BASKANLIGA HAZR

(FI­RAT MAK­TAY) Son dö­nem­ler­de adı Tar­sus id­man­yur­du Ku­lüp Baş­kan­lı­ğı ile gün­de­me ge­len  işa­da­mı Şa­hin Kır­bı­yık'ın adı dil­den di­le do­la­şı­yor. Tar­sus­lu işa­da­mı An­tal­ya'da  kur­du­ğu hol­ding ile bin­ler­ce ki­şi­ye is­tih­dam  ya­ra­tan Kır­bı­yık'ın Tar­sus id­man­yur­du Ku­lüp baş­kan­la­ığı ta­raf­tar­lar ile Tar­sus ka­mu­oyun­da olum­lu tep­kiy­le kar­şı­lan­dı.Yı­lın işa­da­mı se­çi­len Kır­bı­yık, işa­dam­lı­ğı kim­li­ği­nin ya­nı sı­ra yar­dım­se­ver­li­li­ği ile de dik­kat çe­ki­yor.Mad­di­yat­tan çok ma­ne­vi­ya­ta önem ve­ren Tar­sus­lu işa­da­mı Kır­bı­yık,  cum­hu­ri­yet­le ya­şıt Tar­sus id­man­yur­du'mu­za ku­lüp baş­ka­nı ol­ma­dan mad­di ve ma­ne­vi des­tek ver­me­si gö­nül­le­re taht kur­du.Ay­nı za­man­da he­de­fi­nin ye­ni­lik, de­ği­şim ve şam­pi­yon­luk ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Tar­sus id­man­yur­du ku­lüp baş­ka  ada­yı Şa­hin Kır­bı­yık, Tar­sus id­man­yur­du'nu la­yık ol­du­ğu ye­re ta­şı­ya­ca­ğı­nı her fir­sat­ta söy­le­di­ğı ifa­de edi­li­yor. Bu ara­da Tar­sus id­man­yur­du ta­raf­tar­lar der­ne­ği­nin Şa­hin Kır­bı­yık'ı Tar­sus id­man­yur­du'mu­zun bu­gün se­hir sta­dın­da ko­nuk ede­ce­ği Se­riks­por ma­çı­na da­vet edil­di­ği öğ­re­nil­di.