DEV YATIRIMLAR YAPILIYOR

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Baş­kan Se­çer, MES­Kİ Ola­ğan Ge­nel Ku­ru­lu’nda 13 il­çe­de de­vam eden ve ya­pıl­ma­sı plan­la­nan ya­tı­rım­la­rı tek tek an­lat­tı. Gö­re­ve gel­dik­le­ri gün­den bu ya­na­ki iç­me­su­yu, ka­na­li­zas­yon ve yağ­mur­su­yu alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi ve­ren Baş­kan Se­çer, “Gö­re­ve gel­di­ği­miz gün­den bu gü­ne ka­dar de­vam eden ama biz­den ön­ce­ki sü­reç­te baş­la­mış ve bi­ten top­lam iş­le­ri­mi­zin mik­ta­rı 205 mil­yon 925 bin li­ra­” de­di. Pa­muk­luk Ba­ra­jı İç­me­su­yu Hat­tı’nın dev­re­ye gir­me­si du­ru­mun­da su ko­nu­sun­da Mer­sin’de her şe­yin top­ye­kün de­ği­şe­ce­ği­ni an­la­tan Baş­kan Se­çer, “Çok önem­li bir pro­je. Ger­çek­ten bir yüz­yıl Mer­sin'de bel­ki ar­tık iç­me­su­yu, iç­me­su­yu ek­sik­li­ği, iç­me­su­yu fi­yat­la­rı, sı­kın­tı­sı, so­ru­nu ko­nu­şul­ma­ya­cak bir pro­je­” di­ye ko­nuş­tu. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, MES­Kİ Ka­sım Ayı Ola­ğan Ge­nel Ku­ru­lu’nda gö­re­ve gel­dik­le­rin­den bu ya­na 13 il­çe­de yap­tık­la­rı, de­vam et­tir­dik­le­ri ve plan­la­dık­la­rı ya­tı­rım­la­rı ka­lem ka­lem an­lat­tı. Gö­re­ve gel­dik­le­rin­den bu ya­na MES­Kİ’nin baş­la­yan ve bi­ten iş­le­ri­nin tu­ta­rı­nın 205.9 mil­yon li­ra ol­du­ğu­nu ifa­de eden Se­çer, Pa­muk­luk Ba­ra­jı’nın dev­re­ye alın­ma­sıy­la bir­lik­te Mer­sin’de bir yüz­yıl bo­yun­ca iç­me­su­yu so­ru­nu ya­şan­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. MES­Kİ’nin 19 ay­da yap­tı­ğı hiz­met­le­ri ra­kam­lar­la il­çe il­çe Mec­lis üye­le­ri­ne an­la­tan Se­çer, de­vam eden ve plan­la­nan iç­me­su­yu, ka­na­li­zas­yon ve yağ­mur­su­yu alt ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nı ka­mu­oyu ile pay­laş­tı. Se­çer; “Gö­re­ve gel­di­ği­miz gün­den bu gü­ne ka­dar de­vam eden ama biz­den ön­ce­ki sü­reç­te baş­la­mış ve bi­ten top­lam iş­le­ri­mi­zin mik­ta­rı 205 mil­yon 925 bin li­ra. Biz­den ön­ce­ki dö­nem­de bir kıs­mı baş­la­mış, bir kıs­mı plan­lan­mış, biz baş­lat­mı­şız ve bi­tir­mi­şiz. Bun­lar iç­me­su­yu ya­tı­rı­mı ola­rak 32 mil­yon 852 bin li­ra, ka­na­li­zas­yon ya­tı­rı­mı ola­rak 35 mil­yon 701 bin li­ra, atık­su arıt­ma te­si­si 121 mil­yon 294 bin li­ra, top­lam­da yağ­mur­su­yu ya­tı­rı­mı 15 mil­yon 112 bin li­ra ve muh­te­lif iş­ler 965 bin li­ra ol­mak üze­re söy­le­di­ğim gi­bi 205 mil­yon 925 bin li­ra­lık iş­le­ri ta­mam­la­mı­şı­z” de­di. 2020 yı­lı içe­ri­sin­de de­vam eden iç­me­su­yu ya­tı­rım­la­rı­nın top­la­mı­nı pay­la­şan Se­çer, “Bi­zim dö­ne­mi­miz­de baş­la­yan, de­vam eden iç­me­su­yu ya­tı­rım­la­rı­mı­zın top­la­mı 81 mil­yon 644 bin li­ra­” di­ye ko­nuş­tu. Baş­kan Se­çer, özel­lik­le geç­ti­ği­miz bay­ram To­ros­lar İl­çe­si’nde ya­şa­nan su sı­kın­tı­sı­nı ha­tır­la­ta­rak, hız­lı­ca mü­da­ha­le et­tik­le­ri­ni ve pro­je ça­lış­ma­la­rı­nı bi­tir­dik­le­ri­ni söy­le­di. Se­çer,  “2021 yı­lı­na gi­rer­ken ön­ce­lik­li ola­rak plan­la­dı­ğı­mız ya­tı­rım­la­rın en önem­li­le­rin­den bi­ri To­ros­lar il­çe­miz­de bu yıl da bay­ram­da su sı­kın­tı­sı ya­şa­dı­ğı­mız böl­ge­ler. Hem mev­sim­sel, hem pan­de­mi kay­nak­lı, hem de ta­bi ki ora­da­ki ba­zı te­sis­le­ri­miz­de, müş­te­mi­la­tı­mız­da or­ta­ya çı­kan ek­sik­ler­den kay­nak­lı so­run­lar ya­şa­mış­tık. Çok ça­buk mü­da­ha­le et­tik. Pro­je ça­lış­ma­la­rı­nı bi­tir­dik. Bir­ço­ğu­nun iha­le­le­ri­ni bi­tir­di­k” de­di. Ana­mur Ot­lu­ca’da ha­ya­ta ge­çi­ri­le­cek pro­je­nin öne­mi­ne dik­kat çe­ken Se­çer, “Yi­ne Ana­mur Ot­lu­ca, Sa­yın Baş­kan’ın da ga­yet iyi bil­di­ği, be­ra­ber­ce de ta­kip et­ti­ği­miz, ken­di­si­ne kat­kı­la­rın­dan do­la­yı da te­şek­kür edi­yo­rum. Be­ra­ber gi­dip İl­ler Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nde de bir di­zi te­mas­lar­da da bu­lu­nu­yo­ruz. Ken­di­si ay­rı git­ti­ğin­de de uğ­ra­şı­yor. Ben de ay­rı git­ti­ğim­de uğ­ra­şı­yo­rum. Çok önem­li. Bu Ana­mur için çok önem­li bir pro­je, ha­ya­ti bir pro­je. 160 mil­yo­nun üze­rin­de bir pro­je. Da­ha ön­ce ba­zı ça­lış­ma­lar ol­muş ama biz ye­ni bir for­mat at­tık. Çok uzun va­de­li Ja­pon kre­di­si ko­nu­sun­da ça­lış­ma­lar var. İn­şal­lah ta­mam­la­ya­ca­ğız o pro­je­yi­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Pa­muk­luk’la bir yüz­yıl Mer­sin’de iç­me­su­yu fi­yat­la­rı, sı­kın­tı­sı ve so­ru­nu ko­nu­şul­ma­ya­ca­k” Mer­sin mer­kez il­çe­ler­de­ki iç­me­su­yu ih­ti­ya­cı­nın yak­la­şık %8085'ini Tar­sus’ta­ki Ber­dan Hav­za­sı’ndan alı­nan suy­la bes­le­dik­le­ri­ni ifa­de eden Se­çer, “An­cak Pa­muk­luk Ba­ra­jı'nın İç­me­su­yu Hat­tı’nın dev­re­ye gir­me­si du­ru­mun­da, su ko­nu­sun­da Mer­sin'de her şey top­ye­kûn de­ği­şe­cek. Çok önem­li bir pro­je. Ger­çek­ten bir yüz­yıl Mer­sin'de bel­ki ar­tık iç­me­su­yu, iç­me­su­yu ek­sik­li­ği, iç­me­su­yu fi­yat­la­rı, sı­kın­tı­sı, so­ru­nu ko­nu­şul­ma­ya­cak bir pro­je. Bu ko­nu­da te­mas­lar­da bu­lun­duk. Sa­yın DSİ Ge­nel Mü­dü­rü­müz ile gö­rüş­tük. Ko­nu ile il­gi­li ge­nel mü­dür yar­dım­cı­mız­la, dai­re baş­ka­nı ile ön­ce­ki haf­ta git­miş­tik. MES­Kİ Ge­nel Mü­dür Ve­ki­li­miz ve MES­Kİ’den So­rum­lu Da­nış­ma­nım Er­tan Bey ile be­ra­ber ve da­ha son­ra Lüt­fi Bey'i zi­ya­ret et­tik. Onun­la da bu ko­nu­yu çok de­tay­lı ko­nuş­tuk. Hü­la­sa gel­di­ği­miz nok­ta 2021 prog­ra­mı­na alın­dı. DSİ bu­nu al­dı. Büt­çe­ye de koy­du. Ta­bi siz­le­rin de des­te­ği­ne ih­ti­ya­cı­mız var. Ora­da bi­li­yor­su­nuz su tut­ma iş­lem­le­ri baş­la­ya­ca­k” de­di. Ken­di­le­ri­ne des­tek ve­ren DSİ yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ve Lüt­fi El­van'a te­şek­kür eden Se­çer, “Pa­muk­luk Ba­ra­jı’nın su­la­ma ko­nu­su var, bir de iç­me­su­yu te­mi­ni ko­nu­su var. Bi­zim ora­da bir­çok ön ya­tı­rım­lar ya­pıl­mış, tü­nel­ler ya­pıl­mış, iç­me­su­yu ile il­gi­li. Sa­de­ce isa­le hat­tı du­ru­yor. Da­ha ön­ce iha­le ya­pıl­mış, iha­le bo­zul­muş, ora­da ba­zı ola­ğa­nüs­tü ge­liş­me­ler ol­muş eko­no­mi­de. İha­le­yi fes et­mek zo­run­da ka­lın­mış. Her şey ha­zır, bir do­ku­nuş. Bu­nu hep be­ra­ber ya­par­sak DSİ çok kı­sa sü­re­de ya­pa­cak bu­nu. Ama biz borç­la­na­ca­ğız, bi­zi borç­lan­dı­ra­cak. MES­Kİ öde­ye­cek bu­nu. Ta­bi ki uzun yıl­la­ra sa­ri. Yak­la­şık ola­rak 600 mil­yon de­ğe­rin­de bir ya­tı­rım. Son de­re­ce önem­li bir ya­tı­rım Mer­sin için. Siz­le­rin des­te­ği­ne ih­ti­ya­cı­mız var. Bu­gü­ne ka­dar bu ko­nu­da biz­le­re des­tek ve­ren DSİ’nin yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ve Sa­yın Lüt­fi El­van'a da te­şek­kür edi­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu. De­vam Eden Ka­na­li­zas­yon Ya­tı­rım­la­rı: To­ros­lar İl­çe­si, Göz­ne Ma­hal­le­si 1.Etap Ka­na­li­zas­yon Hat­tı Ya­pım İşi: 21.10.2020 ta­ri­hin­de iha­le­si ya­pıl­dı ve de­ğer­len­dir­me aşa­ma­sın­da. Ya­pım işi ile yak­la­şık 37 km muh­te­lif çap­lar­da ka­na­li­zas­yon şe­be­ke­si ve 2 adet pa­ket ter­fi mer­ke­zi ya­pıl­ma­sı plan­la­nı­yor. Ya­tı­rım tu­ta­rı 24.000.000,00TL Ak­de­niz İl­çe­si To­ros­lar Ka­zan­lı ve Ho­mur­lu Ma­hal­le­si Ka­na­li­zas­yon Ya­pım İşi: Pro­je ça­lış­ma­sı ta­mam­lan­dı ve İl­ler Ban­ka­sı A.Ş’nde onay aşa­ma­sın­da. FRI­TI­I kap­sa­mın­da iha­le edi­le­cek. Pro­je ile Ak­de­niz İl­çe­si To­ros­lar­Ka­zan­lı ve Ho­mur­lu Ma­hal­le­le­ri­nin 66 km ka­na­li­zas­yon şe­be­ke­si ile mev­cut Atık­su Arıt­ma te­si­si­ne ile­til­me­si sağ­la­na­cak. Ya­tı­rım tu­ta­rı 74.000.000,00TL (hi­be/kre­di) Er­dem­li İl­çe­si Tö­mük ve Ar­paç­bah­şiş, Ka­na­li­zas­yon, Atık­su Ar­tı­ma Te­si­si ve De­rin De­niz De­şar­jı Ya­pım İşi: Pro­je­si İl­ler Ban­ka­sı A.Ş’nde onay aşa­ma­sın­da ve FRI­TI­I kap­sa­mın­da iha­le edi­le­cek. Ya­pım işi kap­sa­mın­da 35 km açık imar yol­la­rın­da ka­na­li­zas­yon şe­be­ke­si ima­la­tı ya­pıl­ma­sı plan­la­nı­yor. Ya­tı­rım tu­ta­rı 152.000.000,00TL (hi­be/kre­di) Tar­sus İl­çe­si Muh­te­lif Ma­hal­le­ler­de Ka­na­li­zas­yon Hat­tı Dö­şen­me­si Ya­pım İşi: Pro­je ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­dı ve iha­le aşa­ma­sın­da. Ya­pım işi ile yak­la­şık 9,5 km muh­te­lif çap­lar­da ka­na­li­zas­yon şe­be­ke­si ve ya­pıl­ma­sı plan­la­nı­yor. Ya­tı­rım tu­ta­rı 3.000.000,00TL Tar­sus İl­çe­si Ata­lar, Bah­şiş ve Ye­şil­te­pe Ma­hal­le­le­ri Ka­na­li­zas­yon Hat­tı ve Ter­fi Mer­ke­zi Ya­pım İşi: Pro­je ça­lış­ma­la­rı­nın ta­mam­lan­ma­sı­na mü­te­akip iha­le edi­le­cek ve söz ko­nu­su ya­pım işi kap­sa­mın­da 37 km muh­te­lif çap­lar­da ka­na­li­zas­yon şe­be­ke­si ve 8 adet pa­ket ter­fi mer­ke­zi ya­pıl­ma­sı plan­la­nı­yor. Ya­tı­rım tu­ta­rı 8.000.000,00TL. 2020 yı­lı Per­for­mans Prog­ra­mın­da­ki Ön­ce­lik­li De­vam Eden Yağ­mur­su­yu Ya­tı­rım­la­rı: Ye­ni­şe­hir İl­çe­si, Ak­kent Ma­hal­le­si Yağ­mur­su­yu Hat­tı Ya­pım İşi: Ya­pım işi kap­sa­mın­da 4 bin 804 met­re muh­te­lif ebat­lar­da ku­tu men­fez ve be­to­nar­me bo­ru ile yağ­mur­su­yu hat­tı ima­lat­la­rı ya­pı­la­cak. Ya­tı­rım tu­ta­rı 15.237.340,00 TL. Ak­de­niz İl­çe­si, Ka­ra­ca­il­yas Ma­hal­le­si Yağ­mur­su­yu Hat­tı Ya­pım İşi: Ya­pım işi kap­sa­mın­da 4.758 met­re muh­te­lif ebat­lar­da be­to­nar­me men­fez ve şe­be­ke ima­lat­la­rı ya­pı­la­cak. Ya­tı­rım tu­ta­rı 9.816.674,88 TL. Me­zit­li İl­çe­si, Mer­kez Ma­hal­le­si Va­tan Cad­de­si Yağ­mur­su­yu Hat­tı İn­şa­atı Ya­pım İşi: Ya­pım işi kap­sa­mın­da 1 bin 137 met­re ku­tu men­fez ile yağ­mur­su­yu hat­tı, 458 met­re be­to­nar­me bo­ru ile yağ­mur­su­yu hat­tı, 664 met­re ka­na­li­zas­yon dep­la­se­si ya­pı­la­cak. Ya­tı­rım tu­ta­rı 3.764.201,18 TL Me­zit­li İl­çe­si Muh­te­lif Ma­hal­le­ler­de Yağ­mur­su­yu Hat­tı Ya­pım İşi: Ya­pım işi kap­sa­mın­da İs­tik­lal Ma­hal­le­si, Sey­men­li Ma­hal­le­si ve Te­ce Ma­hal­le­si’nde 1.652 met­re muh­te­lif çap­lar­da yağ­mur­su­yu şe­be­ke­si ya­pı­la­cak. Ya­tı­rım tu­ta­rı 2.032.704,79 TL. To­ros­lar İl­çe­si Ya­lı­na­yak Ma­hal­le­si ile Ak­de­niz İl­çe­si Gü­neş, Şev­ket Sü­mer, Gün­doğ­du Ma­hal­le­le­ri Yağ­mur­su­yu Hat­tı Ya­pım İşi: Ya­pım işi kap­sa­mın­da 1.526 met­re muh­te­lif ebat­lar­da be­to­nar­me men­fez ima­lat­la­rı ya­pı­la­cak. Ya­tı­rım tu­ta­rı 800.000,00 TL. Er­dem­li İl­çe­si, Kız­ka­le­si Ma­hal­le­si Yağ­mur­su­yu Ter­fi Mer­ke­zi ve Yağ­mur­su­yu Hat­tı İn­şa­atı Ya­pım İşi: Ya­pım işi kap­sa­mın­da 133 met­re be­to­nar­me men­fez ima­la­tı ile 4 grup­lu (Q=3600 lt/sn) ter­fi mer­ke­zi üni­te­si ya­pı­mı. Ya­tı­rım tu­ta­rı 2.992.999,20 TL. Si­lif­ke İl­çe­si Ga­zi Ma­hal­le­si Yağ­mur­su­yu Hat­tı Ya­pım İşi: Yer tes­li­mi ya­pı­lan ya­pım işi kap­sa­mın­da 1.443 met­re muh­te­lif ebat­lar­da be­to­nar­me men­fez ima­lat­la­rı ya­pı­la­cak. Ya­tı­rım tu­ta­rı 700.000,00 TL. Ye­ni­şe­hir ve Me­zit­li İl­çe­le­ri Ad­nan Men­de­res Bul­va­rı Sa­hil Yağ­mur­su­yu Çı­kış­la­rı İçin Men­fez Ya­pım İşi: Ya­pım işi kap­sa­mın­da Ye­ni­şe­hir ve Me­zit­li ma­hal­le­le­rin­de Ad­nan Men­de­res Bul­va­rın­da yer alan men­fez çı­kış­la­rı­nın re­ha­bi­li­tas­yo­nu ya­pı­mı. Ya­tı­rım tu­ta­rı 809.299,65 TL. Ak­de­niz, Me­zit­li, To­ros­lar ve Ye­ni­şe­hir’de bu­lu­nan Muh­te­lif Ma­hal­le­ler­de Yağ­mur­su­yu Hat­tı Dö­şen­me­si Ya­pım İşi: Ya­pım işi kap­sa­mın­da yak­la­şık 16 km yağ­mur­su­yu ima­lat­la­rı yap­tı­rıl­ma­sı plan­la­nı­yor. Ya­tı­rım tu­ta­rı 520.000,00 TL 2020 yı­lı Per­for­mans Prog­ra­mın­da­ki Ön­ce­lik­li Plan­la­nan Yağ­mur­su­yu Ya­tı­rım­la­rı: Ana­mur İl­çe­si, Muh­te­lif Ma­hal­le­ler­de Yağ­mur­su­yu Hat­tı Ya­pım İşi: Ya­pım işi ile muh­te­lif ebat­lar­da 3.21 km be­to­nar­me men­fez ve yağ­mur­su­yu bo­ru­la­rı ile yağ­mur­su­yu ima­lat­la­rı ya­pı­la­cak. Ya­tı­rım tu­ta­rı 4.240.625.35 TL. Ad­nan Men­de­res Bul­va­rı Kül­tür Park Or­ki­de Ka­fe Yağ­mur­su­yu Dre­naj Hat­tı Ya­pım İşi: Söz ko­nu­su ya­pım işi ile 1620 met­re muh­te­lif çap­lar­da yağ­mur­su­yu ima­lat­la­rı ya­pıl­ma­sı plan­la­nı­yor. Ya­tı­rım tu­ta­rı 163.283,68 TL. Tar­sus İl­çe­si Ga­zi­pa­şa ve Öğ­ret­men­ler Ma­hal­le­le­ri Yağ­mur­su­yu Dö­şen­me­si Ya­pım İşi: Ya­pım işi kap­sa­mın­da muh­te­lif çap­lar­da yak­la­şık 6 km yağ­mur­su­yu ima­lat­la­rı ya­pıl­ma­sı plan­la­nı­yor. Ya­tı­rım tu­ta­rı 4.000.000,00 TL. Tar­sus İl­çe­si Muh­te­lif Ma­hal­le­ler­de Yağ­mur­su­yu Hat­tı Dö­şen­me­si Ya­pım İşi: Ya­pım işi kap­sa­mın­da muh­te­lif çap­lar­da yak­la­şık 9,8 km yağ­mur­su­yu ima­lat­la­rı ya­pıl­ma­sı plan­la­nı­yor. Ya­tı­rım tu­ta­rı 4.200.000,00 TL.