OTIZMLI ÇOCUKLAR SERGISI

Tar­sus’ta, otizm­li ço­cuk­lar ya­ra­rı­na re­sim ser­gi­si açıl­dı. "Far­kın­da­lı­ğı pay­laş" slo­ga­nıy­la açı­lan ser­gi­de Öz­lem Kü­çük'e ait 72 tab­lo bu­lu­nu­yor. Kü­çük, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, far­kın­da­lık ama­cıy­la açı­lan ser­gi­ye gös­te­ri­len il­gi­den mem­nun ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Tar­sus Otizm Der­ne­ği Baş­ka­nı Fa­tih Dü­zen­li de Öz­lem Kü­çük'e bu an­lam­lı dav­ra­nı­şı do­la­yı­sıy­la te­şek­kür ede­rek, "Otizm ek­sik­lik de­ğil, fark­lı­lık­tır. Otizm­li bi­rey­ler­de tüm in­san­lar gi­bi sev­gi­yi, mut­lu­lu­ğu, hüz­nü ve acı­yı his­se­der ama ken­di­le­ri­ni ifa­de et­mek­te zor­la­nır­lar. Her­kes gi­bi on­la­rın­da duy­gu­la­rı, dü­şün­ce­le­ri ve ya­sal hak­la­rı var" ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Ser­gi, 15 Ma­yıs'a ka­dar zi­ya­ret edi­le­bi­le­cek. (Ha­ber Mer­ke­zi)