10 KASİM MESAJİ

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Meh­met Çe­lik, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin ku­ru­cu­su, ay­dın­lık Tür­ki­ye'nin sem­bo­lü, bü­yük dü­şün­ce ada­mı Ulu­Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün hal­kın gön­lün­de­ki eri­şil­mez ye­ri­nin hiç­bir za­man de­ğiş­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di.İl­çe Baş­ka­nı Meh­met Çe­lik, 10 Ka­sım do­la­yı­sıy­la ya­yım­la­dı­ğı me­saj­da, Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk'ü ebe­di­ye­te in­ti­ka­li­nin 82. yıl­dö­nü­mün­de şük­ran ve say­gıy­la yâd et­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek “Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mâl Ata­türk'ü ta­ri­he iz bı­ra­kan bir Ko­mu­tan ve Li­der ya­pan en bü­yük özel­li­ği, mil­le­ti­ne duy­du­ğu son­suz gü­ven ve inan­cı­dır. Yü­ce Türk Mil­le­ti, Ata’mı­zın mi­ra­sı Cum­hu­ri­yet ve De­mok­ra­si­ye sa­hip çık­mış, is­tik­ba­li ve is­tik­la­li­mi­zi ko­ru­muş­tu­r” de­di. “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca kazandığı zaferler ve bize kazandırdığı eserlerle değil aynı zamanda engin düşünceleriyle ortaya koyduğu fikirlerle başta Milletimiz olmak üzere tüm dünyaya ışık tutan bir Lider, gerçek bir Devlet adamıdır” diyen Başkan Çelik “Bizler de Devlet ve Millet olarak onun “En Büyük Eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere eserlerine sahip çıkıp; onun fikirleri ışığında el birliği ile çalışarak Ülkemizi daha ileri seviyelere getireceğiz. Bir arada ve bağımsız olarak yaşama azim ve iradesi kırılmadıkça, bir milletin asla yok edilemeyeceğini tüm dünyaya ispatlamış olan Gazi Mustafa Kemâl Atatürk, onun silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan istiklâl mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha en kalbi duygularımla, rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum” ifadesini kullandı.