MUCİTLER BULUSTU

(HA­BER MER­KE­Zİ) Dün­ya­nın en yay­gın bi­lim prog­ram­la­rın­dan bi­ri olan, Tür­ki­ye’de “Mi­nik Bi­lim Kah­ra­man­la­rı Bu­lu­şu­yo­r” is­miy­le ger­çek­leş­ti­ri­len FIRST® LE­GO® Le­agu­e Ju­ni­or. 6. Se­zon Çev­ri­mi­çi Fu­ar­la­rı baş­la­dı. Bu yıl­ki te­ma­sı “Ye­ni Şeh­rin Mü­hen­dis­le­ri­” olan fu­ar­da, mi­nik mu­cit­le­rin du­rak­la­rın­dan bi­ri de Tar­sus SEV İl­ko­ku­lu ol­du. Tar­sus SEV’in ev sa­hip­li­ği yap­tı­ğı çev­ri­mi­çi fu­ar­da, mi­nik mu­cit­ler şe­hir­de ya­şa­mın zor­luk­la­rı­nı keş­fe­de­rek çö­züm öne­ri­le­ri ta­sar­la­dı­lar 2020 yı­lın­da 100’ü aş­kın ül­ke­de 163 bin­den faz­la ço­cu­ğu STEM ça­lış­ma­la­rıy­la bu­luş­tu­ran, 610 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra yö­ne­lik FIRST LE­GO Le­agu­e Jr., Tür­ki­ye’de Bi­lim Kah­ra­man­la­rı Der­ne­ği ta­ra­fın­dan “Mi­nik Bi­lim Kah­ra­man­la­rı Bu­lu­şu­yo­r” adı al­tın­da 2014 yı­lın­dan be­ri dü­zen­le­ni­yor. Bu yıl sal­gın ön­lem­le­ri se­be­biy­le on­li­ne ola­rak 18 fark­lı şe­hir­de dü­zen­le­ne­cek fu­ar­lar­da 517 ta­kım ile bir ara­ya ge­le­cek. ŞE­HİR YA­ŞA­MI­NA ÇÖ­ZÜM­LER FIRST® LE­GO® Le­agu­e Ju­ni­or. 6. Se­zon Çev­ri­mi­çi Fu­ar­la­rı­nın du­rak­la­rın­dan bi­ri de Özel Tar­sus SEV İl­ko­ku­lu ol­du. 5 fark­lı şe­hir­den 16 ta­kım, Tar­sus SEV İl­ko­ku­lu Çev­ri­mi­çi Fua­rı’nda bir ara­ya gel­di. Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­dan mi­nik bi­lim in­san­la­rı­nın ka­tıl­dı­ğı çev­ri­mi­çi fu­ar­da, bu se­zo­nun te­ma­sı olan “Bo­om­town Bu­ild: Ye­ni Şeh­rin Mü­hen­dis­le­ri­” kap­sa­mın­da ça­lış­ma­lar ya­pıl­dı. Çev­ri­mi­çi fu­ar­da, Tar­sus SEV İl­ko­ku­lun­dan ka­tı­lan ta­kım­lar, “Pos­te­ri­miz­le Fik­ri­miz Muh­te­şem İki­li­mi­z” ve “Bil­gi Do­lu Can Alı­cı Pos­te­r” ödül­le­ri­ni ka­zan­dı­lar. Fu­ar­da mi­nik mu­cit­ler, şe­hir­de ya­şa­mın zor­luk­la­rı­nı keş­fe­de­rek çö­züm öne­ri­le­ri ta­sar­la­dı­lar. Mİ­NİK MU­CİT­LER Fua­ra ka­tı­lan ta­kım­lar, 18 yaş üze­ri gö­nül­lü koç ve da­nış­man­lar reh­ber­li­ğin­de pro­je ge­liş­tir­me sü­re­ci­ni öğ­re­ni­yor. Her se­zon tüm dün­ya­yı il­gi­len­di­ren bir so­run ile il­gi­li ça­lı­şan mi­nik mu­cit­ler sı­ra­sıy­la prob­le­mi ta­nım­lı­yor, çö­züm öne­ri­le­ri ge­liş­ti­ri­yor, ken­di­le­ri­ne ve­ri­len LE­GO® kit­le­ri ile çö­züm öne­ri­le­ri­ni so­mut­laş­tı­ra­rak, en az bir par­ça­sı ha­re­ket­li mo­del ta­sar­lı­yor. Öğ­ret­men­le­ri­nin reh­ber­li­ğin­de ta­kım ola­rak yü­rüt­tük­le­ri 23 ay­lık ça­lış­ma­la­rı­nın ar­dın­dan fark­lı ye­rel or­tak­la­rın des­te­ğiy­le ger­çek­le­şen fu­ar­lar­da bu­lu­şan ta­kım­lar, pro­je­le­ri, fi­kir­le­ri­ni ve tüm ça­lış­ma­la­rı­nı gö­nül­lü göz­lem­ci­le­re ak­ta­rı­yor. Fua­rın so­nun­da tüm ço­cuk­lar ma­dal­ya alır­ken ay­rı­ca her ta­kım prog­ram öze­lin­de bir ödül alı­yor.