ATATÜRK TRENI

(HA­BER MER­KE­Zİ) Tar­sus Be­le­di­ye­si, 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı'nın 97. Yıl­dö­nü­mü kut­la­ma­la­rı kap­sa­mın­da mü­ze kon­sep­ti olan ‘A­ta­türk Tre­ni­ni­” ilk kez hal­kın zi­ya­re­ti­ne sun­du.   2008 yı­lın­da Tar­sus’a ge­ti­ri­len an­cak sa­de­ce pro­to­ko­lün zi­ya­ret ede­bil­di­ği ta­ri­hi tre­ni ge­zen va­tan­daş­lar, böy­le bir hiz­me­tin hal­ka açıl­ma­sın­dan do­la­yı mem­nu­ni­yet duy­duk­la­rı­nı ak­tar­dı­lar. 1935 yı­lın­da Al­man­ya’da yap­tı­rı­lan ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin Ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün yap­tı­ğı son yurt ge­zi­sin­de kul­lan­dı­ğı 2 tren­den bi­ri olan ‘’Ata­türk Tre­ni’’ Anıt­ka­bir Ko­mu­tan­lı­ğı’nın ni­za­mi mü­ze ko­şul­la­rı­na gö­re dü­ze­ne so­kul­du. Ya­pı­lan tö­ren son­ra­sın­da; Ata’nın se­ya­hat et­ti­ği tre­ni zi­ya­ret eden va­tan­daş­lar Tar­sus’ta ilk de­fa kul­la­nı­lan art­tı­rıl­mış ger­çek­lik 4K fo­toğ­raf çe­ki­mi ile o anı ölüm­süz­leş­tir­di.’’ Açı­lış­tan ön­ce ko­nu­şan CHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Av. Al­pay Ant­men, “ Tar­sus Be­le­di­ye­si­nin ça­lış­kan baş­ka­nı de­ğer­li hem­şe­ri­le­rim ön­ce­lik­le böy­le gü­zel bir gün­de Cum­hu­ri­yet’in 97. Yı­lı­nı kut­la­dı­ğı­mız bu gün­de böy­le gü­zel bir gün­de bu amaç için top­lan­mak­tan do­la­yı son de­re­ce mut­lu ol­du­ğu­mu gu­rur­lu ol­du­ğu­mu be­lir­ti­yo­rum. 97. Yıl ön­ce bu gün Ulu Ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı yan­mış yı­kıl­mış bir Ana­do­lu’dan, Ana­do­lu halk­la­rı­nın bü­yük öz­ve­ri­siy­le ye­ni bir Dev­let ve ye­ni bir Cum­hu­ri­yet kur­du­lar. Cum­hu­ri­yet ay­dın­lan­ma ça­ğı­mı­zın baş­lan­gı­cı ol­du. Cum­hu­ri­yet kim­se­siz­le­rin kim­se­si­zi ve her bi­ri­mi­zi bir­bi­ri­mi­ze bağ­la­yan bir­lik be­ra­ber­lik ve bü­tün­lü­ğü­mü­zün çi­men­to­su ol­du. Ama bu gün Tar­sus Be­le­di­ye­miz ve ça­lış­kan de­ğer­li baş­ka­nı­mız çok gü­zel bir şey yap­tı. He­men yan ta­ra­fı­mız­da bu­lu­nan bu Ata­türk Tre­ni­ni ye­ni kon­sep­ti ile mü­ze­ye dö­nüş­tü­re­rek hal­kı­mı­zın kul­la­nı­mı­na sun­du. Bu par­kı hal­kı­mı­zın kul­la­nı­mı­na ka­zan­dır­dı. Ken­di­si ge­ce gün­düz de­me­den Tar­sus için çok ça­lı­şı­yor. Biz­le­rin­de be­le­di­ye baş­ka­nı­mız gi­bi yö­ne­ti­min­de ol­du­ğu­muz tüm be­le­di­ye­ler ola­rak ama­cı­mız Ulu Ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün kur­du­ğu bu ül­ke­ye bu dev­le­te ve hal­kı­mı­za la­yık ol­mak emek ver­mek hiz­met et­mek. Bu duy­gu ve dü­şün­ce­ler ile Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­mı­zı kut­lu­yo­rum, Al­lah bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zi boz­ma­sın ve si­ze şu­nu söz ve­ri­yo­rum çok ça­lı­şa­ca­ğız, çok ça­lı­şa­ca­ğız, çok ça­lı­şa­ca­ğı­z” de­di. Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan ise yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da; “ Kul­la kul­luk et­me­yi­şi­mi­zin 97. Yı­lı, Cum­hu­ri­yet acıy­la göz­ya­şıy­la kan­la ka­za­nıl­dı. Bir ta­raf­ta ül­ke­nin kö­tü du­ru­ma düş­müş ha­li, zor ha­li, öbür ta­raf­ta in­san­la­rın ür­kek yıl­gın bit­kin se­fa­let için­de aya­ğa kalk­ma­lar ve öz­gür­lük sa­va­şı­nı ver­me­le­ri ve bin­ler­ce in­sa­nın aya­ğa kal­kış des­ta­nı son­ra­sı ku­ru­lan Cum­hu­ri­yet. Öy­le bir Cum­hu­ri­yet ki kim­se­siz­le­rin kim­se­si. Öy­le bir re­jim ki bir aş­çı­nın oğ­lu­nu, tuğ­la fab­ri­ka­sın­da ça­lı­şan ka­dı­nın oğ­lu­nu bi­le be­le­di­ye baş­ka­nı ya­pa­bi­len, ka­dın­la­rı­mı­zı mil­let­ve­ki­li, va­li, kay­ma­kam, muh­tar ya­pan Cum­hu­ri­yet. Öy­le bir Cum­hu­ri­yet ki in­san­la­rın her şe­kil­de eşit mü­ca­de­le ver­di­ği her­ke­sin öz­gür ol­du­ğu bir re­jim ve bi­ze bu­nu sağ­la­yan bu ül­ke­nin tek bir Baş­ko­mu­ta­nı tek bir kur­ta­rı­cı­sı olan Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı. Mil­let­ve­ki­lim çok gü­zel söy­le­di, ça­lış­mak, ça­lış­mak ve hep ça­lış­mak, mi­ma­ri­si ile, kül­tü­rüy­le, bi­lin­ci ile kim­li­ği ile aç bir kent­te­yiz. Ne ka­dar az ça­lı­şır­sak emin olun iler­le­me­le­ri ve ay­dın­lan­ma­yı ge­cik­ti­ri­riz.   O yüz­den ge­ce gün­düz he­pi­mi­zin bir mü­ca­de­le ver­me­si, he­pi­mi­zin hep bir­lik­te ça­lış­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu­nun için­de be­le­di­ye gö­rev alan bü­tün Baş­kan yar­dım­cı­la­rım, mü­dür­le­ri iş­çi­le­rim, be­le­di­ye mec­lis üye­le­rim hep­si­ne te­şek­kür edi­yo­rum. Bir mü­ca­de­le ve­ri­li­yor ve o mü­ca­de­le­de de­yim ye­rin­dey­se öy­le bir rüz­gâr es­ti­ri­li­yor ki bi­li­yor­su­nuz he­de­fi­ni bil­me­yen ge­mi han­gi li­ma­na gi­de­ce­ği­ni bil­me­yen ge­mi han­gi rüz­gâ­rı ve­rir­se­niz ve­rin işe ya­ra­maz. Ama bi­zim he­de­fi­miz bel­li, bu he­def­te bu ken­tin aya­ğa kalk­ma­sı hak et­ti­ği ye­re gel­me­si ve bu ken­tin ay­dın­lan­ma­sı. Bu gü­ne ka­dar ne­ler ya­pı­lı­yor­sa, ne­ler ya­pı­la­cak­sa emin olun ki ay­nı geç­miş dö­nem­de bir Şük­rü Sa­ra­çoğ­lu gi­bi, Dok­tor Re­şit Ga­lip gi­bi, Mah­mut Esat Boz­kurt gi­bi Cum­hu­ri­yet fe­da­ile­ri gi­bi ça­lış­mak­tan ge­çi­yor. Ama emin olun bu şevk­le bu he­ye­can­la ça­lı­şa­ma­ya de­vam eder­sek on­lar­dan da­ha faz­la­sı­nı da ya­pa­ca­ğız. Bu gün be­nim için en önem­li olan şey Hal­kın ola­nı­nı Hal­ka ver­mek. Tren Hal­ka ka­pa­lıy­dı hal­ka açı­yo­ruz. İş­gal­le­ri or­ta­dan kal­dı­ra­ca­ğız ve bu­nun mü­ca­de­le­si­ni ve­ri­yo­ruz, her yer­de de bu­nu söy­lü­yo­rum. On­lar­dan bi­ri bu gün bu­ra­da ger­çek­le­şi­yor. Ama çok gü­zel bir gün­de ger­çek­le­şi­yor. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 97. Yı­lı kut­la­ma­la­rın­da ger­çek­le­şi­yor, o yön­den çok mut­lu­yum. Bu mut­lu­lu­ğu biz­ler­le pay­laş­tı­ğı­nız için ka­tı­lım sağ­la­yan her­ke­se te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yo­rum, he­pi­ni­zi say­gı ve sev­giy­le se­lam­lı­yo­ru­m” de­di. Mü­ze­ye dö­nüş­tü­rü­len Ata­türk Tre­ni’nin açı­lış kur­de­le­si­nin ke­si­min ar­dın­dan ka­tı­lım­cı­lar ser­gi­le­nen Ata’nın ha­tı­ra­la­rı­nı, ki­şi­sel kul­la­nım eş­ya­la­rı­nı bü­yük bir me­rak ve he­ye­can­la in­ce­le­yip bol bol fo­toğ­raf çek­ti­ler.