SILAJLIK MISIR

Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, kır­sal­da­ki çift­çi­nin des­tek­len­me­si, yer­li to­hu­mun yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı ve be­le­di­ye ara­zi­le­ri­nin de­ğer­len­di­ri­lip hay­van­cı­lı­ğın des­tek­le­me­si ko­nu­la­rın­da has­sa­si­yet­le­ri ile Ta­rım­sal Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü kap­sa­mın­da ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Atıl du­rum­da olan be­le­di­ye ara­zi­le­ri­ni iyi de­ğer­len­dir­mek ve top­lum­sal fay­da sağ­la­mak üze­re ha­re­ke­te ge­çen Tar­sus Be­le­di­ye­si ta­rım ham­le­le­ri ile çift­çi­le­re el uzat­ma­ya de­vam edi­yor. Tar­sus be­le­di­ye­si 10 dö­nüm­lük ve atıl du­rum­da olan be­le­di­ye ara­zi­le­ri­ni ka­mu­oyu ya­ra­rı­na kul­lan­mak ama­cıy­la yer­li to­hum si­laj­lık mı­sır ile eki­li ve di­ki­li alan ha­li­ne ge­tir­di. Ya­pı­lan top­rak ana­liz­le­ri son­ra­sı özel­lik­le kü­çük hay­van üre­ti­ci­le­ri­ne yem des­te­ği sağ­la­mak ama­cıy­la Ta­rım­sal Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan eki­len yer­li to­hum si­laj­lık mı­sır­lar; top­rak ha­zır­la­ma iş­lem­le­ri ve 60 kg ta­ban güb­re­si ile 15 cm ara­lık­lar­la be­le­di­ye ara­zi­le­ri­ne gö­nül­lü çift­çi Hü­se­yin Özer ta­ra­fın­dan ekil­di. Ekim son­ra­sı Ta­rım­sal Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan za­man za­man kon­trol ve ba­kım­la­rı ya­pı­la­rak ha­sat sü­re­cin­de de el­de edi­len mı­sır­la­rın ta­ma­mı hay­van­cı­lık ya­pan çift­çi­le­re üc­ret­siz ola­rak da­ğı­tı­la­cak.Çift­çi­le­ri des­tek­le­mek ama­cıy­la ça­lış­ma­la­rın de­vam et­ti­ği­ni be­lir­ten Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Os­man Po­lat, “Şu an­da ba­raj yo­lu üze­rin­de be­le­di­ye­mi­ze ait 10 de­kar­lık bir alan­da­yız. Da­ha ön­ce bu alan boş bir şe­kil­de ve atıl bir va­zi­yet­te du­ru­yor­du. Biz bu­ra­yı bu şe­kil­de üre­ti­me dâ­hil et­miş ol­duk. Bu­ra­da­ki ana ga­ye­miz çift­çi­mi­zi des­tek­le­mek ve hay­van­cı­lık­la uğ­ra­şan va­tan­daş­la­rı­mı­za üc­ret­siz yem des­te­ği sağ­la­mak. Yer­li to­hu­mu­muz ol­duk­ça ve­rim­li. Ta­rım­sal Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü­müz bün­ye­sin­de özel­lik­le be­le­di­ye­miz sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de bu­lu­nan ara­zi­le­ri bi­re­bir ta­kip et­mek için ça­ba sarf edi­yo­ruz. Baş­ka­nı­mız Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ın da bu yön­de çok cid­di ta­li­mat­la­rı var ve biz de bu­nu ye­ri­ne ge­tir­mek için bu­ra­da­yız. Boş bu­la­bil­di­ği­miz ve­ya iş­gal edil­miş alan­la­rın ta­ma­mı­nı ken­di bün­ye­mi­ze alıp Ta­rım­sal Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü ola­rak ekim­le­ri­ni, di­kim­le­ri­ni ve­ya­hut mev­cut üze­rin­de ağaç ör­tü­sü var­sa bun­la­rın kul­la­nı­mı­nı biz­zat be­le­di­ye ola­rak ken­di­miz ta­kip edip ken­di­miz yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz.  Ekim son­ra­sı bir ço­cu­ğun bü­yü­me­si gi­bi bu­ra­yı da ta­kip ede­ce­ğiz ve bu­nu da çift­çi­mi­ze yer­li to­hu­mun ka­li­te­si ile gös­ter­miş ola­ca­ğız. Çift­çi­le­ri­mi­zi top­rak ana­li­zi ko­nu­sun­da ay­rı­ca uyar­mak is­ti­yo­ruz. Ana­liz çok önem­li, top­ra­ğı­mız ne­yi is­ti­yor­sa, ne ka­dar is­ti­yor­sa o ka­da­rı­nı eke­lim^” de­di.Tar­sus Be­le­di­ye­si’nin des­tek­le­ri ile gö­nül­lü ola­rak ekim iş­le­mi ger­çek­leş­ti­ren Çift­çi Hü­se­yin Özer, “Be­le­di­ye­mi­zin ça­lış­ma­la­rın­dan çok mem­nu­nuz. Her tür­lü des­tek sağ­la­nı­yor. Ben be­le­di­ye­miz des­tek­le­ri ile kar­na­ba­har ve bro­ko­li ek­miş­tim, gü­zel bir ka­zanç el­de et­tim. Bu ve­si­ley­le be­le­di­ye­mi­zin her da­im ya­nın­da­yız. Baş­ka­nı­mız Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’a des­tek­le­ri için çok te­şek­kür ede­ri­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.       (Tar­sus Be­le­di­ye­si)