FIDAN DIKIMI YAPILACAK

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Park ve Bah­çe­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, da­ha ye­şil bir Mer­sin için önem­li bir adım ata­rak, “Ye­şil Mer­sin Pro­je­si­”ni baş­la­tı­yor. 13 il­çe­nin ta­ma­mın­da eş za­man­lı ola­rak 21 Ka­sım Cu­martesi gü­nü sa­at 10.00’da baş­la­tı­la­cak olan kam­pan­ya için ilk fi­da­nı Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer di­ke­cek. Kent ge­ne­lin­de 2021 so­nu­na ka­dar top­lam 700 bin fi­da­nın di­ki­le­ce­ği kam­pan­ya, son­ba­har ve ilk­ba­har dö­ne­mi ola­rak iki etap­ta ta­mam­la­na­cak. Baş­kan Va­hap Se­çer, Mer­sin’e ne­fes ola­cak fi­dan­lar­dan il­ki­ni 20 Ka­sım Cu­ma gü­nü Ye­ni­şe­hir İl­çe­si Va­li Hü­se­yin Ak­soy Cad­de­si’nde di­ke­cek. Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri­nin Mer­sin ge­ne­lin­de be­lir­le­di­ği park, kav­şak, re­füj ve di­ğer ka­mu­ya ait ağaç­lan­dır­ma ih­ti­ya­cı olan alan­la­ra ya­pı­la­cak di­kim ça­lış­ma­la­rı­na is­te­yen tüm do­ğa se­ver­ler ka­tı­la­bi­le­cek. (Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)