ZİYARETLER SÜRÜYOR

(YE­Nİ­SES GA­ZE­TE­Sİ) Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral ile Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Tar­sus­Çam­lı­yay­la Şu­be Mü­dür­lü­ğü Ko­or­di­na­tö­rü Ali Bol­taç, Şe­hit­ler Te­pe­si Ma­hal­le Muh­ta­rı Ru­hi Gün­gör ve Kırk­lar­sır­tı Ma­hal­le Muh­ta­rı Meh­met Cü­lük’le bir ara­ya gel­di­ler. Şe­hit­ler Te­pe­si Ma­hal­le Muh­tar­lı­ğın­da ger­çek­le­şen zi­ya­ret­te, bu­gü­ne ka­dar ya­pı­lan ça­lış­ma­lar de­ğer­len­di­ri­lip, bek­len­ti ve ta­lep­ler di­le ge­ti­ril­di.  İl­çe Baş­ka­nı Va­ral, Ko­or­di­na­tör So­rum­lu­su Bol­taç ve muh­tar­lar, Tar­sus mer­kez Yüz­ba­şı Ya­şar Cad­de­si üze­rin­de sa­bah sa­at­le­rin­de as­falt ya­ma ça­lış­ma­sı yü­rü­ten Mer­sin Bü­yük­şe­hir per­so­nel­le­ri­nin ça­lış­ma­la­rı­nı da in­ce­le­di­ler.