DOSTLAR BULUSTU

(FI­RAT MAK­TAY) Tar­sus id­man­yur­du ku­lüp baßkan­la­rin­dan Eyüp­han Eyü­pog­lu ile Tar­sus id­man­yur­su'nun es­ki Tek­nik Di­rek­tör­le­rin­den Nev­zat Dinç­bu­dak has­ret gi­der­di­ler.Pa­zar gü­nü Tar­sus Şe­hir Stad­yu­mu'nda oy­na­nan Mis­li.com 2. Lig Kır­mı­zı Grup ekip­le­rin­den TİY Sa­kar­yas­por ma­çı son­ra­sı bi­ra­ra­ya ge­len Eyü­boğ­lu,  Dinç­bu­dak ve Es­ki Yö­ne­ti­ci­ler­den Lüt­fi Kes­men bir sü­re soh­bet ed­rek hem ma­çı de­ğer­len­dir­di­ler, hem de soh­bet et­ti­ler. Sa­kar­ya Yar­dım­cı An­tre­nö­rü Dinç­bu­dak, Tar­sus'a ge­le­rek  es­ki dost­la­rı gör­dü­ğü için mut­lu ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek,  Tar­sus id­man­yur­du'na ba­şa­rı­lar di­le­di. Eyü­boğ­lu ise Dinç­bu­dak'ın Tar­sus id­man­yur­du ku­lü­bü­ne önem­li ba­şa­rı­lar sağ­la­dı­nı ifa­de ede­rek Sa­kar­yas­por'da­ki gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar te­men­ni­sin­de bu­lun­du.