COVİD UYARİSİ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu, tüm dün­ya­yı ve ül­ke­mi­zi te­si­ri al­tı­na alan CO­VİD19 sal­gı­nı­nın cid­di bir şe­kil­de de­vam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, bil­has­sa ka­mu­sal ve top­lu alan­lar­da mas­ke­siz do­la­şıl­ma­ma­sı ve sos­yal me­sa­fe­ye dik­kat edil­me­si­ni is­te­di.Pa­zar­te­si gü­nü Ya­ren­lik Ala­nı’nda çe­ki­len fo­toğ­raf­la­rı sos­yal pay­la­şım si­te­sin­de pay­la­şan Kay­ma­kam Ot­cu “Lüt­fen bu sü­reç­te ka­la­ba­lık or­tam­lar­dan uzak du­ra­lım. Da­ha önem­li­si mas­ke tak­ma­yan­la­rı sos­yal so­rum­lu­luk il­ke­si ge­re­ği uya­ra­lım. Sos­yal me­sa­fe ve te­miz­lik ku­ral­la­rı­na uya­lı­m” de­di. Son gün­ler­de ar­tan va­ka­lar kar­şı­sın­da va­tan­daş­la­rın bi­raz da­ha dik­kat­li ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ne vur­gu ya­pan Kay­ma­kam Ot­cu, “Mas­ke, sos­yal me­sa­fe ve hij­yen ku­ral­la­rı­na ne ka­dar çok uyar­sak has­ta­lık biz­den o ka­dar uzak­la­şır. Zor­lu sü­re­ci bir an ön­ce at­la­ta­bil­me­nin yo­lu va­tan­daş­la­rı­mı­zın Bi­lim Ku­ru­lu ve Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mı­zın uya­rı­la­rı­na ria­yet et­me­le­rin­den geç­mek­te­di­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.