BARİS KENTİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si’nde et­nik ve mez­hep­sel ay­rım­cı­lık ya­pıl­dı­ğı­na iliş­kin id­di­alar üze­ri­ne tar­tış­ma ya­şan­dı. Ko­nuy­la il­gi­li bir mec­lis üye­si­ne ya­nıt ve­ren Baş­kan Se­çer, “Bu ko­nu­da­ki has­sa­si­ye­ti­mi tar­tı­ya ko­ya­maz­sın. Bu ko­nu­da­ki has­sa­si­ye­ti­mi, sa­mi­mi­ye­ti­mi tar­ta­cak kan­tar yok si­zin eli­niz­de. Kim bu­ra­da ay­rım­cı­lık ya­pa­bi­lir? Kim bu­na mü­sa­ade ede­bi­lir? Bu ül­ke mil­li­yet­çi­si­yiz biz. Bu ül­ke­de ay­rım­cı­lı­ğı red­de­di­yo­ruz. He­pi­miz kar­de­şiz. Bu­ra­sı ba­rış ken­ti, kar­deş­lik ken­ti bin ke­re söy­lü­yo­rum. Kim ki­mi ayı­ra­bi­lir, kim ki­me öte­ki­leş­ti­re­bi­lir? Bu­na mü­sa­ade ede­me­yiz. Si­ya­set yap­ma adı­na siz şeh­ri ger­me­yi­n” di­ye ko­nuş­tu. Baş­kan Se­çer, te­da­vi için kent mer­ke­zi­ne ge­len has­ta­la­ra re­fa­kat eden ki­şi­le­rin önem­li sı­kın­tı­lar­la kar­şı kar­şı­ya kal­dık­la­rı­nı vur­gu­la­ya­rak, ‘Re­fa­kat­çi Evi Pro­je­si’ni ha­ya­ta ge­çi­re­cek­le­ri­nin müj­de­si­ni ver­di. Se­çer, “Biz bu­nu otel­le­ri­miz­den hiz­met al­mak su­re­tiy­le ya­pa­ca­ğız. Hem otel es­na­fı ka­za­na­cak hem de has­ta ya­kın­la­rı ar­tık se­fil ol­ma­ya­ca­k” de­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, pan­de­mi­de es­na­fa des­tek ol­mak için bir adım da­ha atı­yor. Baş­kan Se­çer, pan­de­mi­nin es­naf­ta ya­rat­tı­ğı eko­no­mik so­run­lar ve trav­ma­lar ne­de­niy­le top­lu ta­şı­ma araç­la­rın­da hem de­vir iş­lem­le­rin­de­ki sü­re­yi hem de kul­la­nım ya­şı­nı 15’e çı­ka­ra­cak­la­rı­nı du­yur­du. Ay­rı­ca, okul ser­vi­si ya­pan es­na­fın vi­ze üc­ret­le­rin­de yüz­de 90, mi­ni­büs­çü, halk oto­bü­sü, ser­vis­çi ve tak­si­ci es­na­fı­nın vi­ze üc­ret­le­rin­de ise yüz­de 45 in­di­rim ya­pı­la­cak. Ko­nu­ya iliş­kin tek­lif, gö­rü­şül­mek üze­re il­gi­li ko­mis­yo­na sevk edil­di. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si’nde et­nik ve mez­hep­sel ay­rım­cı­lık ya­pıl­dı­ğı­na iliş­kin id­di­alar üze­ri­ne tar­tış­ma ya­şan­dı. Bu tar­tış­ma­la­ra tep­ki gös­te­ren Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, “Bu ül­ke mil­li­yet­çi­si­yiz biz. Bu ül­ke­de ay­rım­cı­lı­ğı red­de­di­yo­ruz. He­pi­miz kar­de­şiz. Bu­ra­sı ba­rış ken­ti, kar­deş­lik ken­ti bin ke­re söy­lü­yo­rum. Kim ki­mi ayı­ra­bi­lir, kim ki­me öte­ki­leş­ti­re­bi­lir? Bu­na mü­sa­ade ede­me­yi­z” di­ye ko­nuş­tu. “Bu ül­ke­de ay­rım­cı­lı­ğı red­de­di­yo­ru­z” Bü­yük­şe­hir Mec­li­si’nde Tar­sus İl­çe­si Ata­lar Ma­hal­le­si 194 Ada 1 par­se­lin Ye­ni­ce'ye ve çev­re­si­ne iliş­kin 1/5000 öl­çek­li na­zım imar pla­nı re­viz­yo­nu­na gö­re iba­det­ha­ne ola­rak işa­ret­len­me­si­ne iliş­kin mad­de gö­rü­şül­dü. Bu ko­nu­da ba­zı mec­lis üye­le­ri ara­sın­da et­nik ve mez­hep­sel ay­rım­cı­lık ya­pıl­dı­ğı­na iliş­kin tar­tış­ma­lar ya­şan­dı. Baş­kan Se­çer, bir mec­lis üye­si­ne yö­ne­lik ola­rak şun­la­rı söy­le­di: “Bu ko­nu­da­ki has­sa­si­ye­ti­mi tar­tı­ya ko­ya­maz­sın. Bu ko­nu­da­ki has­sa­si­ye­ti­mi, sa­mi­mi­ye­ti­mi tar­ta­cak kan­tar yok si­zin eli­niz­de. Hiç si­ya­set yap­ma ri­ca edi­yo­rum. Bu tarz si­ya­set sa­na ya­kış­mı­yor, ri­ca edi­yo­rum. Ne de­mek ya­ni, kim bu­ra­da ay­rım­cı­lık ya­pa­bi­lir? Kim bu­na mü­sa­ade ede­bi­lir? Lüt­fen! Ka­mu­oyu­na me­saj ve­re­ce­ğim di­ye, bu­ra­da ken­di­ni yor­ma. Ben fır­sat ver­mi­yo­rum, sen ra­hat ol. Bu ül­ke­yi ben­den faz­la sev­mi­yor­sun Sa­yın Top­ka­ra. Bu ül­ke mil­li­yet­çi­si­yiz biz. Lüt­fen böy­le ucuz po­li­ti­ka­lar yap­ma­ya­lım. Bu ül­ke­de ay­rım­cı­lı­ğı red­de­di­yo­ruz. He­pi­miz kar­de­şiz. Bu­ra­sı ba­rış ken­ti, kar­deş­lik ken­ti bin ke­re söy­lü­yo­rum. Kim ki­mi ayı­ra­bi­lir, kim ki­me öte­ki­leş­ti­re­bi­lir! Bu­na mü­sa­ade ede­me­yiz. Si­ya­set yap­ma adı­na siz şeh­ri ger­me­yin.” Bir mec­lis üye­si­nin ce­mev­le­ri­nin iba­det­ha­ne ol­ma­dı­ğı­nı di­le ge­tir­me­si üze­ri­ne Se­çer, “Şim­di biz ‘ce­mev­le­ri iba­det­ha­ne sta­tü­sü­ne alın­sın’ di­ye bir ya­sa yap­mı­yo­ruz. Şu an­da üs­tün­de bu­lun­du­ğu par­se­lin iba­det ye­ri ola­rak işa­ret­len­me­si­ni tar­tı­şı­yo­ruz. Ka­mu­oyu­nu yan­lış bil­gi­len­dir­me­yi­n” di­ye ko­nuş­tu. Ak­de­niz Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Mec­lis Üye­si Mus­ta­fa Mu­ham­met Gül­tak’ın ce­mev­le­ri­ne da­ha çok mad­di yar­dım ya­pıl­ma­sıy­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­le­ri­ne de ya­nıt ve­ren Se­çer, şun­la­rı söy­le­di: “Ben şim­di ra­kam­lar­la ve­re­ce­ğim. Siz de­di­niz ki, yar­dım yap­mı­yor­su­nuz, mad­di sı­kın­tı­lar ya­şa­nı­yor. Da­ha ön­ce­ki mec­lis­te olan ar­ka­daş­la­rı­mız bi­lir. 1’er mil­yon li­ra yar­dım ka­ra­rı al­mış mec­lis ve biz yö­ne­ti­me gel­di­ği­miz­de şu an­da ra­kam­la­rı he­men acil is­tet­me­dim, ama ha­fı­zam­da. İşi­mi­zi ta­kip edi­yo­ruz. Ör­ne­ğin, To­ros­lar Ce­me­vi biz­den 800 bin li­ra pa­ra al­dı, 200 bin li­ra da her­hal­de bit­ti. Ne ka­dar kal­dı, 1 tak­sit kal­dı. De­mek ki 1 mil­yon li­ra öden­miş ya da 150 bin li­ra kal­mış. Ye­ni­şe­hir Ce­me­vi, bu­ra­da yö­ne­ti­ci­si de var. 1 mil­yon li­ra al­mış bi­zim dö­ne­mi­miz­de. Yak­la­şık yüz­de 50’si du­ru­yor­du. Ka­la­nı­nı öde­dik, ya­ni 500 bin TL olan kıs­mı­nı. Yi­ne ay­nı şe­kil­de, Me­zit­li Ce­me­vi yüz­de 50’sin­den faz­la­sı du­ru­yor­du, yüz­de 60 ci­va­rın­da öden­ti­si ya­pıl­ma­mış­tı. Bun­la­rı da öde­dik. Ama Ak­de­niz Be­le­di­ye­si bu say­dı­ğı, tav­si­ye­de bu­lun­du­ğu, na­si­hat­te bu­lun­du­ğu ce­mev­le­ri­ne me­rak edi­yo­rum ne ka­dar yar­dım­da bu­lun­muş? Onu da ken­di­sin­den söy­le­me­si­ni ta­lep edi­yo­rum.” Baş­kan Se­çer, ilk ola­rak Tar­sus İl­çe­si Ata­lar Ma­hal­le­si 194 Ada 1 par­se­lin iba­det­ha­ne ola­rak işa­ret­len­me­si­ni mec­lis üye­le­ri­nin oy­la­ma­sı­na sun­du. Da­ha son­ra, Tar­sus İl­çe­si Ye­ni­ce ve çev­re­si­ne iliş­kin 1/5000 öl­çek­li na­zım imar pla­nı re­viz­yo­nu­na ge­len iti­raz­la­rı mec­lis üye­le­ri­nin oy­la­rı­na sun­du. İki oy­la­ma da oy çok­lu­ğuy­la ka­bul edil­di. Mec­lis’te, Si­lif­ke İl­çe­si 1. Etap (Si­lif­ke­Mer­kez­Ta­şu­cu Plan­la­ma Böl­ge­si) 1/5000 Öl­çek­li İla­ve ve Re­viz­yon Na­zım İmar Pla­nı ile il­gi­li İmar ve Ba­yın­dır­lık Ko­mis­yo­nu, Çev­re ve Sağ­lık Ko­mis­yo­nu, Ula­şım Ko­mis­yo­nu ile Ka­mu ve Özel Sek­tör Ya­tı­rım­la­rı Ko­or­di­ne ve İz­le­me Ko­mis­yo­nu’na müş­te­re­ken ha­va­le edi­len ko­nu da ele alın­dı. Ko­nuy­la il­gi­li mec­lis üye­le­ri­ne bil­gi ve­ren Baş­kan Se­çer, şöy­le de­vam et­ti: “Bu­ra­da CHP gru­bu­nun bir şer­hi var. Ko­nu, bir il­çe­nin plan­la­rı. Onun için da­ha dik­kat­li dav­ran­mak du­ru­mun­da­yız. Ki­şi­sel bir me­se­le de­ğil an­cak bu­ra­da­ki her­kes biz­den bir an ön­ce plan­la­rın mec­lis­ten geç­me­si­ni bek­li­yor. Pi­ya­sa­da iş­ler yü­rü­mü­yor bu an­lam­da. Şim­di bu­ra­da çe­kin­ce­le­ri­miz var. Bir tar­tış­ma aç­mak için söy­le­mi­yo­rum. Ko­nu 1/5000’lik plan­lar. Bu dü­zen­le­me­ler­den be­nim ha­be­rim yok. Özel­lik­le bu­ra­da­ki yo­ğun­luk ar­tış­la­rı, ba­kın bu çok önem­li. Ama ben yi­ne de iyi ni­yet­li dav­ra­na­ca­ğım, şim­di bir tek­lif­le ge­le­ce­ğim ko­nu Si­lif­ke ol­du­ğu için. Ben şu an­da oy­lat­sam bu red­de­di­lir, Si­lif­ke kay­be­der. Sa­dık Baş­kan’ın ya­pa­ca­ğı be­le­di­ye bi­na­sın­da de­ği­liz. Biz de ona yar­dım­cı ola­lım, gü­zel bir bi­na yap­sın, öne­ri­le­ri­mi­zi ge­ti­re­lim çün­kü ge­le­cek bel­ki 50 yıl kul­la­nı­la­cak bu bi­na. Bir gör­sel­li­ği ol­sun, şe­hir es­te­ti­ği­ne uy­gun­lu­ğu ol­sun. Bun­la­rı ken­di­si­ne söy­le­me hak­kı­mız­dır. Ken­di­si­nin de iyi ni­yet­li dav­ran­dı­ğı­nı çok net bi­li­yo­rum. Da­ha ön­ce de ken­di­siy­le ko­nuş­tum. Ben bu­nu ko­mis­yo­na tek­rar ia­de ede­ce­ğim an­cak özel­lik­le yo­ğun­luk ar­tış­la­rı ko­nu­sun­da or­tak­la­şa­lım ar­ka­daş­lar. Ba­kın ben sa­yı­sal ço­ğun­lu­ğu kul­lan­mı­yo­rum. Bu­nu da bir not alın. Şu an­da oy­la­ma yap­sam bu plan red­de­di­lir. Bu­ra­da der­di­miz bir­bi­ri­mi­ze ayar ver­mek, bir­bi­ri­mi­ze en­gel ol­mak de­ğil. Ko­nu Si­lif­ke ise ben bu ko­nu­yu tek­rar ko­mis­yon­da gö­rü­şül­mek üze­re çe­ki­yo­rum. Bu­nu oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum ama söy­le­di­ğim gi­bi. Şim­di ar­ka­daş­lar fark­lı dü­şü­nen­ler­le inat­la­şa­ca­ğız di­ye en bü­yük so­ru­nu da­ha da mı öte­le­ye­lim, va­tan­da­şın tep­ki­si­ni mi ala­lım onu mu is­ti­yo­ruz? Ni­ye bun­dan ra­hat­sız olu­yor­su­nuz an­la­mı­yo­rum.”Bir mec­lis üye­si­nin sa­yı­sal ço­ğun­luk ile il­gi­li yap­tı­ğı eleş­ti­ri üze­ri­ne Se­çer, “Siz bu ko­nu­la­rı ba­na ak­tar­ma­mak­la, ge­lip be­nim fik­ri­mi al­ma­mak­la ko­mis­yon­da­ki sa­yı­sal ço­ğun­lu­ğu­nu­za gü­ve­ne­rek yap­tı­nız. Yok­sa ge­lip be­nim de fik­ri­mi alır­dı­nız. Ko­nu Si­lif­ke ol­du­ğu için tek­rar bir mü­za­ke­re ede­lim bi­zim de gö­rü­şü­müz alın­sın. Ba­kın tek­rar söy­lü­yo­rum ben Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak bu ko­nu­lar­dan bi­ha­ber ola­rak bu­gün bu­ra­da Mec­lis’i yö­ne­ti­yo­rum. Bir il­çe­nin pla­nın­dan bah­se­di­li­yor ve is­te­ni­len de­ği­şik­lik Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı’nı il­gi­len­di­ren bir ko­nu 1/5000’lik plan­lar. İl­çe Be­le­di­ye Baş­ka­nı, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı, ko­mis­yon baş­ka­nı ge­rek­se ko­mis­yon üye­le­ri otu­rup bir ma­sa et­ra­fın­da, me­se­le be­le­di­ye bi­na­sı­dır, be­le­di­ye pa­zar ye­ri­dir, bun­la­rın hep­si çö­zü­le­cek ko­nu­lar. Şim­di siz fe­ve­ran edi­yor­su­nuz ama ben bir şe­ye işa­ret et­me adı­na söy­lü­yo­rum yok­sa ço­ğun­luk de­mok­ra­si­si­ni ben her za­man eleş­ti­ri­yo­rum. Böy­le bir zih­ni­ye­ti­miz yok. Ba­kın biz bu rüz­gâ­ra ka­pı­lır­sak bu­ra­dan ka­rar çık­maz. Bu­ra­da ağız ta­dıy­la bir ka­rar da ala­ma­yız. Sen ba­na ben sa­na, onun için ben di­yo­rum ki bu­nu tek­rar ko­mis­yo­na çe­ke­lim. He­men ya­rın bu­yu­run ge­lin, otu­ra­lım ko­nu­şa­lım. Ko­mis­yo­na ge­ti­rin, bir­kaç gün son­ra bu­nu ge­ti­ri­riz ve bu­ra­dan ge­çer hiç ol­maz­sa ağ­zı­mı­zın ta­dıy­la, oy­bir­li­ği ile ge­çe­r” de­di. Mad­de­nin tek­rar gö­rü­şül­mek üze­re da­ha ön­ce gö­rü­şü­len il­gi­li ko­mis­yon­la­ra ia­de­si oy­bir­li­ğiy­le ka­bul edil­di. Mec­lis­te oy­la­nan gün­dem mad­de­le­rin­den bi­ri­si de Sos­yal Hiz­met­ler ve Sos­yal Yar­dım­lar Yö­net­me­li­ği’nde Sa­yış­tay Ba­kan­lı­ğı’nca ya­pıl­ma­sı is­te­nen de­ği­şik­lik ol­du. Baş­kan Se­çer, söz ko­nu­su de­ği­şik­lik­le “Re­fa­kat­çi Evi Pro­je­si­” ile il­gi­li bir ek­si­ğin ta­mam­lan­mış ol­du­ğu­nu du­yur­du. Mer­sin’in 16 bin ki­lo­met­re­ka­re­lik ge­niş bir coğ­raf­ya üze­ri­ne ku­ru­lu ol­du­ğu­nu be­lir­ten Se­çer, müş­te­mi­la­tı ve te­şek­kü­lü da­ha faz­la olan bü­yük has­ta­ne­le­rin kent mer­ke­zin­de yer al­dı­ğı­na dik­kat çek­ti. Se­çer, te­da­vi için kent mer­ke­zi­ne ge­len has­ta­la­ra re­fa­kat eden ki­şi­le­rin önem­li sı­kın­tı­lar­la kar­şı kar­şı­ya kal­dık­la­rı­nı vur­gu­la­ya­rak, “Ge­lip bu­ra­da ba­rı­na­cak yer bu­la­mı­yor­lar. An­ne­si has­ta­ne­de ya­tı­yor, kız kar­de­şi has­ta­ne­de ya­tı­yor, re­fa­kat­çi­si oda ala­mı­yor. O ka­dar eko­no­mi­si yok. Ne­re­de ka­la­cak? Bir ya­kı­nı var­sa 3 gün onun yü­kü­nü çe­ke­bi­lir. Ama uzun sü­re ka­la­mı­yor­lar. Bu­nu ha­ya­ta ge­çir­dik.    Bu yö­net­me­lik­le ça­lış­ma­la­rı bi­tir­di­k” de­di. “Re­fa­kat­çi Evi Pro­je­si­” ile hem re­fa­kat­çi­le­re hem de otel es­na­fı­na des­tek ola­cak­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Se­çer, “Biz bu­nu otel­le­ri­miz­den hiz­met al­mak su­re­tiy­le ya­pa­ca­ğız. Pan­de­mi do­la­yı­sıy­la çok da sı­kın­tı ya­şa­dı­lar. Hiç ol­maz­sa biz de ya­ra­la­rı­na mer­hem ola­bi­li­riz bu uy­gu­la­ma­lar­la. Hem otel es­na­fı ka­za­na­cak hem de has­ta ya­kın­la­rı ar­tık se­fil ol­ma­ya­cak­la­r” di­ye ko­nuş­tu. “Re­fa­kat­çi Evi Pro­je­si­”, mer­kez il­çe­le­rin kır­sal ma­hal­le­le­rin­de ve di­ğer 9 il­çe­de ya­şa­yan va­tan­daş­lar­dan Mer­sin’de­ki üni­ver­si­te ve ka­mu has­ta­ne­le­ri­ne ya­tı­lı ve­ya ayak­ta te­da­vi için ge­len has­ta, has­ta ya­kın­la­rı ve re­fa­kat­çi­le­ri kap­sa­ya­cak. 18 ya­şın­dan kü­çük has­ta­nın en faz­la 2 re­fa­kat­çi­si, 18 ya­şın­dan bü­yük has­ta­nın ise 1 re­fa­kat­çi­si hiz­met­ten fay­da­la­na­bi­le­cek. Şe­hit ve ga­zi ya­kın­la­rı­na ön­ce­lik ta­nı­na­cak. Her te­da­vi dö­ne­min­de has­ta ya­kı­nı en faz­la 30 gün ko­nuk edi­le­cek. Kan­ser te­da­vi­si gö­ren has­ta­lar için ise sü­re 45 gü­ne ka­dar uza­tı­la­bi­le­cek. Top­lu ta­şı­ma es­na­fı­na vi­ze üc­re­ti in­di­ri­mi Gün­dem dı­şı mad­de­ler bö­lü­mün­de ise 2021 ma­li yı­lı ver­gi, harç ve üc­ret ta­ri­fe­sin­de­ki, Ula­şım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı bö­lüm­le­rin­de ya­pı­la­cak de­ği­şik­lik­ler de gö­rü­şül­dü. Mad­de il­gi­li ko­mis­yon­la­ra oy bir­li­ğiy­le sevk edil­di. Se­çer, ko­nu­nun vi­ze­ler ve ruh­sat­lar­la il­gi­li bir ko­nu ol­du­ğun­dan söz ede­rek, “Bi­ze ta­lep gel­di. Mi­ni­büs­çü es­na­fı, halk oto­bü­sü es­na­fı, ser­vis es­na­fı, tak­si es­na­fı. Bü­tün T, M, H, S ve C pla­ka­lı top­lam 5 bin 415 araç var. Bun­la­rın bi­ze öde­ye­cek­le­ri vi­ze üc­ret­le­ri var. 2021 yı­lı­na ait. Biz şöy­le bir uy­gu­la­ma ya­pa­lım is­te­dik. Bu öden­ti­ler­den in­di­rim ya­pa­lım, S pla­ka­lı­lar ya­ni ser­vis­ler ama bun­lar­dan okul ser­vi­si olan­lar en mağ­dur olan­lar. Bun­lar hiç iş ya­pa­ma­dı. Bu vi­ze­ler­den hiç pa­ra al­ma­maz­lık ya­pa­mı­yo­ruz, si­le­mi­yo­ruz, ter­kin ya­pa­mı­yo­ruz. Bir en azın­dan iz de­ğer al­ma­mız la­zım. Bun­lar­dan yüz­de 90 is­kon­to ya­pa­lım. yüz­de 10’luk kıs­mı­nı ala­lım di­yo­ruz. Di­ğer T, M, H ve C ol­mak üze­re, bun­lar fark­lı araç­lar, on­lar­dan da yüz­de 45 in­di­ri­me gi­de­lim. Bu­nu ko­mis­yo­na sevk ede­ce­ğiz za­ten. Ora­da da de­ğer­len­di­ri­le­ce­k” de­di. Top­lu ta­şı­ma araç­la­rı­nın 10 yıl olan tra­fik­te ol­ma ya­şı ve dev­riy­le il­gi­li de dü­zen­le­me ya­pa­cak­la­rı­nı ifa­de eden Se­çer, pan­de­mi­nin ya­rat­tı­ğı eko­no­mik so­run­lar ve trav­ma­lar ne­de­niy­le hem de­vir iş­lem­le­rin­de­ki sü­re­yi hem de top­lu ta­şı­ma­da kul­la­nım ya­şı­nı 15'e çı­ka­ra­cak­la­rı­nı söy­le­di. Se­çer, “10 yıl geç­ti­ği za­man ya­pı­la­mı­yor­du ya da 12 ya­şı­na ka­dar bu araç­lar top­lu ta­şı­ma­da kul­la­nı­la­bi­li­yor­du. Biz bu­nun her iki­si­ni de pan­de­mi­nin ge­tir­di­ği, bun­la­rın komp­li­kas­yon­la­rı, ya­rat­tı­ğı eko­no­mik so­run­lar, trav­ma­lar; bun­la­rı da göz önü­ne ala­rak, her iki­si­ni de hem de­vir iş­lem­le­rin­de­ki sü­re­yi hem de top­lu ta­şı­ma­da kul­la­nım ya­şı­nı 15'e çı­kart­tık. Böy­le bir tek­lif­le ge­li­yo­ruz ko­mis­yo­na. Di­ğer be­le­di­ye­ler­le de de­ğer­len­dir­me yap­tık, şart­la­rı in­ce­le­dik, ken­di ko­şul­la­rı­mı­zı ida­re ola­rak göz önü­ne al­dık. Bu şe­kil­de bir tek­lif­le, ida­re­nin tek­li­fi ola­rak, Plan ve Büt­çe ve Ula­şım Ko­mis­yo­nu’na sev­ki­ni oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu. Mad­de­nin il­gi­li ko­mis­yon­la­ra sev­ki oy bir­li­ğiy­le ka­bul edil­di. Mec­lis’te ay­rı­ca, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si top­lu ta­şı­ma araç­la­rı­nın ça­lış­ma usul ve esas­la­rı­nı be­lir­le­yen top­lu ta­şı­ma araç­la­rı, özel halk oto­bü­sü ve mi­ni­büs yö­net­me­li­ği ve ti­ca­ri tak­si yö­net­me­li­ği­nin gü­nü­müz şart­la­rı­na uy­gun re­vi­ze edil­me­si de gö­rü­şül­dü. Baş­kan Se­çer, “Az ön­ce bah­set­ti­ğim ko­nu. Yaş me­se­le­si. De­vir­ler­de ve kul­la­nım­da. Bu­nu da yi­ne Plan ve Büt­çe, ay­rı ay­rı 2 tek­lif ola­rak ve Ula­şım Ko­mis­yo­nu’na sev­ki­ni oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­ru­m” de­di ve mad­de­nin il­gi­li ko­mis­yon­la­ra sev­ki oy bir­li­ğiy­le ka­bul edil­di. “Her Seb­ze Ha­li’nin ki­ra ko­şul­la­rı­na gö­re bir dü­zen­le­me ge­tir­me­nin da­ha ada­let­li ola­ca­ğı var­sa­yı­mıy­la ba­zı dü­zen­le­me­ler yap­mak is­ti­yo­ru­z” Seb­ze ve mey­ve top­tan­cı hal­le­rin­de fa­ali­yet gös­te­ren ki­ra­cı­lar­dan alı­nan ve her yıl ocak ayın­da 1 yıl­lık ki­ra be­de­lin­den az ol­ma­mak üze­re be­lir­le­nen te­mi­nat tu­ta­rı da Mec­lis’te gün­de­me gel­di. Mad­de ile il­gi­li ko­nu­şan Baş­kan Se­çer, “Bu ko­nu hal es­na­fı­nı il­gi­len­di­ren bir ko­nu. Te­mi­nat al­ma zo­run­lu­lu­ğu­muz var. Ama bu­nu sey­ya­nen de­ğil de, her Seb­ze Ha­li’nin ki­ra ko­şul­la­rı­na gö­re bir dü­zen­le­me ge­tir­me­nin da­ha ada­let­li ola­ca­ğı var­sa­yı­mıy­la ba­zı dü­zen­le­me­ler yap­mak is­ti­yo­ruz. Bu­nu da ko­mis­yo­nun tak­di­ri­ne su­na­ca­ğız. Hal­den an­la­mak la­zım, biz de hal­den an­lı­yo­ru­z” de­di. Ko­nu Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu’na oy­bir­li­ğiy­le sevk edil­di. Öte yan­dan, Mec­lis’te Fo­rum Alış­ve­riş Mer­ke­zi önü üst ge­çit al­tın­da bu­lu­nan boş bü­fe­nin 5 yıl­lı­ğı­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si De­niz­kı­zı Tu­rizm A.Ş. ta­ra­fın­dan iş­le­til­me­siy­le il­gi­li ko­nu ka­bul edil­di. Ay­rı­ca Te­miz Ak­de­niz Pro­je­si’yle il­gi­li üni­ver­si­te des­te­ği ile ya­pı­la­cak pro­je­le­rin Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­me­si­ne, pro­je kap­sa­mın­da da tem­sil ve il­za­ma, söz­leş­me da­hil bü­tün bel­ge­le­ri im­za­la­ma ko­nu­sun­da Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’e yet­ki ve­ril­me­si­ni kap­sa­yan mad­de de ka­bul edil­di.