DÜGÜN SALONU İNSAATİ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, il­çe hal­kı­na ka­zan­dı­rıl­ma­sı­nı plan­la­dı­ğı çok kul­la­nım amaç­lı Dü­ğün Sa­lo­nu in­şa­atın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Te­pe­bağ­lı, be­ra­be­rin­de MHP İl­çe Baş­ka­nı Ali Rı­za Genç, AK Par­ti Baş­kan Ve­ki­li Rı­za Gün ve ma­hal­le muh­tar­la­rı ile bir­lik­te Dü­ğün Sa­lo­nu in­şa­at ala­nı­nı gez­di. Yük­le­ni­ci fir­ma­nın yet­ki­li­le­rin­den ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi alan Baş­kan Te­pe­bağ­lı, söz­leş­me be­de­li­nin yak­la­şık 920 bin TL’ye mal ola­cak ye­ni Dü­ğün Sa­lo­nu’nun 300 iş gü­nü içe­ri­sin­de ta­mam­la­na­ca­ğı­nı söy­le­di. İha­le ve söz­leş­me sü­re­ci­nin ar­dın­dan çok hız­lı bir şe­kil­de in­şa­at aşa­ma­sı­na ge­çi­len dü­ğün sa­lo­nu, ta­mam­lan­dı­ğın­da en uy­gun fi­yat­lar­la hal­kın kul­la­nı­mı­na su­nu­la­cak. Bi­lin­di­ği üze­re, 2016 yı­lın­da şid­det­li kar ya­ğı­şı­na ma­ruz ka­lan ve ça­tı­sı çö­ken Çam­lı­yay­la’nın tek dü­ğün sa­lo­nu yı­kıl­mış­tı.