İNCELEMEDE BULUNDU

(YENİSES GAZETESİ) Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ile birlikte ilçede çeşitli incelemelerde bulundu. Mersin Tarsus OSB’deki (MTOSB) toplantıya katılan Vali Ali İhsan Su, Mersin-Tarsus otoyol ayrımı-Mersin OSB otoyol bağlantı kavşağı yapım işi projesi, 2. Organize Sanayi Bölgesine hizmet veren enerji nakil hattı, içme suyu hattı ve doğalgaz hatlarının deplase edilmesi, OSB yolunun altında bulunan elektrik, su ve doğalgaz hatlarının deplase edilmesi konularının ele alındığı toplantıda, ilgili kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular görüşülerek istişarelerde bulunuldu.  Ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­nın ar­dın­dan Tar­sus’a ge­çen ve iha­le­si ya­pı­la­rak ya­pı­mı­na baş­la­nan Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ya­nın­da­ki 10 dö­nüm­lük alan­da ye­ni kay­ma­kam­lık bi­na­sı in­şa­atın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Va­li Su, pro­je­de ge­li­nen du­rum hak­kın­da Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu ve di­ğer yet­ki­li­ler­den bil­gi al­dı.Va­li Ali İh­san Su'nun Tar­sus’ta­ki da­ki son in­ce­le­me­si teş­hir­tan­zim ça­lış­ma­la­rın­da so­na yak­la­şı­lan ve bir sü­re son­ra açı­la­cak olan ye­ni Tar­sus Şe­hir Mü­ze­si ol­du. Va­li Su, önü­müz­de­ki gün­ler­de tüm va­tan­daş­la­rın zi­ya­re­ti­ne su­nul­ma­sı plan­la­nan mü­ze­de ser­gi­le­ne­cek ta­ri­hi eser­ler ve yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar hak­kın­da Kay­ma­kam Ot­cu ile bir­lik­te, Mü­ze Mü­dü­rü Do­ğu­kan Be­kir Al­per'den bil­gi al­dı.