BERABARLIK ÇAGRISINI YINELEDI

(CEM HO­MUR­LU) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Meh­met Çe­lik, ül­ke gün­de­mi­nin içe­ri­sin­den geç­ti­ği du­rum­la il­gi­li önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nur­ken, bir­lik ve be­ra­ber­lik çağ­rı­sın­da bu­lun­du. İl­çe kon­gre­si son­ra­sı İl­çe Teş­ki­la­tı’na ‘ha­yır­lı ol­sun’ zi­ya­re­ti­ne ge­len par­ti­li­ler­le soh­bet eden ve so­run­la­rı din­le­yen Baş­kan Çe­lik “Ben ön­ce­lik­le şu­nun al­tı­nı çi­ze­rek be­lirt­mek is­te­rim ki, bu da­va­ya gö­nül ve­ren, bi­zi se­ven her­ke­se teş­ki­la­tı­mı­zın ka­pı­la­rı so­nu­na ka­dar açık­tır. Sen, ben yok. Biz va­rız. Za­man bir­lik vak­ti. Bir­lik­te da­ha da güç­lü­yü­z” de­di. Gö­re­ve gel­di­ği ilk gün­den be­ri bir­lik ve be­ra­ber­lik çağ­rı­sı yap­ma­ya de­vam eden İl­çe Baş­ka­nı Meh­met Çe­lik “Biz ön­ce bir­bi­ri­mi­zi sev­mek ve say­mak zo­run­da­yız. Şa­yet bir yer­de kav­ga var­sa, bir yer­de de­di­ko­du var­sa ora­da hu­zu­run ol­ma­dı­ğı­nı çok iyi bi­li­riz. Onun için­dir ki, ön­ce­li­ği­miz bir­lik ve be­ra­ber­li­ği sağ­la­mak ol­ma­lı­dır. Biz­ler ya­şa­dı­ğı­mız bu kent­te bir­lik ve be­ra­ber­li­ği sağ­la­dı­ğı­mız za­man so­run­la­rın çö­zü­mü de bir o ka­dar ko­lay ola­cak­tı­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.