OYUN PARKİ

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Park ve Bah­çe­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, Baş­kan Va­hap Se­çer’in mi­nik­le­re sö­zü­nü ver­di­ği oyun park­la­rı­nı il’in far­kı nok­ta­la­rın­da mon­te et­me­ye de­vam edi­yor. Bu kap­sam­da Çam­lı­yay­la il­çe­sin­de de 3 ay­rı ma­hal­le­ye ço­cuk­lar için oyun park­la­rı yer­leş­ti­ril­di. ‘Hiç­bir Ma­hal­le Park­sız, Hiç­bir Ço­cuk Oyun­suz Kal­ma­ya­cak’ slo­ga­nı ile ha­re­ket eden Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, top­lu alı­mı ya­pı­lan oyun park­la­rı­nı, ta­lep edi­len nok­ta­la­ra bi­rer bi­rer yer­leş­ti­re­rek ço­cuk­la­rın yü­zü­nü gül­dür­me­yi sür­dü­rü­yor. Park ve Bah­çe­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da kent ge­ne­lin­de 50 adet oyun gru­bu yer­leş­ti­ri­li­yor. Pro­je kap­sa­mın­da To­ros­la­rın etek­le­rin­de yer alan Çam­lı­yay­la Gi­den Ma­hal­le­si, Bel­çı­nar Ma­hal­le­si ve Da­rı­pı­na­rı Ma­hal­le­le­ri­ne ço­cuk oyun park­la­rı mon­te edil­di.İçe­ri­sin­de sa­lın­cak, kay­kay, tah­te­re­val­li bu­lu­nan ve tüm ka­li­te bel­ge­le­ri­ne sa­hip olan oyun grup­la­rı ile ço­cuk­lar eğ­len­ce­nin ta­dı­nı do­ya­sı­ya ya­şa­ya­cak.Yü­rü­tü­len “A­dı­nı Sen Ko­y” pro­je­si ile ku­ru­lan park­la­rın adı­nı da ço­cuk­lar be­lir­le­ye­cek. Ço­cuk­lar 1 Ni­san 2021 ta­ri­hi­ne ka­dar ha­yal et­ti­ği is­mi bir mek­tup ve­ya re­sim­le an­la­ta­rak par­ki­mi­na­di@mer­sin.bel.tr ad­re­sin­den gön­de­re­cek ve jü­ri­nin de­ğer­len­dir­me­si­ne su­na­cak. Ço­cuk­lar, muh­tar­lar ara­cı­lı­ğıy­la da be­lir­le­dik­le­ri isim­le­ri Bü­yük­şe­hir’e ulaş­tı­ra­bi­le­cek. (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)