SARAMPOLLER TEMIZLENIYOR

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si Fen İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü­ne bağ­lı ekip­ler kış ön­ce­sin­de Cu­ma­ya­ka­sı ve Ça­yı­re­kin­li­ği Ma­hal­le­le­rin­de şa­ram­pol te­miz­lik ça­lış­ma­sı yap­tı. Baş­ka­n İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, il­çe­ye bağ­lı bü­tün ma­hal­le­le­re eşit bir şe­kil­de hiz­met gö­tür­dük­le­ri­ni be­lir­te­rek “Yak­la­şan kış ön­ce­sin­de bir­çok ma­hal­le­miz­de te­miz­lik ekip­le­ri­miz ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam edi­yor. Bu­ra­da­ki en bü­yük ama­cı­mız, kış ay­la­rın­da yağ­mur ve ça­mu­run ol­du­ğu­nu dü­şü­nür­sek yaz mev­si­min­de de toz, kö­tü ko­ku­lar ve su bi­ri­kin­ti­le­ri oluş­ma­sıy­dı. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın bu­ra­lar­dan ge­çer­ken ve ay­nı za­man­da da­ha dü­zen­li bir or­tam­da ya­şam sür­me­le­ri için bu ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ger­çek­leş­ti­ri­yo­ru­z” de­di.Baş­kan Te­pe­abağ­lı, Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si ola­rak her za­man muh­tar­lar­dan ve va­tan­daş­lar­dan ge­len ta­lep­le­ri de­ğer­len­dir­dik­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.