­laş­tır­mak için ça­lış­ma­la­rın de­vam et­ti­ği­ni di­le ge­tir­di. Ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret­ler kap­sa­mın­da genç­le­rin sos­yal ak­ti­vi­te­le­re ka­tı­lım sağ­la­ya­rak ya­rar­lı alış­kan­lık­lar edin­di­ği Dr. Er­dinç Şa­hin Genç­lik Mer­ke­zin­de de öğ­ren­ci­ler ile soh­bet eden Baş­kan Boz­do­ğan, bi­li­min, spo­run ve kül­tü­rün ışı­ğın­da genç­le­rin sos­yal ak­ti­vi­te­le­re ka­tı­lı­mı­nın öne­mi­ne de­ğin­di. Ken­tin bir­çok nok­ta­sın­da de­vam eden as­falt ça­lış­ma­la­rı da son hız­la de­vam edi­yor. Kent ge­ne­lin­de ula­şım ka­li­te­si­ni art­tır­mak üze­re baş­la­yan as­falt ça­lış­ma­la­rı­nı da ye­rin­de in­ce­le­yen Baş­kan Boz­do­ğan ‘Kalp­ten Kal­be Yol Ya­pı­yo­ruz’ di­ye­rek, ça­lış­ma­la­rın hız­la sür­dü­rül­dü­ğü­nü ve as­falt­lan­ma­yan yol kal­ma­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Pro­je­le­rin en kı­sa sü­re­de ta­mam­la­na­rak va­tan­daş­la­rın hiz­me­ti­ne su­nu­la­ca­ğı­na de­ği­ne Baş­kan Boz­do­ğan, ‘’Ken­ti­miz ge­ne­lin­de eşit hiz­met an­la­yı­şı ile ça­lış­ma­la­rı­mı­za de­vam edi­yo­ruz. Her va­tan­da­şı­mı­za eşit hiz­met gö­tür­me gay­re­ti içe­ri­sin­de­yiz. Ekip­le­ri­miz yo­ğun ola­rak ça­lı­şı­yor. Tüm ma­hal­le yol­la­rı­mı­zı söz ver­di­ği­miz gi­bi ta­mam­la­ma gay­re­ti içe­ri­sin­de­yiz. Ay­rı­ca yol­la­rın ka­li­te­si­ni ve kon­fo­ru­nu da yük­selt­mek ama­cıy­la ça­lı­şı­yo­ruz. Sos­yal, kül­tü­rel, spor, sağ­lık, eği­tim ala­nın­da şeh­ri­mi­zin tüm so­run­la­rı­nı çö­ze­rek, hem­şe­ri­le­ri­mi­zin hiz­me­ti­ne sun­mak için yo­ğun me­sai ya­pı­yo­ruz. Tar­sus hal­kı, her şe­yin en gü­ze­li­ne la­yık. Bu şeh­re hiz­met et­mek­ten bü­yük mut­lu­luk du­yu­yo­ruz. Be­re­ket­li bir dö­nem ya­şa­nı­yor, borç­suz bir be­le­di­ye ola­rak Tar­sus’ta her alan­da ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ger­çek­leş­ti­rir­ken, ula­şım, sağ­lık ve tu­rizm ala­nın­da önem­li hiz­met­le­re im­za atı­yo­ruz.  Ça­lış­ma­la­rı­mız da­ha da ar­ta­rak de­vam ede­ce­k” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.       (Tar­sus Be­le­di­ye­si)