SU ANALİZLERİ SÜRÜYOR

(HA­BER MER­KE­Zİ) İn­san sağ­lı­ğı­nı göz önün­de bu­lun­du­ran MES­Kİ Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Mer­kez Su Ana­liz La­bo­ra­tu­va­rı bün­ye­si­ne ek­le­di­ği ye­ni ICPMS ci­ha­zı ile iç­me ve kul­lan­ma su­la­rın­da ana­liz edil­me­si ge­re­ken ağır me­tal­le­rin da­ha hız­lı, dü­şük ma­li­yet­li, has­sas ve doğ­ru bi­çim­de öl­çül­me­si­ne ola­nak sağ­la­ya­cak. MES­Kİ La­bo­ra­tu­var­la­rı’nda ile­ri tek­no­lo­ji kul­la­nı­la­rak ya­pı­lan ana­liz­ler sa­ye­sin­de va­tan­daş­lar su­yu gü­ven­le tü­ket­me­ye de­vam ede­cek. MES­Kİ Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nden ya­pı­lan açık­la­ma­da; “İç­ti­ği­miz su­yun, ya­şam­sal fonk­si­yon­la­rın dü­zen­li­li­ği ve sü­rek­li­li­ği açı­sın­dan önem arz et­ti­ği­nin bi­lin­ci ile ha­re­ket et­mek­te­yiz. Bün­ye­mi­ze ye­ni ka­zan­dır­dı­ğı­mız ICPMS ci­ha­zı­nın tek­no­lo­ji­si sa­ye­sin­de ana­liz­le­ri­mi­zi da­ha doğ­ru, hız­lı ve yet­kin bir şe­kil­de ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın mus­luk­la­rın­dan gö­nül ra­hat­lı­ğıy­la su iç­me­si­ni sağ­la­mak için kon­trol­le­ri­mi­zi ve ana­liz­le­ri­mi­zi pe­ri­yo­dik ola­rak yap­ma­ya de­vam edi­yo­ru­z” ifa­de­le­ri kul­la­nıl­dı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mer­sin Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si (MES­Kİ) Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Mer­kez Su Ana­liz La­bo­ra­tu­va­rı bün­ye­si­ne ka­zan­dır­dı­ğı ye­ni ICPMS ci­ha­zı ile ile­ri tek­no­lo­ji kul­la­na­rak, iç­me ve kul­lan­ma su­la­rı­nın ana­li­zi­ni da­ha hız­lı ve doğ­ru bi­çim­de ya­pa­cak. MES­Kİ’nin uz­man ki­şi­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­lan iç­me­su­yu ana­liz­le­rin­de, ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­lar ve ile­ri tek­no­lo­ji kul­la­nı­lı­yor Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü’nün ra­po­ru­na gö­re; ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler­de ne­re­dey­se nü­fu­sun ya­rı­sı iç­me­su­yu­nun ge­re­ken stan­dart­lar­da ol­ma­ma­sın­dan do­la­yı sağ­lık prob­lem­le­ri ya­şı­yor. İç­me­su­yun­da bel­li se­vi­ye­nin üze­rin­de ol­ma­sı is­ten­me­yen kim­ya­sal­lar “kir­le­ti­ci­” adıy­la bi­li­ni­yor. Kir­le­ti­ci­ler, inor­ga­nik, or­ga­nik, pes­ti­sit ve de­zen­fek­tan ola­rak sı­nıf­lan­dı­rı­la­bi­li­yor. İç­me­su­yun­da­ki kon­san­tras­yon­la­rı ba­kı­mın­dan iz­len­me­si ge­re­ken en önem­li kir­le­ti­ci­le­ri, inor­ga­nik sı­nıf­ta bu­lu­nan ve sağ­lık açı­sın­dan cid­di teh­dit oluş­tu­ran ağır me­tal­ler oluş­tu­ru­yor. Ağır me­tal­le­rin iç­me­su­la­rın­dan uzak­laş­tı­rıl­ma­sı için çe­şit­li me­tot ve yön­tem­ler kul­la­nı­lı­yor. Bu çer­çe­ve­de, MES­Kİ’nin Mer­kez Su Ana­liz La­bo­ra­tu­va­rı bün­ye­si­ne alı­nan ICPMS ci­ha­zı ile iç­me ve kul­lan­ma su­la­rın­da,  “İn­sa­ni Tü­ke­tim Amaç­lı Su­lar Hak­kın­da­ki Yö­net­me­li­k” ile “İç­me­su­yu Te­min Edi­len Su­la­rın Ka­li­te­si ve Arı­tıl­ma­sı Hak­kın­da Yö­net­me­li­k”­te yer alan, ana­liz edil­me­si ge­re­ken ağır me­tal­le­rin (Alü­min­yum, Ar­se­nik, An­ti­mon, Bar­yum, Be­ril­yum, Kad­mi­yum, Krom, Ko­balt, Ba­kır, De­mir, Kur­şun, Man­gan, Ci­va, Ni­kel, Se­len­yum Sod­yum, Çin­ko, Bor, Va­nad­yum gi­bi) ana­liz­le­ri de­ne­yim­li ve uz­man ki­şi­ler ta­ra­fın­dan, ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­lar ve ile­ri tek­no­lo­ji kul­la­nı­la­rak, en has­sas, hız­lı ve doğ­ru bir şe­kil­de ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. MES­Kİ Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ko­nu ile il­gi­li ola­rak ya­pı­lan açık­la­ma­da, şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di: “Mer­kez Su Ana­liz La­bo­ra­tu­va­rı­mız, Türk Ak­re­di­tas­yon Ku­ru­mu (TÜR­KAK) ta­ra­fın­dan TS EN ISO/IEC 17025 de­ney ve ka­lib­ras­yon la­bo­ra­tu­var­la­rı­nın yet­kin­li­ği için ge­nel ge­rek­li­lik­ler stan­dar­dı­nı ba­şa­rıy­la uy­gu­la­ya­rak ak­re­di­te ol­muş­tur. La­bo­ra­tu­va­rı­mız, tec­rü­be­li ve ka­li­fi­ye per­so­ne­li, ulu­sal ve­ya ulus­la­ra­ra­sı ge­çer­li­li­ği olan ana­liz me­tot­la­rı ile ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­lar­da hiz­met ve­ren böl­ge­nin ön­de ge­len la­bo­ra­tu­va­rın­dan bi­ri­si­dir. En­düs­tri­yel fa­ali­yet­le­rin art­ma­sı, bir­çok ya­şam­sal fonk­si­yo­nu et­ki­le­yen kim­ya­sal­lar­la in­san vü­cu­du­nu kar­şı kar­şı­ya bı­rak­mak­ta­dır. İn­sa­nın te­mel ge­rek­si­nim mad­de­si olan su, za­rar­lı kim­ya­sal­la­rın in­san vü­cu­du­na bu­luş­ma­sın­da köp­rü va­zi­fe­si gör­mek­te­dir. İç­ti­ği­miz su­yun, ya­şam­sal fonk­si­yon­la­rın dü­zen­li­li­ği ve sü­rek­li­li­ği açı­sın­dan önem arz et­ti­ği­nin bi­lin­ci ile ha­re­ket et­mek­te­yiz. Bün­ye­mi­ze ye­ni ka­zan­dır­dı­ğı­mız ICPMS ci­ha­zı­nın tek­no­lo­ji­si sa­ye­sin­de ana­liz­le­ri­mi­zi da­ha doğ­ru, hız­lı ve yet­kin bir şe­kil­de ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın mus­luk­la­rın­dan gö­nül ra­hat­lı­ğıy­la su iç­me­si­ni sağ­la­mak için kon­trol­le­ri­mi­zi ve ana­liz­le­ri­mi­zi pe­ri­yo­dik ola­rak yap­ma­ya de­vam edi­yo­ruz.”