KAÇEP TARSUS YÖNETIMI

(BÜN­YA­MİN YIL­DI­RIM) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Ka­dın, Ai­le, Ço­cuk ve En­gel­li Po­li­ti­ka­la­rı (KA­ÇEP)  Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Ye­şim San­cak­tar İç­gö­ren ve yö­ne­ti­mi, MHP İl­çe Baş­ka­nı Meh­met Çe­lik’i zi­ya­ret ede­rek, gün­dem­le il­gi­li is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­du­lar. KA­ÇEP İl­çe Baş­ka­nı İç­gö­ren, KA­ÇEP Mer­sin İl Baş­ka­nı Fa­di­me Şen, Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Nük­het Koç, ön­ce­ki dö­nem KA­ÇEP Baş­kan­la­rı Nec­la Dal  ve Fet­hi­ye Rüz­gar ile bir­lik­te ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret sı­ra­sın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, ka­dı­nın eli­nin değ­di­ği yer­de, ka­dı­nın ol­du­ğu her ze­min­de fe­da­kâr­lı­ğın var ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Ba­şı­mı­zın ta­cı olan ka­dın­la­rı­mı­zı par­ti­mi­ze üye ol­ma­ya, ça­lış­ma­la­rı­mı­za des­tek ver­me­ye da­vet edi­yo­ru­m”  de­di. MHP İl­çe Baş­ka­nı Çe­lik ise, zi­ya­ret­ten do­la­yı KA­ÇEP yö­ne­ti­mi­ne te­şek­kür ede­rek, ka­dın­la­rın güç­len­dik­çe mil­li uya­nı­şın yay­gın­la­şa­ca­ğı­nı, mil­li di­ri­liş ve da­ya­nış­ma ru­hu­nun da Tar­sus ve Tür­ki­ye'yi bü­yü­te­ce­ği­ni ifa­de et­ti.