EN İYİ TEDBİR

(CEM HO­MUR­LU) Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu, co­vid19 sal­gı­nı­nın ya­yıl­ma­sı­nın ön­len­me­sin­de bi­rey­sel so­rum­lu­luk­la­rın önem ka­zan­dı­ğı bir sü­re­ce gi­ril­di­ği­ni be­lir­te­rek, tüm va­tan­daş­la­rın ted­bir­le­re har­fi­yen uy­ma­sı­nın en bü­yük va­tan­daş­lık gö­re­vi ol­du­ğu­nu söy­le­di. “En iyi ted­bir ev­de kal­mak­tı­r” di­yen Kay­ma­kam Ot­cu, bu sü­reç­te zo­run­lu ol­ma­dık­ça ev­den dı­şa­rı­ya çı­kıl­ma­ma­sı­nı is­te­di. Co­vid19 sal­gı­nı­na kar­şı alı­nan ön­lem­ler ve ted­bir­le­rin sa­ha­da en üst se­vi­ye­de uy­gu­lan­dı­ğı­nı, sü­re­cin öne­mi­nin far­kın­da olan ve dev­le­tin al­dı­ğı ted­bir­le­re uyan va­tan­daş­la­ra te­şek­kür eden Kay­ma­kam Ka­dir Ser­tel Ot­cu “Tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zın bu sü­re­cin cid­di­ye­ti­ni en iyi şe­kil­de kav­ra­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Bu nok­ta­da da bi­rey­sel so­rum­lu­luk ve ted­bir­ler öne çı­kı­yor. Bu işi ha­ya­tı­mı­zın en önem­li me­se­le­si yap­ma­mız ve ona gö­re dav­ran­ma­mız ge­re­ken bir za­man­da­yız. Dev­le­ti­miz, sos­yal ha­re­ket­li­li­ği azal­ta­cak ted­bir­ler alı­yor. Bu ted­bir­le­re her an ye­ni­le­ri ek­le­ni­yor. Bu ted­bir ve ön­lem­le­rin ön­ce­li­ği hal­kı­mı­zın sağ­lı­ğı. Va­tan­daş­la­rı­mız, özel­lik­le de ev­de kal­ma ku­ra­lı­na mut­la­ka uy­ma­lı­dı­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.