HİZMETE TALİP OLDULAR

(Bün­ya­min YIL­DI­RIM) TAR­SU­SUN Kök­lü okul­la­rın­dan Bi­ri olan Sa­dık Eli­ye­şil Or­ta­oku­lun­da ya­pı­lan se­çim so­nu­cu Okul ai­le Bir­li­ği baş­kan­lı­ğı­na ye­ni­den Le­vent ÖZ­SU ge­ti­ril­di 3 dö­nem­dir üst üs­te baş­kan se­çi­len ÖZ­SU bir kez da­ha Baş­kan­lı­ğa ge­ti­ri­le­rek gü­ven ta­ze­le­di  ÖZ­SU da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da bun­dan ön­ce ve bun­dan son­ra­ki gö­rev­le­ri sü­re­sin­ce tüm öğ­ren­ci­le­rin ve ve­li­le­rin ve oku­lun so­run­la­rı­nı çöz­mek için ge­rek­li ça­ba­yı gös­te­re­cek­le­ri­ni ifa­de et­ti Ye­ni yö­ne­tim Le­vent ÖZ­SU,Ab­dul­lah KU­RAN,Eda YIL­DI­RAN,Fer­da CE­LEP ,Can­sev  AS­LAN dan oluş­tu.Okul mü­dü­rü Ah­met KA­RA­GÖZ DE  Yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da yö­ne­ti­me öv­gü­ler yağ­dır­dı.Bun­ca yıl­lık eği­tim ha­ya­tın­da bu ka­dar ça­lış­kan bir ekip gör­me­di­ği­ni be­lirtip Teb­rik et­ti.