TARSUS ILÇE EMNIYET MÜDÜRÜ

Tar­sus İl­çe Em­ni­yet Mü­dü­rü Ebu­be­kir Fil ve be­ra­be­rin­de­ki per­so­nel, Okul Ai­le El Ele Yön Ve­re­lim Ge­le­ce­ğe pro­je­si kap­sa­mın­da Fah­ret­tin Pa­şa İlk/Or­ta­oku­lun­da öğ­ren­ci­ler­le ve öğ­ret­men­ler­le bir ara­ya gel­di. Bu­luş­ma­da ko­nuş­ma ya­pan Mü­dür Ebu­be­kir Fil, "De­ği­şen dün­ya, de­ği­şen ai­le ya­pı­sı ve de­ği­şen alış­kan­lık­lar ile de­ği­şen eği­tim sis­te­mi­ne, ai­le­le­rin ve öğ­ren­ci­le­rin uyum sü­re­ci­ne bü­yük kat­kı sağ­la­yan bu pro­je­de, biz de üze­ri­mi­ze dü­şen gö­re­vi yap­mak­ta­yız. Ço­cuk­la­rı­mı­zın iyi bir in­san, iyi bir va­tan­daş ola­bil­me­si için ge­re­ken en önem­li fak­tör­ler­den bi­ri de çev­re­nin et­ki­si­dir. Bu se­bep­le Tar­sus'un hu­zu­ru­nun ve sü­ku­ne­ti­nin de­vam­lı­lı­ğı, okul çev­re­le­ri­nin ve içe­ri­si­nin kö­tü­lük­ler­den arın­dı­rıl­ma­sı ama­cıy­la var gü­cü­müz­le ça­lış­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Biz­ler si­zin abi­le­ri­niz ve ab­la­la­rı­nız ola­rak her za­man ya­nı­nız­da­yız. Siz­ler de teş­ki­la­tı­mı­zın ka­pı­la­rı­nın her za­man açık ol­du­ğu­nu as­la unut­ma­yın" de­di. Em­ni­yet per­so­ne­li ise öğ­ren­ci­le­re kar­şı­la­şa­bi­le­cek­le­ri ge­nel asa­yiş olay­la­rı, 112 ih­bar hat­tı ve di­ğer ih­bar uy­gu­la­ma­la­rı ile tra­fik olay­la­rı hak­kın­da bil­gi­len­dir­me yap­tı.   (Ha­ber Mer­ke­zi)